Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  06.03.2015р. Висновок Ревізора за 2014р.


 

Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2014 року


У відповідності до Статуту Товариства Ревізор проводить чергові перевірки за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства Варяничко К.Г. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2014 рік. На підставі проведеної перевірки Ревізор Товариства повідомив, що при проведенні ревізії були охоплені усі суттєві аспекти фінансово-господарської діяльності Товариства. Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

·         Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. N 514-VI (зі змінами та доповненнями);

·         Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№996-XIV (зі змінами та доповненнями);

·         Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його діяльності  у 2014 році. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2014 року, Звіту про фінансові результати за 2014 рік, складених відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.                                                                              

                                           

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів 

220812

192589

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

176935

135958

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

15396

22336

Грошові кошти та їх еквіваленти 

20005

1

Нерозподілений прибуток 

64

33

Власний капітал 

185505

473

Статутний капітал 

185438

438

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

35307

192116

Чистий прибуток (збиток) 

32

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

150819691

437500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

5

                                                                          

На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, Ревізор відзначив, що фінансова звітність Товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

У фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2014р. становить 185490 тис. грн.

 

Складові чистих активів (власного капіталу) наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал

185438

Резервний капітал

3

Нерозподілений прибуток

49

Власний капітал (Активи-Зобов’язання)

185490

 

За даними Товариства протягом 2014 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1.

Акт в/п від 04.03.14

Пред’явлення веселів для погашення

29 497 211,90

(15,32%)

Наглядова рада

2.

Акт в/п від 05.03.14

Пред’явлення веселів для погашення

28 107 949,96

(14,59%)

Наглядова рада

3.

Акт в/п від 06.03.14

Пред’явлення веселів для погашення

22 067 103,00

(11,46%)

Наглядова рада

4.

Акт в/п від 07.03.14

Пред’явлення веселів для погашення

27 394 915,00

(14,22%)

Наглядова рада

5.

Акт в/п від 11.03.14

Пред’явлення веселів для погашення

24 917 898,71

(12,94%)

Наглядова рада

6.

161414;ДД-1399/14;БВ-2252/14 від 14.08.14

Придбання акцій

23 740 494,56

(12,33%)

Наглядова рада

7.

ДД-2988/14 від 25.11.14

Придбання сертифікатів

62 653 945,00

(32,53%)

Загальні збори акціонерів

8.

БВ-2989/14  від 25.11.14

Продаж сертифікатів

62 653 950,00

(32,53%)

Загальні збори акціонерів

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Фактів зловживань та перекручувань фінансових показників Товариства з боку керівництва Товариства не встановлено.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність                                      ПАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» про результати господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

                                                                   

 

Ревізор  ПАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»                         ________________                    /К.Г. Варяничко/

 

ProEmitent.INFO