Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол 03.03.2014р.


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

 (надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                    «03»  березня  2014 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 25.02.2014 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Сирота Тетяна Миколаївна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради                б/н від 20.01.2014 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

         Член реєстраційної комісії: Лобова Оксана Петрівна;

Член реєстраційної комісії: Сирота Тетяна Миколаївна.

         Сирота Т.М. повідомила присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Лобову Оксану Петрівну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 03.03.2014 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Глазунова Олена Євгеніївна – директор Товариства.

2.       Кравчук Яна Валеріївна – бухгалтер Товариства;

3.       Кузьменко Сергій Миколайович – менеджер з адміністративної діяльності Товариства.

 

Слухали:

Лобову О.П. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 2 (дві) фізичні особи та 3 (три) юридичних особи, які у сукупності володіють 437 500 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів зареєстровано 4 (чотири) акціонери (представника акціонерів), що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 437 200 штук, що складає 99,93 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів). Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій (голосів).

Голосування з першого по дев’яте та з одинадцятого по тринадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації.   

Рішення з десятого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з дванадцятого питання порядку денного приймати більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, рішення з тринадцятого питання порядку денного приймати більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Сироту Тетяну Миколаївну, яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

13 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.   

          

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Сироту Тетяну Миколаївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Сироту Тетяну Миколаївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Член лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна;

Член лічильної комісії: Кузьменко Сергій Миколайович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Член лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна;

Член лічильної комісії: Кузьменко Сергій Миколайович.

 

3 питання. Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Виступила: Директор Товариства Глазунова О.Є.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства                                  за 2013 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

 

4 питання. Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Сирота Т.М., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства, яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

 

7 питання. Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

 

8 питання: Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М.

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2013 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання. Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка повідомила, про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із поданням заяви членом Наглядової ради Товариства Кузьменко Сергієм Миколайовичем про припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства. Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М. запропонувала, відкликати з 03.03.2013 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Сирота Тетяна Миколаївна;

        Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрівна;

        Член Наглядової ради – Ганжа Віталій Анатолійович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Припинити з 03.03.2014 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Сирота Тетяна Миколаївна;

        Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрівна;

        Член Наглядової ради – Ганжа Віталій Анатолійович.

 

10 питання. Слухали: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М. з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Сирота Тетяна Миколаївна; 

2)      Лобова Оксана Петрівна;

3)      Таранова Оксана Юріївна; 

4)      Жовненко Наталія Анатоліївна. 

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Сирота Тетяна Миколаївна – 525 000 голосів;

«за» кандидата Лобова Оксана Петрівна –  453 000 голосів;

«за» кандидата Літвінова Юлія Леонідівна –  32 400 голосів;

«за» кандидата Жовненко Наталія Анатоліївна – 13 200 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.  Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

     Член Наглядової ради – Сирота Тетяна Миколаївна;

        Член Наглядової радиЛобова Оксана Петрівна;

        Член Наглядової ради – Літвінова Юлія Леонідівна.

  2. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 03.03.2014 року.

 

11 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М.

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

2. Уповноважити директора Товариства Глазунову О.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

12 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 437 200 голосів, що складає 99,93 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

13 питання. Слухали: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.   

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала у зв’язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Виступила: Філіпська І.В. (акціонер Товариства), яка повідомила, що на день проведення зборів акціонерів триває процес приватного розміщення акцій у                                                                                   зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, що потребуватиме невдовзі внесення відповідних змін до Статуту, тому вносити зміни до Статуту Товариства  на даний момент не є недоцільним.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 400 голосів, що складає 1,006 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 432 800 голосів, що складає 98,994 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Вирішили:

1.   Враховуючи той факт, що на день проведення зборів акціонерів триває процес приватного розміщення акцій у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, що потребуватиме невдовзі внесення відповідних змін до Статуту, не вносити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції на даний момент.

2. Після затвердження результатів приватного розміщення акцій Товариства внести відповідні зміни до Статуту у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства та необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                                      _________________                  Т.М. Сирота

 

 

Секретар зборів                                     __________________                 О.П. Лобова

 

ProEmitent.INFO