Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Повідомлення  next  14.02.2017р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 17.03.2017р.


      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, у відповідності до ч. 1  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «17» березня  2017 року о 12:00  за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 13.03.2017 року. 

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.        

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства –  Середу Володимира Григоровича.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Проект рішення з третього питання: 1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Проект рішення з четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Проект рішення з п’ятого питання: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік. Проект рішення з шостого питання: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Проект рішення з сьомого питання: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.  Проект рішення з восьмого питання: 1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2016 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства. 2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення з дев’ятого питання: Припинити з 17.03.2017 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі: Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрівна; Член Наглядової ради – Середа Володимир Григорович; Член Наглядової ради – Кузьменко Сергій Миколайович.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення з одинадцятого питання: 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. 2. Уповноважити директора Товариства Філіпську І.В. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

12 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. Проект рішення з дванадцятого  питання: 1.Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

13 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення з тринадцятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства (з вулиці Леніна на вулицю Воскресенська) та зміни до Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції –  Середі Володимиру Григоровичу.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції  Старенко Т.М. та Тарановій О.Ю., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

185875

185672

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

177804

177599

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

2513

8072

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

1

Нерозподілений прибуток 

237

205

Власний капітал 

185869

185663

Статутний капітал 

185438

185438

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

6

9

Чистий прибуток (збиток) 

206

173

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

185437500

185437500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

10

10

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://exgp.fbp.com.ua.

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Філіпська І.В.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 14.02.2017 року № 30.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»                    І.В. Філіпська

                                                                                                               14.02.2017

 

 

ProEmitent.INFO