Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  26.04.2018р. Аудиторський висновок за 2017р. разом з фінансовою звітністю


 Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал за 2016р.
Звіт про власний капітал за 2017р.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

 

Фінансова звітність згідно з МСФЗ

                                  за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

 


1.         ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі - «Компанія») (код ЄДРПОУ 34497042), скорочена назва ПрАТ «БГП», створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», та іншого чинного законодавства України. Компанія була створена 26 липня 2006 р.  у формі закритого акціонерного товариства та мало назву «ДОМ-ІНВЕСТ». 13 липня 2009 р. відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від  25.05.2009р. Компанія змінила назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ». 23 лютого 2012 р. відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від  14.02.2012 р. Компанія змінила назву на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ». 05 грудня 2013 р. відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від  05.12.2013 р. Компанія змінила назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА».

17.03.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», протокол вiд 17.03.2017р. б/н, прийнято рiшення: змiнити тип та найменування Компанії з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (до змiни) на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (пiсля змiни). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 05.04.2017р.

Основним видом дiяльностi ПАТ "БГП":  - 63.99 надання інших інформаційних послуг.

  Юридична адреса та місцезнаходження Компанії: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30.

         Офіційна сторінка в Інтернеті: http://exgp.fbp.com.ua

 Адреса електронної пошти : info.exgp@fbp.com.ua

 Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 року – 4 особи.

                 Основною метою діяльності Компанії  є:

-          одержання прибутку від всіх видів підприємницької діяльності, не заборонених чинним законодавством  України;

-          одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акціонера і членів трудового  колективу в  умовах ринкової економіки;

-          ефективне використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

2.         Основи підготовки фінансової звітності

Заява про відповідність

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ).

Дата затвердження фінансової звітності до випуску

Дана річна фінансова звітність затверджена до випуску директором Компанії  06 лютого 2018 року.

Функціональна валюта та валюта подання

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.

Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період.

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує в нестабільній політичній та економічній ситуації, чинниками якого є загрози для територіальної цілісності держави, триваюча збройна агресія, погіршення у 2015-2016 рр. стану національної економіки та державних фінансів, волатильності фінансових ринків, підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти.  Незважаючи на ознаки покращення української економіки, стабілізації банківської системи та міжнародну підтримку щодо реалізації реформ, варто визнати, що фінансовий ринок залишається достатньо вразливим, триває звуження кола його учасників та доступного інструментарію, емісійна та інвестиційна активність не демонструють пожвавлення, реформування ринку капіталу має достатньо суперечливий характер і поки що не пов’язане із помітними позитивними результатами. Стабілізація економічної ситуації в Україні та відновлення розвитку ринку капіталу буде значною мірою залежати від ефективності реформування фінансового сектору, законодавчої бази, судової системи та інших суспільно-економічних чинників, що має призвести до імплементації кращих європейських практик, виконання умов Асоціації України з ЄС, створення більш привабливого інвестиційного клімату. У зв'язку із недостатньо високими темпами реформ, певною невизначеністю їх строків та суперечливим ставленням суспільства та інвестиційного середовища до їх поточних наслідків, а також періодичними сплесками нестабільності на світових фінансових ринках, достовірна оцінка ефекту впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії наражається на чималі складнощі. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

Застосування нових стандартів та інтерпретацій

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Компанія застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні річної звітності, починаючи з 1 січня 2017 р.  Компанія не застосувала опубліковані достроково стандарти, роз’яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив цих змін розглядається нижче. Хоча нові стандарти і поправки застосувалися вперше в 2017 році, вони не мали істотного впливу на річну фінансову звітність Компанії. Характер і вплив кожного нового стандарту / поправки описані нижче:

Поправки до МСФЗ (LAS) 7 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»

Поправки до МСФЗ (LAS) 7 «Звіт про рух грошових котів» є частиною ініціативи Ради з МСФЗ в  сфері розкриття інформації і вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок організації не зобов’язані надати порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що  починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСФЗ (LAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків»

Поправки роз’яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподаткованого прибутку, проти якої вона може робити відрахування при відновленні такої тимчасової різниці. Крім того, поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній оподаткований прибуток, і списують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість.

Організації повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуванні поправок зміна власного капіталу на початок самого раннього порівняльного періоду може бути визнано в складі нерозподіленого прибутку на початок періоду (або в складі іншого компонента власного капіталу, відповідно) без рознесення зміни між нерозподіленим прибутком та іншими компонентами власного капіталу на початок періоду. Організації, які застосовують дане звільнення, повинні розкрити цей факт.

Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш раннього періоду, вона повинна розкрити цей факт. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.

Стандарти, які були  випущенні, але ще не вступили в силу

Нижче наводяться стандарти і роз’яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Компанії.  Компанія має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

У липні 2014 року Рада с МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка замінює МСФЗ (LAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінки» та всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об’єднує разом три частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. За винятком обліку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.

Компанія планує почати застосування нового стандарту з необхідної дати вступу в силу. Наразі компанія оцінює вплив даного стандарту.

(а) Класифікація і оцінка

Компанія не очікує значного впливу на свій бухгалтерський баланс і власний капітал при застосуванні вимог до класифікації та оцінки МСФЗ (IFRS) 9. Компанія планує продовжувати оцінювати за справедливою вартістю всі фінансові активи. Які оцінюються в даний час за справедливою вартістю.

Позики. А також торгова дебіторська заборгованість утримуються для отримання договірних грошових потоків, і очікується, що вони приведуть до виникнення грошових потоків, які е виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків. Отже, Компанія очікує, що згідно з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартістю. Однак Компанія більш детально проаналізує характеристики договірних грошових потоків за цими інструментами, перш ніж робити  висновок про те, чи всі інструменти відповідають критеріям для оцінки за амортизованою вартістю згідно з МСФЗ (IFRS) 9.

(б) Знецінення

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанія відображала по всіх боргових цінних паперів, позик і торгової дебіторської заборгованості 12-місячні очікувані кредитні збитки або очікувані кредитні збитки за весь термін. Наразі Компанія оцінює вплив даного стандарту.

 МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами щ покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відбиває відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві.

Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки, Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. Компанія планує використовувати варіант повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхідною дати вступу в силу. У 2016 році Компанія провела попередню оцінку наслідків застосування МСФЗ  (IFRS) 15, результати якої можуть бути переглянуті за підсумками триваючого більш детального аналізу, Крім цього, Компанія приймає до уваги поправки, випущені Радою з МСФЗ в квітні 2016 року, і буде відстежувати зміни в майбутньому.

У МСФЗ (IFRS) 15 містяться більш детальні вимоги до подання та розкриття інформації ніж в діючих МСФЗ. Вимоги до подання вносять значні зміни в існуючу практику і значним чином збільшують обсяг інформації, необхідної до розкриття у фінансовій звітності Компанії. Багато вимог до розкриття інформації в МСФЗ (IFRS) 15 є абсолютно новими.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій»

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов’язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися, як операція за розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами.

При прийнятті поправок організації не зобов’язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. В даний час Компанія оцінює можливий вплив цих поправок на її фінансову звітність.

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (LAS) 17 «Оренда». Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди». Роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда – стимули» і Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відбивали всі договори з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (LAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів  - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп’ютерів) і короткострокової оренди (наприклад, оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати  зобов’язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (наприклад, актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов’язані визнавати витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов’язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів. У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов’язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування.

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (LAS)  17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ  (LAS)  17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (LAS)  17.

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти»

 

Поправки  спрямовані на питання, пов'язані з різними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти і нового стандарту щодо договорів страхування, який замінить МСФЗ (IFRS) 4.

Дана поправка надає компаніям, відповідним критерієм участі в переважно страховій діяльності, можливість продовжити застосування поточного обліку за МСФЗ і відкласти застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в області страхування або періодів, що починаються 1 січня 2021 року або пізніше («Положення про закінчення терміну дії»).

Поправка окремо передбачає для всіх організацій з договорами, що потрапляють в сферу дії МСФЗ (IFRS) 4, можливість застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 в повному обсязі з урахуванням коригування прибутку або збитків, що передбачає виключення впливу МСФЗ (IFRS) 9, в порівнянні з МСФЗ ( IAS) 39, щодо класифікованих на власний розсуд фінансових активів, що відповідають вимогам, що пред'являються. Це називається принципом «перекриття» і може використовуватися в відношенні окремих активів, що відповідають певним вимогам до класифікації на власний розсуд і зміни такої класифікації.

Організації, що вперше застосовують МСФЗ, також можуть скористатися як тимчасовим звільненням від застосування, так і принципом перекриття. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Компанії, оскільки у Компанії відсутні страхові контракти.

 

Керівництво Компанії планує застосувати всі вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди. Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за майбутні періоди в даний час оцінюються керівництвом.

3.         Основні положення облікової політики

Компанія застосовує в своїй річній фінансовій звітності ті ж принципи облікової політики і методів обчислення, що і принципи, які використовувалися в річній фінансовій звітності за попередній період, 2016 рік.  Змін до облікової політики  протягом 2017 року  не вносилося. 

Нематеріальні активи

Компанія використовує модель обліку нематеріальних активів за собівартістю. Ця модель передбачає, що нематеріальний актив після визнання обліковується за первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Для кожного нематеріального активу визначено термін корисної експлуатації. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю. Вартість нематеріального активу з кінцевим терміном експлуатації, що підлягає амортизації, розподіляється  на систематичній основі протягом терміну його корисної експлуатації. Амортизація починається, коли актив є придатним для використання. Амортизація припиняється на дату, що настає раніше: або на дату, коли актив класифікується як такий, що утримується для продажу, або на дату, коли припиняється визнання активу. Компанія до нематеріальних активів застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації.

При розрахунку амортизації будуть використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):

Програмне забезпечення

 

10

Ліцензії

 

 3-10

 

Очікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах.

Основні засоби

Об’єкти основних засобів відображаються по фактичній собівартості за вирахуванням накопичених сум амортизації та збитків від знецінення. Щорічно керівництво Компанії визначає відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості. У випадку виявлення суттєвих відхилень проводиться їх переоцінка. З цією метою залучається професійний оцінщик. У подальшому переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю, щоб не допустити суттєвої різниці балансової вартості від тієї, яка б була визначена з використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду.

Дооцінка балансової вартості, у результаті переоцінки основних засобів, відноситься на резерв з переоцінки, що відображений у розділі власного капіталу звіту про фінансове становище, крім тієї частини, в якій вона відновлює суму зменшення вартості  від переоцінки того самого активу, раніше визнаного в прибутках або збитках. Уцінка балансової вартості включається в прибутки чи збитки, за винятком випадків, коли уцінка безпосередньо компенсує дооцінку балансової вартості того самого активу в попередньому періоді і відноситься на зменшення резерву з переоцінки. Накопичена на дату переоцінки амортизація основних засобів перераховується пропорційно зміні балансової вартості активу в брутто-оцінці таким чином, щоб балансова вартість активу після переоцінки була рівна його переоціненій вартості.

Різниця між амортизацією, нарахованою на первісну вартість активу, та амортизацією, нарахованої на балансову вартість активу, щорічно перекласифікується з резерву з переоцінки в нерозподілений прибуток. Після вибуття активу залишковий резерв з переоцінки такого активу перекласифікується в нерозподілений прибуток.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання відповідних активів. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):

Комп’ютерна техніка

 

3-5

Офісні меблі та обладнання

 

5-15

Інші

 

5-15

 

При проведенні технічних оглядів, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовій вартості об'єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання.

Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється.

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного фінансового року та коректуються в міру необхідності.

Інвестиційна нерухомість

Об’єкти інвестиційної нерухомості відображаються згідно моделі обліку по фактичним витратам за виключенням об’єктів, які призначені для продажу. Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках): 50 – 100 років.

Переведення до категорії інвестиційної нерухомості або виключення з даної категорії проводиться тільки при зміні призначення об'єкта, що підтверджується:

-          початком використання нерухомості як нерухомість, зайняту власником, при переведенні з інвестиційної нерухомості в категорію нерухомості, займаної власником;

-          початком реконструкції з метою продажу, при перекладі з переведенні з інвестиційної нерухомості  до запасів;

-          завершенням періоду, протягом якого власник займав нерухомість, при переведенні з категорії нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної нерухомості  ; або

-          початком операційної оренди за договором з іншою стороною, при переведенні із запасів до інвестиційної нерухомості.

Якщо окремий об’єкт інвестиційної нерухомості одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартість такого об’єкту розподіляється пропорційно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду

Зменшення корисності активів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування активу з метою визначення розміру збитків від знецінення (якщо такий має місце). Вартість очікуваного відшкодування активу - це більша з двох значень: справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових коштів  і, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групою активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається таким, корисність якого зменшилася і списується до вартості відшкодування. При оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася.

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очікуваного відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення корисності відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова вартість активу підвищується до очікуваного відшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попередні періоди не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після такої зміни вартості, майбутні амортизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартість активу, за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом строку корисної служби.

Визнання фінансових інструментів

Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму балансі тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на інструменти. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції.

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються на чотири категорії:

-          фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток;

-          позики та дебіторська заборгованість;

-          інвестиції, що утримуються до погашення;

-          фінансові активи, що є в наявності для продажу.

При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс, у разі, якщо це не інвестиції, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Компанія стає стороною за договором, то вона розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.

Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.

Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу в терміни, встановлені законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.

Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі справедливої вартості, відповідно до прийнятих управлінням ризиків або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції, визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються в прибутках або збитках.

Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, й включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахування амортизації, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.

При первісному визнанні, видані позики обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів, що визначається з використанням ринкових відсоткових ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від відсоткової ставки за виданою позикою. Надалі позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом терміну, на який видано позику. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при погашенні.

Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів.

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються із залишків грошових коштів і депозитів до запиту з початковим терміном погашення три місяці або менше. Банківські овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невід'ємну частину управління грошовими коштами Компанії, є компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів.

Інвестиції, наявні для продажу

Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому сукупному прибутку.

При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки в момент отримання прав на них.

Інвестиції, що утримуються до погашення

Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов'язані з проведенням операції. Після первісного визнання, вони  оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Будь-який продаж або перекласификація інвестицій, що утримуються до погашення у сумі, що перевищує істотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификації всіх інвестицій, утримуваних до погашення, на інвестиції, наявні для продажу. Це допоможе запобігти Компанії класифікувати інвестиційні цінні папери у якості таких що є в наявності для продажу,  протягом поточного та двох наступних фінансових років.

Інвестиції в  асоційовані та спільні підприємства

До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії належать акції, корпоративні права та інші цінні папери, які відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії, за винятком таких цінних паперів, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання.

Асоційоване підприємство – це суб’єкт господарювання, на який інвестор має суттєвий вплив.

Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об’єкта інвестування, але не контроль чи спільний контроль таких політик. Керівництвом Компанії визначено, що суттєвий вплив на підприємство можливий при володінні більш, ніж 20 % капіталу підприємства.

В своїй фінансовій звітності, Компанія обліковує інвестиції у дочірні, спільні та асоційовані підприємства за методом участі в капіталі.

Згідно з методом участі в капіталі, при первісному визнанні інвестиція в асоційоване або спільне підприємство визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об’єкта інвестування після дати придбання. Частка інвестора в прибутку або збитку об’єкта інвестування визнається в прибутку  або збитку інвестора. Виплати, отримані від об’єкта інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції.

Справедлива вартість

Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б випливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Компанії. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам та інших факторів.

Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість), пов'язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася в цій звітності.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії включають грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші зобов'язання і позики. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.

Протягом звітного періоду Компанія не використовувала ніяких фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.

Непохідні фінансові зобов'язання

При первісному визнанні фінансові зобов'язання можуть бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо дотримані наступні критерії:

-          віднесення в категорію виключає або суттєво знижує непослідовність в методах обліку, яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;

-          зобов'язання є частиною групи фінансових зобов'язань, управління якими здійснюється і результати, за якими оцінюються на підставі справедливої вартості, відповідно до політики управління ризиками;

-          фінансове зобов'язання містить вбудований похідний інструмент, який необхідно окремо відобразити у фінансовій звітності.

Станом на 31 грудня  Компанія не мала фінансових зобов'язань, які могли б бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованість та інші короткострокові монетарні зобов'язання, які спочатку визнаються за справедливою вартістю, надалі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентні зобов'язання надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-які відсоткові витрати, що підлягають погашенню за період, мають постійну ставку в складі зобов'язань звіту про фінансовий стан. У даному разі відсоткові витрати включають початкові витрати на ведення операції і знижку, що підлягає виплаті після погашення, а також будь-який відсоток або купон, що підлягають виплаті, поки зобов'язання залишаються непогашеними.

Знецінення фінансових активів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових активів.

Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю

Якщо існує об'єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.

Спочатку Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об'єктивних ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.

Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.

По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, якщо існує об'єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних фінансових труднощів дебітора) того, що Компанія не отримає всі суми, що належать їй відповідно до умов поставки. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.

Фінансові активи, наявні для продажу

Сума збитку від знецінення інвестицій, наявних для продажу, визнається шляхом віднесення до прибутку або збитків, визнаного в іншому сукупному доході, і представленого за справедливою вартістю в резервному капіталі. Накопичений збиток, переміщений з іншого сукупного доходу і визнаний у прибутках і збитках, представляє собою різницю між вартістю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизації, і справжньої справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутках та збитках. Зміни резервів під знецінення, пов'язаних з тимчасовою вартістю, відображаються як частина процентного доходу.

Інвестиції,  що обліковуються за методом участі  у капіталі

Після застосування методу участі в капіталі Компанія може застосовувати вимоги МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", щоб визначити, чи треба визнавати будь-який додатковий збиток від зменшення корисності його чистої інвестиції в асоційоване або спільне підприємство.

Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи

Визнання фінансового активу (або, якщо доречно, частини фінансового активу, або частини групи подібних фінансових активів) припиняється у разі:

-          закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;

-          збереження Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без істотних затримок; або

-          передачі Компанією належних їй прав на отримання грошових надходжень від такого активу і якщо Компанія або а) передала практично всі ризики і вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з ним, але при цьому передала контроль над активом.

У разі якщо Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від активу, при цьому не передавши й не зберігши за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив відображається в обліку в розмірі подальшої участі компанії в цьому активі. Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншою з двох сум: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред'явлена Компанії до оплати.

Фінансові зобов'язання

Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення терміну погашення відповідного зобов'язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період

Операції в іноземних валютах

Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності. Операції у валютах, відмінних від української гривні, спочатку відображаються за курсами обміну, що переважили на дати здійснення операцій. Монетарні активи і зобов'язання, деноміновані в таких валютах, перераховуються в гривні за курсами обміну, чинним на звітну дату. Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Немонетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображені у звітності за первісною вартістю, перераховуються в гривні за курсом обміну на дату здійснення операції.

Протягом звітних періодів, які представлені у даній звітності, Компанії не здійснювала будь-яких операцій в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у банках. Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з початковим терміном погашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані в певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Передоплати постачальникам

Передоплати постачальникам відображаються за їх чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву під сумнівну заборгованість.

Запаси

Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: собівартості та чистої вартості реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу середньозваженої оцінки. Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оціночних витрат на доробку і витрат, необхідних для здійснення торгової угоди. Запаси періодично переглядаються з метою створення резервів під погіршення якості, старіння або надлишок запасів.

Торгова та інша  кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а згодом відображається за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.

Аванси, отримані

Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а згодом відображаються за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.

Кредити та позики

Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, що становить отримані надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здійснення операцій. Після первісного визнання всі кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Прибутки та збитки відображаються у складі чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесі амортизації. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий термін погашення настає протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат

      Державний пенсійний  план з фіксованими внесками

Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець повинен здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки відображаються у періоді, в якому нараховується заробітна плата.

Оренда

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов'язані з операційною орендою, відображаються у звіті про прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу нарахування доходів протягом терміну оренди.

Потенційні зобов'язання

Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.

Резерви

Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія передбачає отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.

Визнання доходів

Дохід від реалізації послуг з основної діяльності визнається за принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди, пов'язані з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно визначена. Сума доходу визначається на основі застосування тарифів на послуги, затверджених керівництвом Компанії.

Доходи від інших продажів визнаються при дотриманні всіх наступних умов:

-          Всі існуючі ризики і вигоди, що випливають з права власності на товар, переходять від Компанії до покупця;

-          Компанія не зберігає за собою управлінські функції, що випливають з права власності, а також реальний контроль над проданими товарами; і

-          Витрати, які були понесені або будуть понесені в зв'язку з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Чисті фінансові витрати

Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати по відсотках, пов'язані з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відкладений податок. Поточний та відкладений податок на прибуток відображається в складі прибутків та збитків за період за виключенням тієї їх частини, яка відноситься до операцій, що визнаються безпосередньо  у складі власного капіталу чи в складі іншого сукупного прибутку.

Поточний податок

Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у відношенні оподатковуваного прибутку чи податкових збитків за рік, розрахованих на основі діючих чи по суті введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов’язань по сплаті податку на прибуток за минулі роки.

Відкладений податок

Відкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всіх тимчасових різницях на звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов'язань, для цілей фінансового обліку та вартістю, що приймається до уваги в податковому обліку.

Відкладені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли:

-          відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу, або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, а ні на оподатковуваний прибуток або збиток; і

-          щодо оподатковуваних тимчасових різниць, що відносяться до інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній діяльності, якщо материнська компанія може контролювати розподіл у часі сторнування тимчасової різниці, або існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.

Відкладені податкові активи визнаються по всім оподатковуваним тимчасовим різницям та перенесенню на наступні періоди невикористаних податкових збитків, якщо існує ймовірність отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову різницю що віднімається, а також використовувати податкові збитки, перенесені на наступні періоди , крім випадків, коли:

-          відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і який на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток або збиток; і

-          щодо тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній діяльності, відкладені податкові активи визнаються, тільки якщо існує ймовірність сторнування тимчасових різниць в осяжному майбутньому і буде отриманий оподатковуваний прибуток, у відношенні якого можна застосувати тимчасову різницю.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату складання звіту про фінансовий стан і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, якй дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відкладеного податкового активу. Невизнані раніше відкладені податкові активи переоцінюються на кожну дату звіту про фінансовий стан і визнаються тоді, коли виникає ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.

Відкладені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується при реалізації активу або погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату звіту про фінансовий стан податкових ставок і положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які відображаються безпосередньо у складі капіталу, відображається у складі капіталу, а не в звіті про сукупні прибутки та збитки. Відкладені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, і якщо вони відносяться до податків на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.

4.         Основні судження, оцінки та фактори невизначеності

Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії визначення оцінок та припущень, що впливають на суму активів та зобов’язань, розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату, а також суми доходів та витрат за звітний період. Визначення таких оцінок включає суб’єктивні фактори та залежить від минулого досвіду, поточних та очікуваних економічних умов та іншої доступної інформації. Фактичні результати можуть відрізнятись від визначених оцінок.

Найбільш істотними областями, що вимагають використання оцінок та припущень керівництва, представлені наступним чином:

·       термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів;

·            оцінка справедливої вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та зменшення їх корисності;

·       резерв сумнівних боргів;

·       визнання відстрочених податкових активів

·       виплати по пенсійному забезпеченню працівників

Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів

Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання даних активів.

Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.

Оцінка справедливої вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та зменшення їх корисності

Компанія повинна періодично, як це встановлено керівництвом, здійснювати переоцінку своїх основних засобів. Такі переоцінки здійснюються незалежними оцінювачами із застосуванням методів оцінки, встановлених Міжнародними стандартами оцінки, такими як: метод обліку за вартістю, метод порівняння (ринковий метод), дохідний метод.

Крім того основні засоби Компанії аналізуються на предмет виявлення ознак зменшення корисності. При визначенні ознак зменшення корисності, активи, що не генерують незалежні грошові потоки, відносяться до відповідної одиниці, що генерує грошові потоки. Керівництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при віднесенні активів, що не генерують незалежні грошові потоки, до відповідних генеруючи одиниць, а також при оцінці термінів та величини відповідних грошових потоків в рамках розрахунку вартості активу у використанні.

Резерв сумнівних боргів

Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництва враховує поточні загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення платежів.

Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності, можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового стану окремих клієнтів.

Визнання відстрочених податкових активів

Чистий відстрочений актив з податку на прибуток, відображений у звіті про фінансовий стан, визнається щодо доходів і витрат, які можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Відкладені податкові активи визнаються тільки у випадку, якщо існує ймовірність реалізації відповідного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначенні майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керівництво покладається на свої професійні судження і використовує оціночні дані, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останніх років і очікувань щодо оподатковуваного прибутку майбутніх періодів, які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.

5.         Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р., була вперше підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Компанія підготувала фінансову звітність, відповідно вимогам МСФЗ, які застосовні до звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або пізніше.

При першому застосуванні МСФЗ, у Компанії не було необхідності в застосуванні винятків з вимог стандартів, які передбачені МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

6.       Довгострокові фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2017 р. довгострокові фінансові інвестиції включають частки в статутному капіталі українських підприємств та призначені для здобуття вигоди в результаті діяльності об’єкту інвестування:

 

31.12.2017

01.01.2017

 

частка володіння (% у СК)

сума

частка володіння (% у СК)

сума

ПАТ «КФЦ»

95,0147

56031

95,0147

56027

ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

94,2357

66827

94,2357

66748

ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

49,5299

20182

49,5299

20178

ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»

99,9604

35005

99,9604

34851

ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»

25,7035

7293

-

-

Разом

 

185338

 

177804

Компанія утримує довгострокові фінансові інвестиції з невизначеним терміном та оцінює за методом участі у капіталі.

          Результат переоцінки відображається у «Звіті про сукупний дохід» :

-          прибуток  у статті «Доход від участі в капіталі»

-          збиток у статті «Витрати від участі в капіталі»

  Станом на звітну дату доход від участі в капіталі – 243 тис. грн., детальна інформація розкрита у розділі 16 даних приміток.

7.            поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2017р. поточна дебіторська заборгованість включає:

 

 

31.12.2017

 

01.01.2017

За товари, роботи, послуги

85

 

178

За виданими авансами

2

 

2

З бюджетом

-

 

-

Разом

87

 

180

8.            Інша поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2017р. інша поточна дебіторська заборгованість включає:

 

31.12.2017

 

01.01.2017

За операції з цінними паперами

 

 

 

    Договір БВ-1770/15 від 11.12.15 ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ» (строк     

    погашення 30.09.16)

 

 

974

    Договір БВ-1057/16 від 27.09.16  ПАТ «КФЦ» (строк погашення 30.05.17)

 

 

274

    Договір БВ-940/16 від 26.08.16 ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

    (строк погашення 30.09.17)

 

 

1085

За договором позики б/н від 22.02.17 ТОВ «БІТ ПРОДАКШН» (строк погашення 31.03.18)

538

 

-

Разом

538

 

2333

 

Станом на 31 грудня 2017р., згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення іншої дебіторської заборгованості (без врахування впливу резерву сумнівних боргів):

 

30.09.2017

 

01.01.2017

до 3-х місяців

-

 

180

від 3-х місяців до року

538

 

1333

більше року

-

 

1000

Разом

538

 

2513

Керівництво Компанії вважає, що дебіторська заборгованість буде погашена шляхом отримання грошових коштів. Резерв сумнівних боргів не створювався у зв’язку з  відсутністю сумнівної заборгованості.

Балансова вартість дебіторської заборгованості дорівнює її справедливій вартості та складає   538  тис.грн.

9.       ПОТОЧНі фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції, що не мають ринкових котирувань обліковуються по собівартості їх придбання. Компанія на кожну звітну дату аналізує вартість фінансових інвестицій на наявність ознак знецінення, й при необхідності коригує їх вартість через прибутки та збитки.

Станом на 31 грудня 2017 року поточні фінансові складають:

 

31.12.2017

 

01.01.2017

Акції  ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест»

-

 

5558

Разом

-

 

5558

На початок звітного періоду Компанія володіла акціями ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест», що дорівнювало 18,99  % статутного капіталу об’єкта інвестування. Протягом року Компанія придбала акції ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест» і відсоток володіння збільшився до 25,7035 % від уставного капіталу об’єкта інвестування. Компанією було прийнято рішення перевести данні інвестиції з поточних фінансових інвестицій для продажу до довгострокових фінансових інвестицій з невизначеним терміном та оцінювати за методом участі у капіталі.

При проведенні аналізу на дату переведення не виявлено ознак зменшення корисності активів як того вимагає МСБО 36 «Зменшення корисності активів» від  даної фінансової інвестиції, тому при первісному визнанні, як довгострокових фінансових інвестицій Компанія їх визнала за даними бухгалтерського обліку за собівартістю, це не вплинуло на фінансовий стан Компанії.         

Станом на 31.12.2017 року дані інвестиції обліковувалися за методом участі в капіталі, прибуток від володіння визнано в сумі 2 тис.грн. 

10.   Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2017 року  статутний капітал Компанії становить 185437500 (сто вісімдесят п’ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч п`ятсот) гривень. Він поділяється на 185437500 (сто вісімдесят п’ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч п`ятсот) акцій, кожна номінальною вартістю 1 (одна) гривня.  Всі акції Компанії прості іменні, випущені у бездокументарній формі.

Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам оголошуються та затверджуються  на щорічних загальних зборах акціонерів. За результатами діяльності за 2016 рік Компанія не оголошувала дивіденди  до виплати.

Структура акціонерів  Компанії станом  на 31 грудня 2017 р.  є наступною:

 

31.12.2017

 

01.01.2017

 

Кількість акцій, шт.

%

 

Кількість акцій, шт.

%

Акціонери, що володіють пакетом більш ніж 5 %

 

 

 

 

 

Антонов Сергій Михайлович

92718749

49,999999

 

92718749

49,9999

Філіпська Ірина Вікторівна

92718749

49,999999

 

92718750

50,0000

Акціонери, що володіють пакетом менш ніж 5 %

2

0,000001

 

1

0,0000

Разом

185437500

100

 

185437500

100

11.        Резервний капітал

Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення покриття збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не менше 25 % статутного капіталу. Його формування проводилося, починаючи з 2011 року, шляхом щорічних відрахувань у розмірі 100 % відсотків  прибутку Компанії. У 2017 році до резервного капіталу направлено 204 тис. грн.

12.        Забезпечення виплат персоналу

Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.

Забезпечення виплат невикористаних відпусток на протязі 2017 року сформовано не було у зв’язку з несуттєвістю розрахункової суми забезпечення.

 

13.        ПОТОЧНІ зобов'язання

Станом на 31 грудня 2017 р. поточні зобов'язання включають:

 

31.12.2017

 

01.01.2017

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

13

 

3

Зобов’язання за розрахунками з оплати праці

2

 

2

Зобов’язання за розрахунками зі страхування

1

 

1

Зобов’язання за розрахунками з бюджетом

1

 

-

Разом

17

 

6

 

14.        Чистий доход (виручка) від реалізації

За рік, що скінчився 31 грудня 2017 р.  доходи від основних операцій за категоріями включають:

 

2017 рік

 

2016 рік

Надання послуг

85

 

178

Іншій

-

 

-

Разом

85

 

           178

15.        Адміністративні витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 р.  адміністративні витрати включають:

 

 2017 рік

 

 2016 рік

Оплата праці та відрахування у соціальні фонди

172

 

87

Аудиторські та бухгалтерські послуги

27

 

17

Послуги Депозитарної установи

20

 

15

Публікації  ЗМІ

10

 

6

Послуги сторонніх організацій

21

 

10

Членські внески-Представництво Американської Торгової Палати

-

 

42

Разом

250

 

177

16.        ДОХІД ВІД УЧАСТІ В КАПІТАЛІ

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 р.  дохід від участі в капіталі складається:

 

 2017 рік

 

 2016 рік

Дохід від участі в капіталі :

 

 

 

  ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

4

 

4

  ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

79

 

43

  ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

4

 

4

  ПрАТ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»

2

 

-

  ТОВАРНА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»

154

 

154

Разом

243

 

205

Згідно з методом участі в капіталі, при первісному визнанні інвестиція в асоційоване або спільне підприємство визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об’єкта інвестування після дати придбання. У 2017 році  Компанія отримала прибуток  від об’єктів інвестування в сумі 243 тис. грн., який відображено у Звіті про фінансові результати рядок 2200.

17. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ

У відповідності до МСБО 33 «Прибуток на акцію» компанія обчислює за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року,  базисний прибуток на акцію утримувачів звичайних акцій.

Базисний прибуток на акцію обчислюється за допомогою ділення прибутку (за вирахуванням податку на прибуток), який відноситься до утримувачів звичайних акцій Компанії,  на  середньозважену кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2017 року.

Розрахунок показників прибутковості акцій :

 

2017 рік

2016 рік

Середньозважена кількість звичайних акцій, що перебували в обігу (шт)

185437500

185437500

Прибуток, який відноситься до утримувачів звичайних акцій (тис. грн.)

77

206

Базисний прибуток на акцію (грн.)

0,0000004

0,00111

 

Протягом 2017 року Компанія не приймала рішення про випуск акцій за грошові кошти або викуп звичайних акцій, які перебувають в обігу.

18.   рух грошових коштів

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року :

- розшифровка статті «інші надходження» та «інші витрачання» від операційної діяльності включають:

                                                                                                                                                                                             

 2017 рік

 2016 рік

Інші надходження

 

 

   Повернення запозичених коштів

11

-

Всього інших надходжень

11

-

 Інші витрачання 

 

 

     надання позикових коштів зг. Договору б/н від 22.02.2017р. ТОВ «БІТ

     ПРОДАКШН»

548

-

    орендна плата

6

6

    банківська комісія

1

1

Всього інших витрачань

555

7

 

  -  розшифровка статті «Надходження від реалізації фінансових інвестицій»

 

 2017 рік

 2016 рік

   Договір ДД-1533/15 від 16.10.15 від ПрАТ «МТ»

-

723

   Договір БВ-1769/15 від 10.12.15 від «ПрАТ «ЮК «Правозахист  Інвест»

-

5166

   Договір БВ-1770/15 від 11.12.15 від ТОВ «ЮС»

974

1167

   Договір БВ-940/16   від  26.08.16 від ПАТ «ФК «СКТ»

1085

135

   Договір БВ-1057/16 від 27.09.16 від ПАТ «КФЦ»

274

5

Всього

2333

7196

 

      -  розшифровка статті «Витрачання на придбання фінансових інвестицій»

 

 2017 рік

 2016 рік

   Договір ДД-372/16 від 23.03.16 ПрАТ «МТ»

-

691

   Договір БВ-939/16 від 26.08.16 ТОВ «Сплит 2016»

-

5234

   Договір БВ-279/16 від 15.03.16 від ПАТ «ФК «СКТ»

-

1132

   Договір БВ-57/17 від 27.01.17 від ПАТ «КФЦ»

1128

-

   Договір БВ-19/17 від 07.12.17 від  ТОВ «Дизайн Проект Консалт» 

605

-

Всього

1733

7057

 

 

 

19.   ПОРІВНЯЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та рік, що закінчився 31 грудня 2016 року власний капітал включає:

                                                                                                                                                                                             

 2017 рік

 2016 рік

Залишок на початок періоду

 

 

   Зареєстрований (пайовий) капітал

185438

185438

   Резервний капітал

194

20

   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

237

205

   Всього

185869

185663

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

 

 

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

77

206

Відрахування до резервного капіталу

 

 

    Резервний капітал

204

174

    Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(204)

(174)

Разом змін у капіталі

 

 

    Резервний капітал

204

174

    Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(127)

32

Залишок на кінець періоду

 

 

   Зареєстрований (пайовий) капітал

185438

185438

   Резервний капітал

398

194

   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

110

237

   Всього

185946

185869

 

         Власний капітал Компанії  у 2017 році збільшився на  77  тис.грн. за рахунок нерозподіленого прибутку.

      20. Податок на прибуток

Ставка оподаткування, яка застосовувалася до Компанії протягом звітного періоду була  на рівні 18%.

Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня 2017 року  включають:

 

2017

 

2016

Поточний податок

1

 

-

Разом

1

 

  0

 

              21. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

 

Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець звітного періоду.

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Дебіторська заборгованість

Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки

Дохідний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Інструменти капіталу

Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки

Ринковий, витратний

Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Поточні зобовязання

Первісна та подальша оцінка поточних зобовязань здійснюється за вартістю погашення

Витратний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

     Ієрархія справедливої вартості фінансових інструментів

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

1 рівень (ті, що мають котирування, та спостережувані)

2 рівень (ті, що не мають котирувань, але спостережувані)

3 рівень (ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)

 

Усього

Дата оцінки

31.12.17

01.01.17

31.12.17

01.01.17

31.12.17

01.01.17

31.12.17

01.01.17

Довгострокові фінансові інвестиції

(тис. грн.)

-

-

-

-

185338

177804

185338

177804

Цінні папери  (тис. грн.)

-

-

-

5558

-

-

-

5558

Станом на 31.12.2017 року перерозподілу між  ієрархіями справедливої вартості 1-го та 2-го рівня не відбувалося.

 

Станом на 31.12.2017 року, цінні папери, які обліковуються у складі інвестицій для продажу, у сумі 5558 тис. грн. були переведені з 2-го рівня ієрархії до 3-го рівня. Причина переведення прийняття рішення керівництвом Компанії  про переведення поточних фінансових інвестицій до довгострокових фінансових інвестицій з невизначеним терміном та оцінювати за методом участі у капіталі.

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

 

Балансова вартість

Справедлива вартість

31.12.17

01.01.17

31.12.17

01.01.17

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

185338

177804

185338

177804

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

85

178

85

178

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

2

2

2

2

Поточні фінансові інвестиції

-

5558

-

5558

Інша поточна дебіторська заборгованість

538

2333

538

2333

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

-

-

Поточна кредиторська заборгованість

17

6

17

6

 

Керівництво Компанії вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

22.Операції з пов’язаними  сторонами

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.

Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов’язаними сторонами.

Пов’язаними сторонами Компанії виступають:

-          Антонов Сергій Михайлович, 23.08.1961р., ІНН 2251500316 якому належить 49,9999 % акцій Компанії.

-          Філіпська Ірина Вікторівна, 26.12.1972р., ІНН 2665800144 якій належить 49,9999 % акцій Компанії.

Операції  з власниками істотної участі  протягом  2017 року відсутні.

         Операції з пов’язаними сторонами в яких Компанія має частки в статутному капіталі :

Повязані сторони

Вид транзакції

Оборот за   2017 рік

Станом на 31.12.17

Оборот за  2016 рік

Станом на 31.12.16

ПАТ «КФЦ»    (95.0147 %)

Операції з ЦП (продаж ЦП)

274

-

279

274

Операції з ЦП (придбання ЦП)

1128

-

-

-

ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» (94,2357%)

-

-

-

-

-

ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (49,5299%)

Операції з ЦП (продаж ЦП)

1085

-

1220

1085

Операції з ЦП (придбання ЦП)

-

-

1132

1132

ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» (99,9604%)

-

-

-

-

-

ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» (25,7035 %)

-

-

-

-

-

Виплати управлінському персоналу

Директор

заробітна плата та інші компенсаційні виплати

21

-

9

-

Заст. директора

заробітна плата та інші компенсаційні виплати

-

-

7

-

 

Всі операції з пов’язаними сторонами по договорах з купівлі-продажу цінних паперів відбувалися на звичайних  (ринкових) умовах.

 

      23. СУДОВІ ПОЗОВИ

         Компанія протягом 2017 року не залучалася у якості відповідача до будь-яких судових справ, не

отримувало та не  пред`являла претензії.

 

 

 

 

 

 

 

24. ПОДАЛЬШІ ПОДІЇ

 Чи відбулися будь-які події після звітної дати, які могли би вплинути на фінансову звітність за звітний період:

Подія після 31.12.2017 року

Відповідь Компанії

Чи з’явилися нові зобов’язання, нові позики або нові гарантії

ні

Чи були будь-які активи відчужені урядом або знищені, наприклад через пожежу або повінь

ні

Чи були зроблені або чи передбачаються будь-які незвичайні облікові коригування

ні

Чи планує Компанія продовжувати діяльність на безперервній основі

так

   25. ЧИННИКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

           Інформація по управлінню ризиками

Управління ризиком - процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику.

До ризиків, які можуть мати місце при здійсненні  діяльності Компанії відносяться:

 

- загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості продовження діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану Компанії, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами;

Ризик мінімізується завдяки управлінню витратами, підтриманням ліквідної структури активів та іншими заходами щодо забезпечення сталого фінансового стану. Зокрема, у 2015-2016 рр. всі показники ліквідності значно перевищують нормативні значення (див. докладніше відомості щодо ризику ліквідності), а  збитки є достатньо незначними порівняно з обсягом власного капіталу та найбільш ліквідними активами.

 

- операційний ризик - ризик виникнення збитків, які є наслідком недосконалої роботи внутрішніх процесів та систем установи, її персоналу або результатом зовнішнього впливу. Операційний ризик включає: ризик персоналу, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників установи (людським фактором); інформаційно-технологічний ризик, пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом; правовий ризик, пов'язаний з недотриманням установою вимог законодавства, договірних зобов'язань;

Для мінімізації операційних ризиків виконуються наступні заходи:

- підготовка персоналу, підвищення його кваліфікації, автоматизація бізнес-процесів;

- використання сучасного обладнання та програмного забезпечення;

- моніторинг існуючих та потенційних змін до законодавства України з метою приведення у відповідність внутрішніх документів та договірних відносин.

- стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов'язані з прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку установи. Ризик мінімізується, зокрема, завдяки впровадженню в Статуті обмежень щодо укладення значних право чинів;

- кредитний ризик – ризик виникнення у Компанії фінансових страт (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобовязань перед Компанією відповідно до умов договору. Розмір збитків у цьому випадку повязаний із сумою невиконаного зобовязання.

До кредитних ризиків відносяться, зокрема:

    ризик контрагента – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через невиконання або несвоєчасне виконання контрагентом за правочином щодо цінних паперів своїх зобовязань перед Компанією;

     ризик дефолту – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через невиконання або несвоєчасне виконання емітентом або особою, що видала цінний папір, що належать Компанії, своїх зобов’язань щодо виплати доходу та/або погашення цінних паперів.

Кредитний ризик виникає, головним чином у звязку із дебіторською заборгованістю.

Активи, які наражаються на кредитні ризики

 

31.12.2017

31.12.2016

Довгострокові фінансові інвестиції

185338

177804

Поточні фінансові інвестиції

-

5558

Дебіторська заборгованість за надані послуги

85

178

Дебіторська заборгованість за продаж ЦП

-

2333

Дебіторська заборгованість за позикою

538

 

Всього

185961

185873

Частка в активах Компанії

100

100

 

В контексті фінансових інвестицій (насамперед, довгострокових) ризик мінімізується завдяки значній частці Компанії в структурі власності суб’єктів інвестування та щільному організаційному контролю. В контексті дебіторської заборгованості ризик мінімізується завдяки політиці управління дебіторською заборгованістю, її структуруванню та аналізу, виокремленню та концентрації на складових дебіторської заборгованості за обсягом та строками виникнення, які потребують найбільшої уваги, відстеженню динаміки заборгованості.

- ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв’язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку.

Ринковий ризик включає:

ризик процентної ставки - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань  до коливання вартості позикових коштів. У звітному періоді Компанія не залучала позикові кошти;

валютний ризик – це ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань  до коливання курсів обміну валют. Валютні ризики Компанії можуть виникати у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. У Компанії відсутні фінансові інструменти в іноземній валюті та в цінні папери, номіновані в валюті.

- ризик ліквідності - ризик виникнення збитків у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання Компанія в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів.

Ризиком ліквідності є ризик того, що Компанія не зможе розрахуватися по зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Компанія намагається здійснювати управління і контроль за ліквідністю. Компанія використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, для забезпечення наявності у Компанії необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно.

Всі показники, що характеризують ліквідність, перевищують нормативні значення, що свідчить про високу платоспроможність Компанії та ліквідну структуру активів. 

 

Фінансовий коефіцієнт

Формула розрахунку показників

Значення коефіцієнта на 31.12.17

Значення коефіцієнта 31.12.16

1. Коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Теоретичне оптимальне значення  не менше ніж 0,5

Оборотні активи

____________________________________________________________________________________________________

Поточні зобов'язання

36,76

1345,17

2. Коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок ліквідних оборотних активів та вимог. Теоретичне оптимальне значення  не менше ніж 0,2

Монетарні оборотні активи

____________________________________________________________________________________________________

Поточні зобов'язання

 

36,76

418,50

3. Коефіцієнт фінансової незалежності, що характеризує ступінь фінансового ризику. Теоретичне оптимальне значення не менше ніж 0,5

Власний капітал

____________________________________________________________________________________________________

Валюта балансу (пасив)

0,999

0,999

Управління капіталом

 Компанія розглядає власний капітал як основне джерело формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

Відповідність вартості чистих активів Компанії до статті 155 Цивільного кодексу України (тис. грн.):

 

31.12.2017

31.12.2016

Статутний капітал

185438

185438

Вартість чистих активів

185946

185869

Перевищення вартості чистих активів над розміром Статутного капіталу

508

431

 

 

 

             

                                   Директор                                                                      О.Є. Глазунова             
ЗВІТ  З  АУДИТУ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА

«БІРЖОВА ГРУПА  ПЕРСПЕКТИВА»

за 2017 рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

 

 

Акціонерам, керівництву ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»,

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

 

Думка

 

Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», код ЄДРПОУ 34497042, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 30 (далі за текстом – «Товариство»),  що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за 2017 рік, що закінчився на 31.12.2017 року, приміток до фінансової звітності та розкриття інформації до фінансової звітності за 2017 рік.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2017 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів  фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

Довгострокові цінні папери Товариства, що включені до статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображені в звіті про фінансовий стан у сумі 185 338 тис. грн. і оцінюються як довгострокові фінансові активи за методом участі в капіталі. За звітний період Товариством отримано дохід від участі в капіталі 243 тис. грн., який розраховано з вартості чистих активів відповідних Товариств за 2017 рік, інформація про які розкрита в Примітках до фінансової звітності (примітки 6,16). Проте Товариством не проведено тест на можливе знецінення довгострокових фінансових  інвестицій як того вимагає МСФО 36 «Зменшення корисності активів» і ми не змогли розрахувати суму можливих коригувань балансової вартості даного активу станом на 31.12.2017 року.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.  Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами застосованими  в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Згідно прийнятого рішення черговими загальними зборами акціонерів (протокол від 17.03.2017 року), нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації змін до установчих документів від 05.04.2017 року, змінено назву Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА».

Інша інформація «Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї»

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з пакету документів що включається до Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансових звітів відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариством продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовується, питання, що стосується безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Виправлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть вплинути на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Особливості виконання аудиту та питання відповідальності аудитора наведені в додатку 1 до цього звіту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Ми зауважуємо, що Товариство володіє довгостроковими фінансовими інвестиціями, що включають в себе значні частки в статутному капіталі українських підприємств (від 25,7035 % до 95,014%), які обліковуються за методом участі в капіталі.

Відповідність розміру власного капіталу за даними фінансової звітності, складеної   за останній звітний період вимогам, установленим нормативно-правовим актам Комісії;

Загальна сума власного капіталу (чистих активів) Товариства становить на 31.12.2017 р. 185 946 тис. грн., в т. ч. статутний капітал – 185 438 тис. грн., резервний капітал – 398 тис. грн. (0,01 % від розміру статутного капіталу), нерозподілений прибуток  – 110 тис. грн.

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам (опис оцінки із зазначенням формі внесків). Формування та сплата статутного капіталу.

Станом на 31.12.2017 року Статутний капітал Товариства становить 185 437 500 (Сто вісімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот) гривень та оплачений в повному обсязі.

Статутний капітал Товариства поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями:

 

Акції Біржі
(за категоріями і типами) 

Кількість акцій
(шт.) 

Номінальна вартість акції
(грн.) 

Частка у Статутному капіталі
(%) 

Прості іменні

185 437 500

 (Сто вісімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот)

1 (одна) гривня

00 (нуль копійок)

100 %

 

Розмір статутного капіталу відповідає установчим документам. Станом на 31.12.2017 року статутний капітал оплачений в повному обсязі.

Перелік учасників, які є власниками 5% і більше часток на дату аудиторського висновку:

Відповідно до реєстру власників цінних паперів вих. №148183зв від 22.01.2018р. ПАТ «Національний депозитарій України», власниками частки статутного капіталу (акціонерами) Товариства станом на 31.12.2017 року були:

 

Акціонер

Кількість акцій, що належить акціонеру,
шт.

Частка володіння,
%

Номінальна вартість.
грн.

Філіпська Ірина Вікторівна

92 718 749

49,999999

92 718 749

Антонов Сергій Михайлович

92 718 749

49,999999

92 718 749

Акціонери, що володіють пакетом менш ніж 5%

2

0,000001

2

РАЗОМ

185 437 500

100

185 437 500

Розмір статутного капіталу відповідає установчим документам.  На початок звітного  періоду (01.01.2017 року) та станом на кінець звітного періоду (31.12.2017 року) та на дату надання даного висновку статутний капітал оплачений в повному обсязі.

Відсутність в особи прострочених зобов’язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.

Прострочених зобов’язань Товариства станом на 31.12.2017 року не виявлено. Проведеними звірками розрахунків з бюджетом, фактів прострочених зобов’язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, не виявлено.

Інформація стосовно напрямків використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу юридичної особи.

В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх використання в звітному періоді відсутні.

Інформація щодо пов’язаних осіб заявника, які було встановлено аудитором в процесі виконання процедур огляду фінансової звітності

Аудитором станом на 31.12.2017 року не ідентифіковано інших пов’язаних осіб, крім тих, що визнає Товариство у Примітках (розкритті) до фінансової звітності, операції з ними носили звичайних характер.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

Станом на 31.12.2017 року непередбачуваних активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі Товариства є достатньо високою, не виявлено.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий на фінансовий стан Товариства

Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які поставили би під сумнів здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців. Подій після дати балансу станом на 31.12.2017 року, які б не знайшли відображення у фінансовій звітності та могли б мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, не виявлено.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу.

Інших фактів та обставин станом на 31.12.2017 року, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, не виявлено.

Інша фінансова інформація відповідно до законодавства

Активів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, не виявлено.

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2018 р. до дати цього звіту та не розкриті у фінансовій звітності, не виявлені.

Інші питання (елементи)

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

Код ЄДРПОУ: 34497042.

Юридична адреса (місцезнаходження): 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Воскресенська , буд. 30.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації: Дата запису: 26.06.2006р., Номер запису: 1 224 102 0000 027579

У звітному періоді, Статут Товариства було викладено в новій редакції згідно:

-          Рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, оформленого Протоколом б/н від 17.03.2017 р.;

-          Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, оформленого Протоколом б/н від 11.12.2017 р.;

розмір статутного капіталу не змінювався.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів на дату складання аудиторського висновку:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

62.01 Комп'ютерне програмування;

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний);

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

69.10 Діяльність у сфері права;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Чисельність працівників на звітну дату: 4 особи. На дату складання аудиторського висновку 2 особи.

Ліцензія:  немає.

Директор:  Глазунова О.Є.

Бухгалтер: не передбачено.

Відокремлені підрозділи (філії та відділення): в звітному періоді не  створювалися.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10, тел. 044-360-46-37.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 01.11.2017 року, продовжено до 27.07.2022 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:  № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 року № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 27.07.2022  року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: № П 000197, видане НКЦПФР 24.02.2014 року, дійсне до 01.11.2017 року, строк дії продовжено до 27.07.2022 року.

Умови договору на проведення аудиту: Договір № 25/01/2018-2 від 25.01.2018р., дата початку проведення аудиту 25.01.2018р., дата завершення – 09.02.2018 року.

Дата аудиторського висновку: 09.02.2018 року.

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є

цей звіт незалежного аудитора, є

 

Аудитор                                                                                                                   Захарова Т.В.

Сертифікат аудитора серії а № 006398

від 24.04.2008р., чинний до 24.04.2018р.

 

Директор, аудитор                                                                                                   Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127

від 28.01.2000р., чинний до 28.01.2019р.

 

09.02.2018 року

Додаток 1

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовували професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

  • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розроблюємо  виконуємо аудиторські процедури у відповідь на оцінені ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи ля нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски , неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.
  • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю.
  •  оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтування облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.
  • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу у своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність  на безперервній основі.
  • Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалася тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за врай виняткових обставин ми визначаємо, ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати у нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громади.ProEmitent.INFO