Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next   03.03.2015р. Рішення одноосібного акціонера від 27.02.2015р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, Код ЄДРПОУ 34497042

 

 

РІШЕННЯ

ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

 

 

від  27.02.2015 року                                                                                       м. Дніпропетровськ

 

Одноосібним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі - Товариство) є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 38903109, місцезнаходження: 490000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, б. 30, в особіГолови Наглядової ради Зданевич Євгенії Сергіївни, яка діє на підставі Статуту), що володіє
185 437 500 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % статутного капіталу Товариства.

 

У відповідності до рішення Наглядової ради (оформленого протоколом б/н від 26.02.2015 р.) затверджено наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

 

1 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

2 питання:Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

3 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

4 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

5 питання:Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

6 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік

7 питання:Припинення повноважень Ревізора Товариства.

8 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

9питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

10 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

 

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, оформлюється письмово у формі Рішення. Оформлене таким чином Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

 

Враховуючи викладене вище затверджую:

 

1. Рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

 

2. Рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

 

3. Рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

 

4. Рішеннячетвертого питання порядку денного:

Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

 

5. Рішення п’ятого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

 

6. Рішення шостого питання порядку денного:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2014 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

7. Рішення сьомого питання порядку денного:

У зв’язку із поданням Ревізором Товариства Варяничко Катериною Геннадіївною заявипро дострокове припинення її повноваженьяк Ревізора Товариства, відкликати Варяничко Катерину Геннадіївну з «27» лютого 2015  року з займаної посади Ревізора Товариства.

 

8. Рішення восьмого питання порядку денного:

1.   Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особіКоваленко Юрія Володимировича.

2.   Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 02.03.2015 року.

 

9. Рішення дев’ятого питання порядку денного:

1.   Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

2.   Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

 

10. Рішення десятого питання порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

 

Одноосібний акціонер

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» -

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «ФОРВАРД»  _______________   Є.С. Зданевич

м.п.

 

 

Директор

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» _______________   О.Є. Глазунова

м.п.

 

ProEmitent.INFO