Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Повідомлення  next  09.02.2018р. Повідомлення про преведення чергових загальних зборів 16.03.2018


ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, у відповідності до ч. 1  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «16» березня 2018 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, який складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, тобто на 24 годину 12.03.2018 року.

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення з першого питання:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.    

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з другого питання:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Середу Володимира Григоровича.

3 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення з третього питання:

1.    Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

2.    Діяльність Директора Товариства у 2017 році визнати задовільною;

3.    Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

4 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання:

1.    Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;

2.    Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

5 питання: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з п’ятого питання:

1.    Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік;

2.    У зв’язку з відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

6 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення з шостого питання:

1.    Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік;

2.    Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік;

3.    Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з сьомого питання:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з восьмого питання:

1.    Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2.    Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев’ятого питання:

Припинити з 16.03.2018 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

      Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрівна;

Член Наглядової ради – Середа Володимир Григорович;

      Член Наглядової ради – Кузьменко Сергій Миколайович.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з десятого питання:

1.    Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб, з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2.    Ухвалити рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства приймає на себе обов’язки з 16.03.2018 року.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання:

1.    Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. 

2.    Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Проект рішення з дванадцятого питання:

1.       Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2.       Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

13 питання: Надання Директору Товариства повноважень на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств, акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство, визначення завдання щодо голосування.

Проект рішення з тринадцятого питання:

1.         Надати Директору Товариства повноваження на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство з правом голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Надати Директору Товариства право брати участь в обговоренні, внесенні пропозицій та вирішенні питань, які відносяться до компетенції загальних зборів таких підприємств, право брати участь у голосуванні, право висування кандидатів до виборних органів таких підприємств, право ознайомлення з усіма документами підприємств, право підпису від імені Товариства всіх необхідні документи, в тому числі протоколи, право отримувати копію протоколу загальних зборів таких підприємств та інші можливі права надані акціонеру, учаснику, члену, тощо діючим законодавством України.

2.         Визначити Директору Товариства завдання щодо голосування згідно переліку питань порядку денного загальних зборів таких підприємств з визначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах директор Товариства повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://exgp.fbp.com.ua.

В період від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення чергових загальних зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами директор Товариства Глазунова О.Є.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів та порядку денного чергових загальних зборів акціонерів до дати проведення зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства:

1)    акціонер - фізична особа повинен мати при собі оригінал документу, що ідентифікує особу акціонера (паспорт);

2)    представник акціонера-фізичної особи або акціонера-юридичної особи повинен мати при собі оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, яка видана акціонером й посвідчена у встановленому чинним законодавством порядку та оригінал документу, що ідентифікує особу представника (паспорт).

Станом на 05.02.2018 р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 16.03.2018 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 185 437 500 шт. простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій: 185 437 500 шт.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»,

за 2017 рік (тис. грн.)

 Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

185963

185875

Основні засоби (за залишковою вартістю)

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

625

2513

Гроші та їх еквіваленти 

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

110

237

Власний капітал 

185946

185869

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

185438

185438

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

17

6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

77

206

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

185437500

185437500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00042

0,00111

 

 

 

 Директор ПрАТ «БІРЖОВ А ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»   О.Є. Глазунова

ProEmitent.INFO