Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол 05.12.2013


ПРОТОКОЛ

позачергових Загальних  зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОМ-ІНВЕСТ »

 (надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                        «05»  грудня  2013 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 29.11.2013 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Сирота Тетяна Миколаївна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради                б/н від 31.10.2013 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

         Член реєстраційної комісії: Лобова Оксана Петрівна;

Член реєстраційної комісії: Сирота Тетяна Миколаївна.

         Сирота Т.М. повідомила присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Лобову Оксану Петрівну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 05.12.2013 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Кравчук Яна Валеріївна – головний бухгалтер Товариства;

2.       Кузьменко Сергій Миколайович – менеджер з адміністративної діяльності Товариства.

 

Слухали:

Лобову О.П. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 2 (дві) фізичні особи, які у сукупності володіють 437 500  штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонери, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 437 500 штук, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів). Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій (голосів).

Голосування з питань порядку денного з першого по третє, та з п’ятого та сьомого питання порядку денного відкрите і проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з четвертого та з шостого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації.   

Рішення з шостого та сьомого питання порядку денного приймати більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, рішення з четвертого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Сироту Тетяну Миколаївну, яка оголосила позачергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

4 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

5 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

6 питання: Зміна типу та найменування Товариства.

7 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.

          

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала обрати Головою засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Сироту Тетяну Миколаївну, Секретарем засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Сироту Тетяну Миколаївну, Секретарем засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства –             Лобову Оксану Петрівну.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Член лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна;

Член лічильної комісії: Кузьменко Сергій Миколайович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Член лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна;

Член лічильної комісії: Кузьменко Сергій Миколайович.

 

3 питання. Слухали: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала, у зв’язку із поданням Ревізором Товариства Рудоквас Юлією Анатоліївною заяви про дострокове припинення її повноважень Ревізора Товариства, відкликати Рудоквас Ю.А. з 05.12.2013 року з займаної посади Ревізора Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Відкликати Рудоквас Ю.А. з 05.12.2013 року з займаної посади Ревізора Товариства.

 

4 питання. Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів

  • Варяничко Катерина Геннадіївна;
  • Чернобровська Кароліна Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Варяничко Катерина Геннадіївна –  262 500 голосів;

«за» кандидата Чернобровська Кароліна Миколаївна – 175 000 голосів.

Рішення прийнято.  

Вирішили:

1.       Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Варяничко Катерини Геннадіївни.

2.       Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 06.12.2013 року.

 

5 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.        Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

2.       Уповноважити директора Товариства Філіпську І.В. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

 

6 питання Слухали: Про зміну типу та найменування Товариства.

Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала змінити тип Товариства з приватного на публічне, у зв’язку з економічною недоцільністю подальшого ведення господарської діяльності Товариства приватного типу, та повідомила, що у відповідності до абз. 3  ч. 2  ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Разом зі зміною типу Товариства Сирота Т.М. запропонувала змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» на Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива».

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала прийняти рішення щодо зміни  типу та найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» на Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Змінити  тип та найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» на Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива», та визначити:

  1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»;

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИРЖЕВАЯ ГРУППА ПЕРСПЕКТИВА»;

англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «EXCHANGE GROUP PERSPEСTIVA».

  1. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПАТ «БГП»;

російською мовою: ПАО «БГП»;

англійською мовою: «EXGP» PJSC.

 

7 питання:

Слухали: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.

Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала у зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 500  голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.   Внести зміни до Статуту та прийняти його у новій редакції.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства    Сироті Тетяні Миколаївні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства –                  Лобовій Оксані Петрівні та Шевцовій Ірині Володимирівні, а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних та недержавних установах.

 

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                                      _________________                  Т.М. Сирота

 

 

Секретар зборів                                     __________________                 О.П. Лобова

ProEmitent.INFO