Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  2012 аудиторський висновок разом з фінансовою звітністю


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОМ-ІНВЕСТ»

 за 2012 рік

 

 

Акціонерам та Наглядовій раді

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОМ-ІНВЕСТ»

Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку України

 

Основні відомості про аудиторську фірму

 

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475.  Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

 

Керівник з аудиту

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір № 102-2012-А від 20. 12.2012р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту – 10.02.2013р.;

Закінчення проведення аудиту – 01.03.2013р.

 

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ»

 

Повна назва

Приватне акціонерне товариство  «ДОМ-ІНВЕСТ» (далі – Товариство) (тип товариства змінено з публічного на приватне у відповідності до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 14.02.2012 р.)

Місцезнаходження: 

49000, Дніпропетровська область,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

Код ЄДРПОУ

34497042

Реєстраційні дані: 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 26.06.2006
№ 1 224 102 0000 027579

Види діяльності за КВЕД:

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля

63.99  Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

70.22  Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Керівник:

Філіпська Ірина Вікторівна

Контактний телефон:

(056)3739793

 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМ-ІНВЕСТ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, та примітки до фінансової звітності.

 

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висловлення думки

 

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМ-ІНВЕСТ» станом на 31 грудня 2012р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

 

1. Активи

 

За станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року збільшились на 3,05 % і відповідно складають 190553,5 тис. грн.

 

Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості на 940,5 тис. грн. та суми поточних фінансових інвестицій на 4694,4 тис. грн.

 

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

2. Зобов'язання

 

Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. збільшились до рівня 190112,1 тис. грн., тобто у 1,03 рази.

 

Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення інших поточних зобов’язань на 5640,5 тис. грн.

 

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

3. Власний капітал

 

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис. грн.

Статутний капітал

437,5

Нерозподілений прибуток

3,9

 

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

 

4. Вартість чистих активів

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 441,4 тис. грн.

 

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

 

5. Сплата статутного капіталу

 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2012 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого рішенням чергових загальних зборів акціонерів, Протокол б/н  від 14.02.2012 р., зареєстровано 23.02.2012р. № 12241050012027579).

 

Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 437500 (Чотириста тридцять сім тисяч п`ятсот гривень 00 копійок) гривень. Статутний капітал поділяється на 437500 (чотириста тридцять сім тисяч п`ятсот) штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю 1,0 (одна) гривня.

 

Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

 

6. Фінансовий результат за звітний період

 

За 2012 рік Товариством отримано доходів у сумі 100996,1 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від операцій з цінними паперами  у сумі 100956,0 тис. грн.

 

Витрати Товариства  за 2012 рік складають 100994,7 тис. грн.,

Основними складовими витрат є собівартість реалізованих фінансових інвестицій  – 100940,8 тис. грн. та адміністративні витрати – 48,8 тис. грн.

 

 Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 0,4 тис. грн. 

 

На нашу думку інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. За результатами фінансово-господарської діяльності 2012 року Товариство має чистий прибуток у сумі 1,4 тис. грн.

 

Інша інформація

 

7. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку станом на звітну дату не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку (крім торговців цінними паперами).

 

8.1. Протягом 2012 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

 

9. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

 

10. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

 

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

 

На нашу думку, інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах розкрита відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

За даними Товариства протягом 2012 року відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

 

№ п/п

Особлива інформація

Зміст інформації

1

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Не було

2

прийняття рішення про викуп власних акцій

Не було

3

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Не було

4

отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Не було

5

зміну складу посадових осіб емітента

Не було

6

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

1.Публічне акціонерне товариство «ДОМ - ІНВЕСТ» (далі – Товариство) повідомляє, що 11.01.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ №581322 від 19.09.2006р.), був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій «фізична особа» становив 303125 (триста три тисячі сто двадцять п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 69,2857% голосуючих акцій. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій «фізичної особи» становить 218750 (двісті вісімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят) простих іменних акцій, що складає 50,00% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій «фізична особа» становив 109375 (сто дев’ять тисяч триста сімдесят п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 25,00% голосуючих акцій. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій «фізичної особи» становить 206350 (двісті шість тисяч триста п’ятдесят) простих іменних акцій, що становить 47,1657% голосуючих акцій Товариства

2. Приватне акціонерне товариство «ДОМ - ІНВЕСТ» (далі – Товариство) повідомляє, що 01.03.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ №581322 від 19.09.2006р.), був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій «фізична особа» становив 47,1657% голосуючих акцій. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій «фізичної особи» становить 218 750 (двісті вісімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят) простих іменних акцій, що становить 50,00% голосуючих акцій Товариства.

7

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Не було

8

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

Не було

9

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію

Не було

10

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

Не було

 

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

 

13. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства».

 

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

 

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

 

На нашу думку прийняття рішення про виконання значного правочину протягом звітного періоду здійснювалося Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

 

За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

(18 491 110  грн.)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1

ДД-242/191212/60 від 19.12.2012р.

Продаж  інвестиційних сертифікатів

19 773 400,00  (10,69%)

Наглядова рада

2

ДД-18264/12 від 20.12.2012р.

Придбання інвестиційних сертифікатів

19 773 376,00 (10,69%)

Наглядова рада

 

 

 

Виконавчий директор

ТОВ АФ «АленАудит»                                                                        О.В. ІоноваПримітки до фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОМ-ІНВЕСТ»

 

  Фінансова звітність підприємства за 2012 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

·        Баланс форма №1-м;

·        Звіт про фінансові результати форма №2-м.

 

                                       Опис обраної облікової політики

 

Обрана облікова політика  відповідає  вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2012 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Метод нарахування амортизації  об’єктів основних засобів нараховується  прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання.

Метод нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться:

- прямолінійним методом

-  в першому місяці використання об`єкта у розмірі 100% його вартості.

Метод оцінки  вартості запасів  - метод ідентіфікованої собівартості.

Метод оцінки фінансових інвестицій  - по собівартості.

Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.

Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення.

 

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

 

                         Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2012 р. основні засоби не обліковуються.

                  

                                    Нематеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2012 р. нематеріальні активи не обліковуються.

 

Довгострокові фінансові інвестиції

            До складу статті «Довгострокові фінансові інвестиції» Балансу включено довгострокові фінансові інвестиції в акції в сумі 47 827,8 тис. грн. та частка долі у статутному капіталі в сумі 1 000,0 тис. грн.

 

Фінансові інвестиції

           До складу статті «Поточні фінансові інвестиції» Балансу включено фінансові інвестиції в :

         - акції в сумі 139 548,8 тис. грн.

         - облігації в сумі 1,6 тис. грн.

         - сертифікати в сумі 20,6 тис.

на загальну суму 139 571,0 тис. грн.

 

 

 

                                                   Дебіторська заборгованість

 

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до  П(С)БО  №10 „Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2012 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги складає 40,0 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством  в 2012 році не створювався в зв’язку з відсутністю сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість  пов’язаних сторін станом на 31.12.2012 р. відсутня.

До складу  іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме  розрахунки за операціями з цінним паперами 2 114,4 тис. грн.

 

                                                         Грошові кошти

 

         До складу грошових коштів на 31.12.2012 р. включені залишки коштів на поточних  рахунках у національній валюті      0,3 тис. грн.;

        

                                                        Власний капітал

 

         Власний  капітал підприємства включає статутний капітал, нерозподілений прибуток.

         Протягом звітного періоду змін в розмірі статутного  капіталу не відбувалось.

         Станом на 31.12.2012р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів, Протокол б/н від 14.02.2012р., зареєстрованого 23.02.2012р., номер запису 12241050012027579. Відповідно до зазначеної редакції Статуту,  статутний фонд становить 437 500 (Чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот) гривень. Статутний фонд поділяється на 437 500 штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю 1,0 (одна) гривня.

         Статутний капітал сплачено повністю.

          За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності у 2012 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012 р. складає 3,9 тис. грн. Прибуток за 2012 рік склав – 1,4  тис.грн.

         Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004р. та положень статті 155 Цивільного кодексу України  N 435-IV від 16 січня 2003р. Чисті активи на початок періоду становили 440,0 тис.грн., на кінець періоду 441,4 тис.грн.  Чисті активи протягом року збільшились на 1,4 тис.грн.  Чисті активи перевищують статутний капітал на 3,9 тис грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному  та попередньому році не створювалося.

                    

Поточні зобов’язання

 

До складу статті „Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” станом на 31.12.2012 р. включені зобов’язання у сумі 0,4 тис.грн.

До складу статті „Інші поточні зобов’язання” станом на 31.12.2012 р. включені зобов’язання, які не підлягають відображенню в складі інших  статей обліку:

розрахунки по операціях з цінними паперами – 190 110,2 тис грн.

Непередбачених зобов’язань підприємство не має.

 

                                          Облік фінансових результатів за 2012 рік

 

          Облік фінансових результатів відповідає вимогам  П(З)БУ №3 «Звіт про фінансові результати» і П(З)БУ №15 «Доходи»,  П(З)БУ №16  «Витрати». Податковий облік доходів здійснюється відповідно до  Податкового Кодексу від 02.12.2010 року № 2755-VI.

При визначенні доходу та витрат  в звітному періоді використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати  у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2012 р. підприємством отримано прибуток  у розмірі 1,4 тис. грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

        

Прибуток на акцію

                                  

      Середньорічна кількість простих акцій – 437 500  шт.

      Скоригована середньорічна кількість простих акцій – 437 500 шт.

      У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

 

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

 

При складанні фінансової звітності за 2012 рік окремі статті, що відображають  залишки на початок періоду не зазнали змін в порівнянні з їх значеннями в фінансової звітності за 2011 рік.

 

                                    Інвентаризація активів та зобов’язань

 

Інвентаризацію активів та зобов’язань станом на 01 грудня   2012 року  ПрАТ «ДОМ-ІНВЕСТ» не здійснювало.

 

 

 

 

 

                         Директор                                          І.В. Філіпська

 

 Фінансова звітність за 2012 рік

 

 

 

 

 


ProEmitent.INFO