Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Повідомлення  next  11.02.2019 Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів


 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на «15» березня 2019 року.

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.    

З другого питання проекту порядку денного: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Середу Володимира Григоровича.

З третього питання проекту порядку денного: Затвердження порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Звіт Директора Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора Товариства та інші доповіді у відповідності до питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 2 хв.

Запитання доповідачам необхідно подавати Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення вказаних реквізитів, не розглядатимуться загальними зборами акціонерів Товариства.

З четвертого питання проекту порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

З п’ятого питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

  1. Взяти до відома  звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік;
  2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

З шостого питання проекту порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

  1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік фінансовий рік;
  2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2018 рік фінансовий рік;
  3. Діяльність Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

З сьомого питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 фінансовий рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 фінансовий рік.

З восьмого питання проекту порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.       Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2018 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2.       Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

З дев’ятого питання проекту порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

З десятого питання проекту порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. N 2210-VIII.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства  –  Лобовій Оксані Петрівні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О. П., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З одинадцятого питання порядку денного: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити з 15.03.2019 року повноваження Ревізора Товариства Гуржий Наталії Анатоліївни.

З дванадцятого питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.  Обрати строком на три роки Ревізора Товариства з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2.     Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 16.03.2019 року.

З тринадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства на безоплатній основі.

2.     Уповноважити директора Товариства Антонова С.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

З чотирнадцятого  питання порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

З п’ятнадцятого питання порядку денного: Надання Директору Товариства повноважень на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств, акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство, визначення завдання щодо голосування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Надати Директору Товариства повноваження на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство з правом голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Надати Директору Товариства право брати участь в обговоренні, внесенні пропозицій та вирішенні питань, які відносяться до компетенції загальних зборів таких підприємств, право брати участь у голосуванні, право висування кандидатів до виборних органів таких підприємств, право ознайомлення з усіма документами підприємств, право підпису від імені Товариства всіх необхідні документи, в тому числі протоколи, право отримувати копію протоколу загальних зборів таких підприємств та інші можливі права надані акціонеру, учаснику, члену, тощо діючим законодавством України.

2.     Визначити Директору Товариства завдання щодо голосування згідно переліку питань порядку денного загальних зборів таких підприємств з визначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах директор Товариства повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.                                                                  

 

Директор ПрАТ «БІРЖОВ А ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»  С.М. Антонов 

ProEmitent.INFO