Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Повідомлення  next  09.02.2018 Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на «16» березня 2018 року.

 

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення з першого питання:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.    

 

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з другого питання:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Середу Володимира Григоровича.

 

3 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення з третього питання:

1.    Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

2.    ДіяльністьДиректора Товариства у 2017 році визнати задовільною;

3.    Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

 

4 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання:

1.    Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;

2.    ДіяльністьНаглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

 

5 питання: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з п’ятого питання:

1.    Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік;

2.    У зв’язку з відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

 

6 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення з шостого питання:

1.    Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік;

2.    Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік;

3.    Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

 

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з сьомого питання:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

 

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з восьмого питання:

1.    Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2.    Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев’ятого питання:

Припинити з 16.03.2018 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрівна;

Член Наглядової ради – Середа Володимир Григорович;

      Член Наглядової ради – Кузьменко Сергій Миколайович.

 

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з десятого питання:

1.    Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб, з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2.    Ухвалити рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства приймає на себе обов’язки з 16.03.2018 року.

 

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання:

1.    Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. 

2.    Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

12 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Проект рішення з дванадцятого питання:

1.       Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2.       Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

13 питання: Надання Директору Товариства повноважень на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств, акціями, частками у статутному капіталіяких володіє Товариство, визначення завдання щодо голосування.

Проект рішення з тринадцятого питання:

1.         Надати Директору Товариства повноваження на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство з правом голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Надати Директору Товариства право брати участь в обговоренні, внесенні пропозицій та вирішенні питань, які відносяться до компетенції загальних зборів таких підприємств, право брати участь у голосуванні, право висування кандидатів до виборних органів таких підприємств, право ознайомлення з усіма документами підприємств, право підпису від імені Товариства всіх необхідні документи, в тому числі протоколи, право отримувати копію протоколу загальних зборів таких підприємств та інші можливі права надані акціонеру, учаснику, члену, тощо діючим законодавством України.

2.         Визначити Директору Товариства завдання щодо голосування згідно переліку питань порядку денного загальних зборів таких підприємств з визначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах директор Товариства повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

 

 

Директор ПрАТ «БІРЖОВ А ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»  О.Є. Глазунова

 

 

ProEmitent.INFO