Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Статут  next  Редакція Статуту від 12.05.2014р.
Цей Статут викладений в новій редакції, яка передбачає зміну типу та найменування акціонерного товариства з

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМ - ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код  34497042) на

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА».

 Попередні редакції Статуту були зареєстровані Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради
26 червня 2006 року, номер запису 12241020000027579; 02 вересня 2008 року, номер запису 1224105000402757902, 13 липня 2009 року, номер запису 12241050005027579; 30 квітня 2010 року, номер запису 12241050007027579, 04.07.2011 року, номер запису 1 224 105 00100 27579, 23.02.2012 року, номер запису 1 224 105 00120 27579 , 18.06.2013 року, номер запису 1 224 105 00160 27579 та 05.12.2013 року, номер запису 12241050018027579.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – «Товариство») створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншого чинного законодавства України.

       Статут Товариства (далі за текстом – «Статут») розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу, Господарського кодексу України та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно діяльності Товариства, і є єдиним установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

·         українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»;

·         російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИРЖЕВАЯ ГРУППА ПЕРСПЕКТИВА»;

·         англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «EXCHANGE GROUP PERSPEСTIVA».

   Скорочене найменування Товариства:

  • українською мовою: ПАТ «БГП»;
  • російською мовою: ПАО «БГП»;
  • англійською мовою: «EXGP» PJSC.

1.3. Місцезнаходження Товариства: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

1.4. Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг, телефакс, фірмовий бланк та інші визначені чинним законодавством атрибути і реквізити юридичної особи. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

          2.2. Товариство набуває статусу  юридичної особи з моменту внесення відповідного запису до  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.3. За типом Товариство є публічним акціонерним товариством.

2.4. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства;

- прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- надходження від роздержавлення та приватизації власності;

- благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

Майно Товариства складається з основних фондів, оборотних засобів, коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором або чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

• майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;

• продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

• одержаних доходів;

 

• іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.8. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.9. Товариство має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом чи договором.

2.11. Майно Товариства може бути вилучене тільки після набрання чинності рішенням суду.

2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.13. Товариство має право:

- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

- укладати господарські та інші договори, контракти, вільно обирати предмети договорів та інші умови господарських взаємовідносин, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

- з урахуванням вимог та гарантій, передбачених чинним законодавством України, встановлювати форми, системи, порядок та розмір оплати праці, системи заохочувань та стягнень, а також правила внутрішнього трудового розпорядку та нормування праці робітників;

- самостійно встановлювати організаційну структуру Товариства та штатний розклад;

- розміщувати цінні папери та їх похідні (деривативи);

- одержувати кредити, як у національній валюті, так і в іноземній валюті, згідно чинного законодавства України;

- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах чинного законодавства України;

- самостійно встановлювати ціни та тарифи на товари, продукцію, роботи та послуги, як власного виробництва, так і вироблених (наданих) іншими суб’єктами підприємницької діяльності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- самостійно розпоряджатися належним йому майном;

- створювати в Україні та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, виступати засновником господарських  товариств;

- купувати та продавати акції, паї, частки інших підприємств.

Товариство набуває та реалізує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.14. Товариство зобов'язано:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;

- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності власної господарської діяльності.

2.15. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

2.16. У разі виникнення обставин, не врегульованих цим Статутом, Товариство здійснює свою діяльність, керуючись нормами чинного законодавства України.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Метою діяльності Товариства є:

·   одержання прибутку від всіх видів підприємницької діяльності, не заборонених чинним законодавством України;

·   одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акціонера і членів трудового  колективу в  умовах ринкової економіки;

·   ефективне використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

3.2. Предметом діяльності  Товариства є:

·   друкування газет;

·   друкування іншої продукції;

·   виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; 

·   брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;

·   тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення; 

·   виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; 

·   виробництво тари з пластмас; 

·   виробництво будівельних виробів із пластмас; 

·   виробництво інших виробів із пластмас; 

·   виробництво магнітних і оптичних носіїв даних; 

·   виробництво електричних побутових приладів; 

·   виробництво неелектричних побутових приладів;

·   виробництво електронних компонентів; 

·   виробництво змонтованих електронних плат; 

·   виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання;

·   виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання; 

·   виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. ; 

·   виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу; 

·   виробництво спортивних товарів; 

·   виробництво ігор та іграшок; 

·   виробництво іншої продукції, н. в. і. у.; 

·   ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; 

·   ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення; 

·   ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання; 

·   ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання; 

·   ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання; 

·   установлення та монтаж машин і устатковання; 

·   організація будівництва будівель; 

·   будівництво житлових і нежитлових будівель; 

·   будівництво інших споруд, н. в. і. у.; 

·   торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 

·   торгівля іншими автотранспортними засобами; 

·   технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 

·   оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 

·   роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 

·   діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

·   діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

·   діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; 

·   діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; 

·   діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 

·   діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 

·   діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 

·   оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 

·   оптова торгівля квітами та рослинами; 

·   оптова торгівля напоями; 

·   оптова торгівля тютюновими виробами; 

·   оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; 

·   оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 

·   неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 

·   оптова торгівля текстильними товарами; 

·   оптова торгівля одягом і взуттям;

·   оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; 

·   оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення; 

·   оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; 

·   оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

·   оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням; 

·   оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього; 

·   оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням; 

·   оптова торгівля верстатами; 

·   оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва; 

·   оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням; 

·   оптова торгівля іншими машинами й устаткованням; 

·   оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 

·   неспеціалізована оптова торгівля; 

·   роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 

·   інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 

·   роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; 

·   роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; 

·   роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах; 

·   роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; 

·   роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах; 

·   роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах; 

·   роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах; 

·   роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; 

·   діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 

·   діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; 

·   надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; 

·   діяльність інших засобів тимчасового розміщування; 

·   діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 

·   видання книг;

·   видання довідників і каталогів;

·   видання газет;

·   видання журналів і періодичних видань;

·   інші види видавничої діяльності;

·   видання комп'ютерних ігор;

·   видання іншого програмного забезпечення;

·   видання звукозаписів;

·   комп'ютерне програмування;

·   консультування з питань інформатизації; 

·   діяльність із керування комп'ютерним устаткованням;

·   інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем ;

·   оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 

·   веб-портали; 

·   діяльність інформаційних агентств;

·   надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; 

·   інші види грошового посередництва; 

·   діяльність холдингових компаній; 

·   трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти; 

·   фінансовий лізинг; 

·   інші види кредитування; 

·   надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;

·   страхування життя; 

·   інші види страхування, крім страхування життя; 

·   перестрахування; 

·   недержавне пенсійне забезпечення; 

·   управління фінансовими ринками; 

·   посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; 

·   інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; 

·   оцінювання ризиків та завданої шкоди; 

·   діяльність страхових агентів і брокерів; 

·   інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; 

·   управління фондами; 

·   купівля та продаж власного нерухомого майна; 

·   надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 

·   агентства нерухомості; 

·   управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; 

·   діяльність у сфері права; 

·   діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; 

·   діяльність головних управлінь (хед-офісів); 

·   діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; 

·   консультування з питань комерційної діяльності й керування; 

·   рекламні агентства;

·   посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

·   дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

·   надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

·   надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів; 

·   надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.; 

·   лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; 

·   організування конгресів і торговельних виставок;  

·   ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання;

·   інша діяльність, прямо і в виключній формі не заборонена чинним законодавством України.

3.3. Діяльність Товариства розповсюджується, як на території України, так і за її межами.

3.4. Товариство зобов'язано одержати відповідні ліцензії (дозволи, патенти, тощо) за видами діяльності, реалізація яких відповідно до закону можлива лише за їх наявності.

3.5. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов’язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності в них допуску до державної таємниці відповідної форми.

3.6. Товариство може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи та види діяльності, що є необхідними для розвитку, розширення діяльності та самоокупності Товариства, виходячи із потреб ринку та власних фінансових ресурсів, впровадження яких не суперечить  чинному законодавству України.

3.7. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

 

4. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства становить 185 437 500 (сто вісімдесят пять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок. 

Статутний капітал Товариства поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями:

Акції Товариства
(за категоріями і типами) 

Загальна кількість акцій
(шт.) 

Номінальна

вартість акції
(грн.) 

Частка у Статутному капіталі
(%) 

Прості іменні

185 437 500

(сто вісімдесят п’ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот)

01 (одна) гривня

00 (нуль) копійок

 

100 %

       4.2. Усі акції Товариства є іменними та існують в бездокументарній формі.

4.3. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

        4.4. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.         

        4.5. Товариство може розміщувати один чи кілька класів привілейованих акцій (з різним обсягом прав), що надають їх власникам різні права, переважні стосовно власників простих акцій: права на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини його майна або вартості частини майна Товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні Товариством, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

       4.6. У разі розміщення Товариством привілейованих акцій умовою їх реалізації є черговість отримання дивідендів і виплат вартості частини при ліквідації Товариства для кожного класу привілейованих акції, розміщених Товариством.

        4.7. Товариство  має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

       Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

        4.8. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

        4.9. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

        4.10. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

        4.11. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

        4.12. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

        4.13. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

       4.14. Частина привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

        4.15. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу тільки після реєстрації попередніх випусків акцій і повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

        4.16. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

• підвищення номінальної вартості акцій;

• розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.          

       4.17. При збільшенні розміру Статутного капіталу Товариства акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом публічного або приватного розміщення у строк, передбачений рішенням про розміщення, але не пізніше строку, встановленого чинним законодавством України для відповідного виду розміщення.

        4.18. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

        4.19. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

        4.20. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

        4.21. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

        4.22. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

        4.23. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

        4.24. Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, в процесі приватного розміщення акцій, реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в Статутному капіталі Товариства на дату початку зазначеного строку.

          Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово (рекомендованим листом) повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

        4.25. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

         Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

        4.26. У разі відмови акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами приватного розміщення, акціонер надає Товариству письмове підтвердження про відмову                 від використання свого переважного права на придбання акцій.

        4.27. Публічне розміщення акцій здійснюється Товариством самостійно або через андеррайтера, що уклав з Товариством договір про андеррайтинг. Публічне розміщення акцій відбувається не раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії, в порядку, визначеному рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство повинно закінчити публічне розміщення акцій у строк, передбачений рішенням Загальних зборів акціонерів, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення.

        4.28. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок підвищення номінальної вартості акцій здійснюється, в порядку, передбаченому чинним законодавством, зокрема нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

        4.29. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

-  зменшення номінальної вартості акцій;

- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

        4.30. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з врахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

        4.31. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

        4.32. Кредитор, вимоги якого до Товариства  не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

        4.33. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу Товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому чинним законодавством України порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого чинним законодавством України, Товариство підлягає ліквідації.

        4.34. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

        4.35. Товариство не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

       4.36. Товариство розміщує акції у розмірі його Статутного капіталу, проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та реалізує їх відповідно до умов їх розміщення. Розміщення акцій Товариства здійснюється у відповідності з порядком, передбаченим нормативними актами чинного законодавства України, актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Статутом.

       4.37. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

        4.37.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

        4.37.2. строк викупу;

        4.37.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

        4.37.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

        4.38. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариства є безвідкличною.

        4.39. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

        4.40. Товариство зобов'язано придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

        4.41. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

        4.42.  У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. У разі, якщо  кількість акціонерів - власників простих іменних акцій понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

        4.43. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

       4.44. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

        4.45. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути нижчою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту Статуту, є нікчемними.

        4.46. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

·         розміщення акцій під час заснування Товариства;

·         розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

        Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

        4.47. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

        4.48. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

        4.48.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов’язання з обов’язкового викупу акцій відповідно до законодавства;

        4.48.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

        4.48.3. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

        4.49. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

        4.50. Акції Товариства можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення або приватного розміщення та купівлі-продажу на фондових біржах.

        4.51. Оплата вартості акцій Товариства здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

        4.52. Ринкова вартість майна (крім емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах), у тому числі майнових прав, внесених як оплата вартості акцій Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

       4.53.Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах і внесені як оплата вартості акцій Товариства, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених законом;

2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4) на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про розміщення акцій;

5) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

6) одержувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства;

7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Товариством;

2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ. СОЦIАЛЬНI ГАРАНТІЇ. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ВИБОРНИХ ОРГАНІВ.

       6.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує i здійснює свою діяльність та соціальний розвиток.

6.2.  Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих договорів або через iншi організації.

6.3.  Товариство надає послуги за цінами i тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

6.4.  Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає та подає статистичну звітність, адміністративні дані, а також всі інші форми звітності відповідно до чинного законодавства України.

6.5.   Товариство має право відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється чинним законодавством України.

6.6.   Товариство має право брати кредити, а також має право отримувати та надавати позики за рахунок власних коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам та іншим юридичним і фізичним особам на умовах, що визначаються угодою сторін.

6.7.   Товариство має право передавати матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам i громадянам.

6.8.   Товариство має право вкладати (інвестувати) кошти в промислове та цивільне будівництво, в тому числі житла для працівників Товариства.

6.9.   Товариство має право відряджати за кордон своїх працівників, а також залучати i здійснювати обмін фахівцями, в тому числі з іноземними партнерами.

6.10.     Товариство має право розміщувати, купувати та продавати цінні папери відповідно до чинного законодавства України.

Трудовий колектив Товариства:

6.11.     Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

6.12.     Товариство самостійно встановлює форми та систему оплати праці, розміри заробітної плати для кожного працівника, а також інших видів винагороди працівників.

6.13.     Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю.

6.14.     Органом самоврядування трудового колективу Товариства є загальні збори членів трудового колективу.

6.15.     Загальні збори членів трудового колективу Товариства:

§         розглядають і вирішують згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу;

§         визначають і затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

§         вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

 

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.2. Дивіденди виплачуються акціонерам один раз на рік з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам на праві власності. Виплата дивідендів здійснюється на особистий рахунок акціонера. Не отримані дивіденди депонуються відповідно до чинного законодавства України.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до цього Статуту Товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

7.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

7.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

7.5. Товариство, засобами поштового зв’язку персонально, рекомендованим листом за адресою їх місцезнаходження (місця проживання) або особисто під підпис, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.6. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної  у такому переліку.

7.7. Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

7.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів:

·         за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

·         за привілейованими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій. 

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.10. На покриття збитків використовуються в першу чергу кошти резервного фонду. При нестачі коштів резервного фонду для покриття збитків для цього використовуються інші власні кошти.

7.11. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесених передбачених чинним законодавством України податків та інших платежів до бюджету.

7.12. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.13. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрями використання прибутку визначаються загальними зборами акціонерів Товариства.

7.14. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

• створюється та поповнюється резервний капітал;

• накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

• виплачуються дивіденди акціонерам.

7.15. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

7.16. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

      Резервний капітал Товариства створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.17. Частина чистого прибутку, що залишається після відрахувань до Резервного капіталу Товариства спрямовується на виплату дивідендів.

8.       УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

8.1. Органами управління Товариства є:

·               Загальні збори Акціонерів;

·               Директор.

8.2. Контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

·               Наглядова рада;

·               Ревізійна комісія (Ревізор).

8.3. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор).

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

9.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.

9.2. Товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори акціонерів Товариства (річні загальні збори). Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства обов’язково вносяться питання передбачені п.п. 9.4.10., 9.4.11., 9.4.23. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів обов’язково вносяться питання, передбачені п.п. 9.4.16., 9.4.17. Статуту. Усі інші загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3.  Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.4.   До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

9.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;

9.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.4.4.  прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.4.5.  прийняття рішення про розміщення акцій;

9.4.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

9.4.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

9.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.4.9. затвердження положень про загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;

9.4.10. затвердження річного звіту Товариства;

9.4.11. розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.4.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, передбачених законом;

9.4.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.4.14. затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.4.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

9.4.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

9.4.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

9.4.18. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

9.4.19. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

9.4.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.4.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.4.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбаченнях чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.4.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

9.4.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.4.25. обрання комісії з припинення Товариства;

9.5.  Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства.

9.6. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового колективу, який обраний ним та представляє його права та інтереси.

9.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, після його складення заборонено.

9.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

9.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням п. 9.10 цього Статуту) рекомендованим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами  поштового зв’язку або вручається акціонеру особисто під розпис у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає (вручає) особа, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. 

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

 9.10. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства.

9.11. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час у місці, яке визначено у повідомленні, а в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, крім місця для ознайомлення з документами, вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.13. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.14. Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, в порядку, визначеному п.9.12 Статуту.

9.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

9.16. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.17. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.18. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 9.15., 9.16 Статуту.

9.19. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.20.  Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

9.20.1. недотримання акціонерами строку, встановленого  п. 9.15 Статуту;

9.20.2. неповноти даних, передбачених п.9.16 Статуту.

9.21. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів  надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

9.22. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів  повідомляє акціонерів, в порядку, передбаченому п. 9.9 Статуту, про зміни у порядку денному.

9.23. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа органу, що здійснює управління  державним майном або майном, що перебуває у власності територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах акціонерів Товариства.

9.24. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства посвідчується у передбаченому законодавством порядку.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.25. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

9.26. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

9.27. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

      Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 

9.28. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.29. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9.30. Передання повноважень реєстраційної комісії здійснюється згідно чинного законодавства України.

9.31. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

9.32. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.33. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

9.34. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.35. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.36.  Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.37. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.38. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

       Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

       Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

9.39.  Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства  мають акціонери - власники простих іменних акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9.40.  Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених п.п. 9.4.2. - 9.4.7., 9.4.22. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.41. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.42. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.43. У ході загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

       Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

       Після перерви загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

      Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.

      9.44. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

      9.45. Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

9.46. При голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, що стосуються обов’язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій, у випадках передбачених законом, використання бюлетенів є обов’язковим.

9.47. У випадках, передбачених діючим законодавством, акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

9.48. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством.

    9.48.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

·   повне найменування Товариства;

·   дату і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

·   питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

·   варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

·   застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

·   зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання Директора, членів Наглядової ради або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.48.2. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

·   повне найменування Товариства;

·   дату і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

·   перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

·   місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

·   застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

·   зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.49. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

      9.50. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Передання повноважень лічильної комісії здійснюється згідно чинного законодавства України.

9.51. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.52. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

В протоколі про підсумки голосування зазначаються дані відповідно до вимог законодавства. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений п. 9.70 Статуту. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

9.53. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.54. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства повинен відповідати вимогам закону.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний Головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

9.55.  Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

9.55.1. з власної ініціативи;

9.55.2. на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.55.3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);

9.55.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;

9.55.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом .

9.56. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.57. Наглядова  рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.58. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

9.58.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;

9.58.2. неповноти даних, передбачених п. 9.56. Статуту.

9.59. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

9.60. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.61. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.62. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова  рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних акціонерів Товариства зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. 

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів акціонерів Товариства повторні загальні збори не проводяться.

9.63. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 9.62 Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.64. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 9.57 Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.65. Особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

9.66. У разі скликання загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

9.67. З питань, передбачених п.п. 9.4.1. – 9.4.25. Статуту, якщо кількість акціонерів Товариства не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.68. У разі якщо всі акції Товариства належать одній особі - повноваження загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені п.п. 9.4.1.-9.4.25 Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, передбачений  статтями 33 - 48 Закону України «Про акціонерні товариства», до Товариства з одним акціонером не застосовуються.

       Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

9.69. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства згідно вимог чинного законодавства.

9.70. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством України. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

 

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

10.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів Товариства особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

10.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

10.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

10.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.6.1. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів та положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

10.6.2. підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;

10.6.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього  Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

10.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.6.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

10.6.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

10.6.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

10.6.10. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

10.6.11. здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;

10.6.12. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;

10.6.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

10.6.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.7.4. Статуту;

10.6.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п.9.7. Статуту;

10.6.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.6.18. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.6.19.  прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

10.6.20. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його господарської діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить                від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

10.6.21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.6.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.24. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;

10.6.25. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

10.6.26. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

10.6.27. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

10.6.28. здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Директором Товариства для їх затвердження загальними зборами акціонерів Товариства;

10.6.29. здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами  Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані загальними зборами акціонерів Наглядовій раді Товариства.

      10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства.

10.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

10.9. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

10.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

10.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядовій ради неодноразово.

10.13. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором)  Товариства.

10.14. Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства, але не може бути меншим ніж 3 (три) особи.

10.15. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

10.16. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами акціонерів Товариства. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.17. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

10.18. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

10.19. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

10.21. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи.

10.23. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.

10.24. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.25.  Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

10.26. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10.27. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.28. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради має вирішальне значення.

10.29. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.30. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. 

10.31. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10.32. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, встановлених чинним законодавством.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11. ДИРЕКТОР.

11.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової  ради.

11.3. Директор підзвітний загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та Статутом.

11.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

11.5. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на підписання Наглядовою радою.

11.6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом та Статутом Товариства.

11.7. До компетенції Директора відноситься:

11.7.1. керівництво роботою Товариства;

11.7.2. затвердження поточних планів діяльності Товариства i заходів для вирішення поставлених завдань;

11.7.3. подання загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства;

11.7.4. затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів Товариства віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;

11.7.5. подання на затвердження загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;

11.7.6. затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу;

11.7.7. прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень  та дисциплінарних стягнень;

11.7.8. внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;

       11.7.9. організація скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,  у випадках, передбачених законом та Статутом;

11.7.10. забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

11.7.11. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11.7.12. організація ведення кадрового діловодства Товариства;

11.7.13. призначення керівників філій та представництв Товариства;

11.7.14. відкриття рахунків в банківських установах;

11.7.15. вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

11.8.  Директор Товариства (або особа, яка виконує обов’язки Директора Товариства) вправі без довіреності:

11.8.1. діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;

11.8.2. вчиняти правочини від імені Товариства, укладати договори (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

11.8.3. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.8.4. укладати колективні договори (трудові угоди) від імені Товариства з трудовим колективом Товариства;

11.8.5. розпоряджатися майном Товариства, а також грошовими коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

11.8.6. підписувати (право першого підпису) всі платіжні та фінансові документи;

11.8.7. видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Товариства;

11.8.8. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.

11.9. Повноваження Директора Товариства  припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

11.10. Директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, цього Статуту, рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, внутрішніх документів Товариства. Директор несе персональну відповідальність за невиконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради, крім випадків, коли такі рішення суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

11.11. Директор, в разі невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язків, несе дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР).

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів Товариства можуть обирати Ревізійну комісію (ревізора) строком на 3 (три) роки.

В разі, якщо в Товаристві налічується до 100 осіб акціонерів – власників простих акцій, може запроваджуватися посада Ревізора або обиратися Ревізійна комісія у кількості не менше 3 (трьох) осіб. В разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства більше100 осіб може обиратися лише Ревізійна комісія.

12.2. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

12.3. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

12.4.  Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

- член Наглядової ради;

- Директор;

- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

- члени інших органів Товариства.

12.5. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.6. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

12.7. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.8. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.9. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки).

Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Товариства.

12.10. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. При проведенні ревізії чи перевірки Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.

12.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.12. Незалежно від наявності Ревізійної комісії (Ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.13. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів.

12.14. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Товариства та доповідає про результати ревізій і перевірок загальним зборам акціонерів чи Наглядовій раді Товариства.

12.15. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення на засіданнях приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

12.16. Повноваження та порядок роботи Ревізійної комісії  (Ревізора) Товариства визначаються  Статутом.

12.17. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13. АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА.

13.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

13.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.3. Незалежним аудитором не може бути:

·     афілійована особа Товариства;

·     афілійована особа посадової особи Товариства;

·     особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити відомості, що підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. До того ж висновок аудитора повинен мати оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

13.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.6. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

13.7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.9. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

 

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

14.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

14.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

14.3. Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

14.4. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

14.4.1. Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

14.4.2. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

14.4.3. Внаслідок такого правочину придбаває майно;

14.4.4. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

14.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

14.6. Директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді (у разі відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

14.6.1. предмет правочину;

14.6.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

16.6.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

14.6.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

14.7. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори акціонерів Товариства.

14.8. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цим Статутом, це питання виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

14.9. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

14.10. Положення цього розділу не застосовуються  у разі:

14.10.1. реалізації акціонерами переважного права;

14.10.2. викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;

14.10.3. виділу та припинення Товариства;

       14.10.4. надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

15.1.    Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації в термін та в порядку, встановленому законодавством України.

15.2.    Зміни до цього Статуту набирають чинності для Товариства та його акціонерів у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін, з моменту прийняття їх загальними зборами акціонерів Товариства.

15.3.      Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

 

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА.

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, та  перетворення) або в результаті ліквідації.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

16.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

16.3.3. Товариство  не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.4. Акції Товариства в разі його припинення шляхом поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.4.1. Акції Товариства в разі його припинення шляхом злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.4.2. Акції Товариства в разі його припинення шляхом перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

16.4.3. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

16.4.4. Не підлягають конвертації акції Товариства під час злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

16.4.5. В разі припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного (новостворених) товариства (товариств) встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

16.6. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

16.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

16.8. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

16.9. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

16.10. Наглядова рада Товариства повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

16.11. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

16.12. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства при підготовці загальних зборів акціонерів Товариства, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.13. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного з товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ або перетворення), виділ, а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення),

ProEmitent.INFO