Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  2011 - Висновок аудитора разом з фінансовою звітністю


 

 

 №4028 видане рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27

Вих. № 2012-1- 91  від 05.03.2012 р.

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

 (ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОМ-ІНВЕСТ»

 за 2011 рік

 

Акціонерам та Правлінню

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОМ-ІНВЕСТ»

Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070.  Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

 

Керівник 

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дату і номер договору на проведення аудиту

Договір № 73-2011-А від 01.11.2011р.

Дату початку та дату закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту - 20.01.12р.; Закінчення проведення аудиту –14.02.12р.

 

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ»

 

Повна назва

Приватне акціонерне товариство  «ДОМ-ІНВЕСТ» (далі – Товариство) (тип товариства змінено з публічного на приватне у відповідності до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 14.02.2012 р.)

Місцезнаходження: 

49000, Дніпропетровська область,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

Код ЄДРПОУ

34497042

Дата державної реєстрації 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 26.06.2006
№ 1 224 102 0000 027579

Види діяльності за КВЕД:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Керівник

Філіпська Ірина Вікторівна

Контактний телефон

(056)3739793

 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМ-ІНВЕСТ»  (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату та примітки до фінансових звітів.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

   На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМ-ІНВЕСТ»  станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

1. Активи

За станом на 31.12.2011 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року збільшились на 15,8% і відповідно складають 184911,1 тис. грн.

Збільшення активів відбулося за рахунок збільшення суми поточних фінансових інвестицій на 89942,3 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. збільшились до рівня 184471,1 тис. грн., тобто в 1,2 рази.

Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення інших поточних зобов’язань на 37073,3 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

437,5

Нерозподілений прибуток

2,5

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

 

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 440 тис.грн.

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного капіталу

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій (станом на 31 грудня 2011 року) редакції Статуту (затвердженого рішенням чергових загальних зборів акціонерів, Протокол б/н  від 08.04.2011 р., зареєстровано 04.07.2011р. № 1 224 105 0010 027579).

Відповідно до зазначеної редакції статуту статутний фонд Товариства становить 437 500 (Чотириста тридцять сім тисяч п`ятсот) гривень. Статутний фонд поділяється на 437 500 штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю 1 (Одна) гривня.

Протягом звітного періоду  змін у розмірі статутного капіталу не відбувалося.

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2011р. Товариством отримано доходів у сумі 226726,3 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 226695,8 тис.грн.

Витрати Товариства  за 2011 рік складають 226725,6 тис. грн.,

Основними складовими витрат є інші витрати, а саме витрати від операцій з цінними паперами – 226682,2 тис.грн., інші операційні витрати – 43,1 тис.грн. Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 0,3 тис.грн. 

На нашу думку інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатам фінансово-господарської діяльності 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумі 0,7 тис.грн.

Інша інформація

7. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

8.1. Протягом 2011 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до вимог чинного законодавства України.

Протягом 2011 року відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

№ п/п

Особлива інформація

Зміст інформації

1

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

-

2

прийняття рішення про викуп власних акцій

-

3

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

-

4

отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

-

5

зміну складу посадових осіб емітента

Відповідно до протоколу чергових загальних зборів б/н від 08.04.2011р. ПАТ «Дом-Інвест» (далі – Товариство):
1. У зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Єремєєвої Катерини Віталіївни від 29 березня 2011 року про припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства відкликано з 08.04.2011 року членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:
- Сирота Тетяна Миколаївна (паспорт АК № 388659 виданий 20.11.1998р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді 1 рік 10 місяців.

 

 

- Ганжа Віталій Анатолійович (паспорт АЕ № 334923 виданий 14.06.1996р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області). Перебував на даній посаді 1 рік 10 місяців.
- Єремєєва Катерина Віталіївна (паспорт АН № 391123 виданий 17.06.2005р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді 1 рік 10 місяців.
2. З 11.04.2011р. обрано строком на три роки членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:
- Сирота Тетяна Миколаївна (паспорт АК № 388659 виданий 20.11.1998р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області); протягом своєї діяльності обіймала посади головного бухгалтера, менеджера, начальника відділу торгівлі цінними паперами.
- Ганжа Віталій Анатолійович (паспорт АЕ № 334923 виданий 14.06.1996р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області); протягом своєї діяльності обіймав посади менеджера, начальника відділу безпеки.
- Лобова Оксана Петрівна (паспорт серії АМ № 914634, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19 жовтня 2001 року), протягом своєї діяльності обіймала посади юрисконсульта.
3. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів з 11.04.2011р. обрано строком на три роки на посаду Ревізора Рудоквас Юлію Анатоліївну (паспорт АЕ № 336181 виданий 12.07.1996 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), представника ПрАТ КУА "Академія Інвестментс". Рудоквас Ю.А. протягом своєї діяльності обіймала посади юриста, начальника юридичного відділу.
Всі зазначені особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

6

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

-

7

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

-

8

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

-

9

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію

-

10

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

-

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.

 

13. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства».

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

На нашу думку прийняття рішення про виконання значного правочину протягом звітного періоду здійснювалося Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

За даними Товариства протягом 2011 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

(15 967 950,00)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

 

1.    Д-1459/11 від 28.02.11         придбання акцій            23 300 003,10 (14,6%)          Наглядова рада

                                 

2.    Д-2633/11 від 28.02.11         продаж акцій                  23 300 003,10 (14,6%)          Наглядова рада

 

3.    Д-1739/11 від 11.03.11         придбання акцій            20 070 150,00 (12,57%)        Наглядова рада

 

4.    Д-2183/11 від 28.03.11         придбання акцій            16 801 680,00 (10,52%)        Наглядова рада

 

5.    Д-172/150911/122 від 15.09.11 придбання векселів   18 604 915,00 (11,65%)       Наглядова рада

 

6.    Д-176/210911/02 від 21.09.11  придбання акцій         16 428 965,52 (10,29%)       Наглядова рада

 

7.    Д-8881/11 від 26.09.11              продаж акцій             22 788 565,12 (14,27%)       Наглядова рада

 

8.    Д-19136/11 від 26.09.11            придбання акцій       16 680 530,00 (10,45%)        Наглядова рада

 

9.    Д-222/231111/104 від 23.11.11  придбання облігацій  18 375 879,98 (11,51%)     Наглядова рада

 

10.  Д-23092/11 від 24.11.11            продаж облігацій      18 376 500,00 (11,51%)        Наглядова рада 

 

 

 

Директор ТОВ АФ «АленАудит»                                                               О.В. Іонова

 

05.03.2012 р.

Примітки до фінансової звітності

ПриватНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОМ - ІНВЕСТ»

  Фінансова звітність підприємства за 2011 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

·         Баланс форма №1-м;

·         Звіт про фінансові результати форма №2-м

                                       Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика  відповідає  вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2011 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Метод нарахування амортизації  об’єктів основних засобів нараховується  прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання.

Метод нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться:

- прямолінійним методом

-  в першому місяці використання об`єкта у розмірі 100% його вартості.

Метод оцінки  вартості запасів  - метод ідентіфікованої собівартості.

Метод оцінки фінансових інвестицій  - по собівартості.

Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.

Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

                         Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2011 р. основні засоби не обліковуються.

Нематеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2011 р. нематеріальні активи не обліковуються.

                                                                          Фінансові інвестиції

           До складу статті „Довгострокові фінансові інвестиції” Балансу включено фінансові інвестиції в сумі 48 827,8 тис.грн. До складу статті „ Поточні фінансові інвестиції” Балансу включено фінансові інвестиції в сумі 134876,6 тис.грн. в т.ч. фінансові інвестиції в акції – 134184,0 тис.грн., в облігації – 1,6 тис.грн., в векселі – 681,1 тис.грн., в сертифікати – 9,9 тис.грн.   

Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до  П(С)БО  №10 „Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 6,4 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством  в 2011 році не створювався в зв’язку з відсутністю  суттєвих та значних сум  сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість  пов’язаних сторін станом на 31.12.2011 р. відсутня.

До складу  іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме  розрахунки за операціями з цінним паперами – 1173,1 тис.грн., та 0,8 тис.грн. розрахунки за іншими операціями.

                                                         Грошові кошти

         До складу грошових коштів на 31.12.2011 р. включені залишки коштів на поточних  рахунках у національній валюті      1,7 тис. грн.;

                                                            Власний капітал

         Власний  капітал підприємства включає статутний капітал, нерозподілений прибуток.

         Протягом звітного періоду змін в розмірі статутного  капіталу не відбувалось.

         Станом на 31.12.2011р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів, Протокол б/н від 05.04.2010р., зареєстрованого 30.04.2010р., номер запису 12241050007027579. Відповідно до зазначеної редакції Статуту,  статутний фонд становить 437 500 (Чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот) гривень. Статутний фонд поділяється на 437 500 штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю 1,0 (одна) гривня.

         Статутний капітал сплачено повністю.

          За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності у 2011 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 р. складає 2,5 тис. грн. Прибуток за 2011 рік склав – 0,7  тис.грн.

         Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України  N 435-IV від 16 січня 2003 року. Чисті активи на початок періоду становили 439,3 тис.грн., на кінець періоду 440,0 тис.грн.  Чисті активи протягом року збільшились на 0,7 тис.грн.  Чисті активи перевищують статутний капітал на 2,5 тис грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному  та попередньому році не створювалося.

                            Поточні зобов’язання

До складу статті „Інші поточні зобов’язання” станом на 31.12.2011 р. включені зобов’язання, які не підлягають відображенню в складі інших  статей обліку:

розрахунки по операціях з цінними паперами – 184469,7 тис грн..

Непередбачених зобов’язань підприємство не має.

                                          Облік фінансових результатів за 2011 рік.

          Облік фінансових результатів відповідає вимогам  П(З)БУ №3 «Звіт про фінансові результати» і П(З)БУ №15 «Доходи»,  П(З)БУ №16  «Витрати». Податковий облік доходів здійснюється відповідно до  Податкового Кодексу від 02.12.2010 року № 2755-VI.

При визначенні доходу та витрат  в звітному періоді використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати  у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2011 р. підприємством отримано прибуток  у розмірі 0,7 тис. грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

Прибуток на акцію

Середньорічна кількість простих акцій – 437 500  шт.

      Скоригована середньорічна кількість простих акцій – 437 500 шт.

      У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

      Чистий прибуток та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію за 2011 рік становить – 0,0016 грн.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

При складанні фінансової звітності за 2011 рік окремі статті, що відображають  залишки на початок періоду не зазнали змін в порівнянні з їх значеннями в фінансової звітності за 2010 рік.

                                    Інвентаризація активів та зобов’язань

Інвентаризацію активів та зобов’язань станом на 01 грудня   2011 року  ПАТ «ДОМ-ІНВЕСТ» не здійснювало.

 

 

Керівник                                                                                                  Філіпська І.В.

 

 фінансова звітність форма 1,2

 

 

 

 

 


ProEmitent.INFO