Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, що відбудуться 03.03.14


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до                ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 03 березня 2014 року                              о 12:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

   Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 25.02.2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

13 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.  

   Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

192 604

190 598

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

136 973

188 023

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

21 335

1 154

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1

-

Нерозподілений прибуток 

50

48

Власний капітал 

488

486

Статутний капітал 

438

438

Довгострокові зобов'язання 

-

179 221

Поточні зобов'язання 

192 116

10  891

Чистий прибуток (збиток) 

2

45

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

 437 500

437 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

5

5

 В період до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Філіпська І.В.

                                                                                                             

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №19 від 29.01.2014р.

 

                       

ProEmitent.INFO