Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт за 2010 рік


Титульний аркуш

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

13.04.2010

 

(дата)

           

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМ-IНВЕСТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            34497042

1.4. Місцезнаходження емітента

             Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ Ленiна, буд.30

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            (056)   373-97-93 373-97-82

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            dom_invest@academy.in.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2011

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

74 Вiдомостi ДКЦПФР

 

20.04.2011

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

dom-invest.proemitent.info

в мережі Інтернет

10.05.2011

(за наявності)

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

 

е) інформація про рейтингове агентство;

 

є) інформація про органи управління емітента.

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

г) інформація про похідні цінні папери;

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

 

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

20. Основні відомості про ФОН.

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

24. Правила ФОН.

 

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

30. Примітки: Лiцензiї на окремi види дiяльностi не має

До будь-яких об'єднань пiдприємств емiтент не належить.

Визначення рейтингової оцiнки  Згiдно Закону України <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi> для емiтента  не є обов'язковим.

Iнформацiю про органи управлiння акцiонернi товариства не заповнюють

Протягом звiтного перiоду дивiденди не виплачували.

Облiгацiї емiтент протягом звiтного перiоду не випускав

Iншi цiннi папери не випускались

Похiднi цiннi папери  не випускались

Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались

У зв'язку з переведенням акцiй у бездокуметарну форму, виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не має.

Основних засобiв немає

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї  вiдсутня.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї  вiдсутня

Гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв Емiтента вiдсутнi. Протягом 2010 року Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй  вiдсутня.

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня.

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття  вiдсутня.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв  вiдсутня.

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв  вiдсутня.

Основнi вiдомостi про ФОН  вiдсутнi.

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН  вiдсутня.

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН  вiдсутня.

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН  вiдсутня.

Правила ФОН  вiдсутнi.

Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ вiдсутня.

Цiльовi облiгацiї не випускались, звiт про стан обєкта нерухомостi вiдсутнiй.

 


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМ-IНВЕСТ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            49000

3.1.5. Область, район

            Дніпропетровська обл.

3.1.6. Населений пункт

            Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

            Ленiна, буд.30

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            А01, 054840

3.2.2. Дата державної реєстрації

            26.06.2006

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            437 500,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            437 500,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ "ВIЕЙБI БАНК"

3.3.2. МФО банку

            380537

3.3.3. Поточний рахунок

            26002030000604

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

             

3.3.5. МФО банку

             

3.3.6. Поточний рахунок

 

             

3.4. Основні види діяльності

            51.90.0 - Iншi види оптової торгiвлi

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "Лiдер Iнвест"

33074158

 Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд.30

0

ТОВ " Система Трейдiнг"

33074184

 Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ вул. Артема, буд. 94

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -  3

Осiб, якi працюють за сумiсництвом -2.

Позаштатних працiвникiв , працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)  - 5.

Фонд оплати працi -   14879,43 грн.

Розмiр  фонду оплати працi збiльшено вiдносно попереднього року.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента  вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1972

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ЗАТ КУА "Академiя Iнвестментс", заступник директора з фiнансiв

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту.  

У звiтному перiодi  вiд емiтента   отримала   389,43  грн. винагороди. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала.

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: економiст фiнансового вiддiлу, фахiвець I категорiї вiддiлу кредитних ресурсiв та розмiщення цiнних паперiв, провiдний фахiвець того ж вiддiлу, начальник вiддiлу того ж вiддiлу, начальник вiддiлу ресурсiв, начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами, начальник центра бюджетних залiкiв Управлiння цiнних паперiв, начальник Вексельного центру управлiння цiнних паперiв, начальник управлiння iнвестицiйної дiяльностi дирекцiї банку, начальник вiддiлу цiнних паперiв, начальник вiддiлу цiнних паперiв фiлiї банку, начальник управлiння цiнних паперiв, начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, заступник директора з фiнансiв, директор.

Обiймає посаду: ПрАТ "КУА" Академiя Iнвестментс", (м. Днiпропетровськ, Ленiна, буд. 30), директор.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кравчук Яна Валерiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1969

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ЗАТ "Дом-Iнвест"головний бухгалтер

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту 

У звiтному перiодi  вiд емiтента   отримала   1315,09  грн. винагороди. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала.

Обiймає посаду: ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз" (вул. Ленiна, буд. 30), головний бухгалтер. Протягом своєї дiяльностi займала посади бухгалтера та головного бухгалтера.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сирота Тетяна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1965

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз", начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами.

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту  Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi  вiд емiтента не отримуваkf.

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади головного бухгалтера, менеджера, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами.

Обiймає посаду: ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива", вул. Ленiна, 30, головний фахiвець вiддiлу забезпечення клiрингу та розрахункiв

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Єремєєва Катерина Вiталiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1981

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ЗАТ "ЮК "Лiгал Iнвестментс", провiдний фахiвець

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту  Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi  вiд емiтента не отримував.

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади секретаря, провiдного фахiвця.

Обiймає посаду: ПАТ "Дом-Iнвест", вул. Ленiна, 30, провiдний фахiвець

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ганжа Вiталiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1970

6.1.5. Освіта**

            середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ЗАТ АКБ "Конкорд", начальник вiддiлу безпеки

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту  Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi  вiд емiтента не отримував.

Протягом своєї дiяльностi обiймав посади менеджера, начальника вiддiлу безпеки.

Обiймає посаду: ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", вул.Ленiна, 30, менеджер.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

 Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

директор

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

  

 

 0

25

109375

0

0

0

головний бухгалтер

Кравчук Яна Валерiївна

  

 

 0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Сирота Тетяна Миколаївна

  

 

 0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Єремєєва Катерина Вiталiївна

  

 

 0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Ганжа Вiталiй Анатолiйович

  

 

 0

0

0

0

0

0

Усього

0

25

 109375

0

0

0

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

фiзична особа

  

05.04.2010

303125

69,2857

303125

0

0

0

фiзична особа

  

31.05.2007

109375

25

109375

0

0

0

Усього

412500

94,2857

 412500

0

0

0

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення

 


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

05.04.2010

 

Кворум зборів

100

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2010 рiк.

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2009 рiк.

4. Про розподiл прибутку (покриття збiткiв) Товариства за 2009 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2009 рiк.

6. Про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску), про обрання депозитарiю i зберiгача Товариства та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю.

7. Прийняття рiшення про припинення дiї договору, укладеного з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру.

8. При визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.

9. Внесення змiн до Статуту шляхом прийнтяття Статуту Товариства у новiй редакцiї.

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було.

 

 
       

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

24.12.2010

 

Кворум зборів

100

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

2. Про укладання договору iпотеки.

3. Про надання повноважень щодо пiдписання договору iпотеки.

Усi питання порядку денного розглянутi. Iнiцiатор Загальних Зборiв - Директор. Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було.

 
       

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

09.08.2010

 

Кворум зборів

100

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

2. Про внесення додаткового внеску до Статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий актив".

Усi питання порядку денного розглянутi. Iнiцiатор Загальних Зборiв - Директор. Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було.

 
       

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

 Київська обл.  01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

 

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiїї до 19.09.2016р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул.Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498072

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.11.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-92

Факс

 

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 07.09.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Гузь Ганна Олександрiвна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

310013

Місцезнаходження

 Донецька обл.  87548 м. Марiуполь вул. Громової, буд 50, кв. 22

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4104

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.01.2008

Міжміський код та телефон

(056)798-02-45

Факс

 

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Термiн дiї свiдоцтва - до 25 березня 2015 року. Договiр укладено 27.09.2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987859

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул.Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498080

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.11.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-94

Факс

 

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Дата припинення ведення реєстру ПрАТ "ЮС" 08.07.2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Нiкашкiна Надiя Дмитрiвна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

145461

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. К. Лiбкнехта, буд.13, кв.26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3584

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.11.2004

Міжміський код та телефон

(056) 372-33-80

Факс

 

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

дiяла на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3498, виданого Аудиторською Палатою України 25.11.2004р за рiшенням №141/2, яке дiйсно до 25.11.2009р

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.05.2010

18/04/1/10

Днiпропетровське ТУ ДКЦПФР

UA 40000070197

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

1,000

437500

437 500,000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, процедуру лiстингу/делiстингу не проходили, додаткової емiсiї не було.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Закрите акцiонерне товариство "Дом - Iнвест" (далi по тексту - Товариство) було зареєстровано державним реєстратором виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради 26.06.2006 року, номер запису 12241020000027579. Статутний капiтал Товариства складав 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок, подiлений  437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 08/04/1/07, дата реєстрацiї 01 березня 2007 року, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку).

        Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.05.2009 року) Закрите акцiонерне товариство "Дом - Iнвест" було перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство "Дом - Iнвест", номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю 12241050005027579, дата замiни свiдоцтва 13.07.2009 року.

        Протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дом-Iнвест" вiд 05.04.2010р. оформлене рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iсування (дематерiалiзацiя випуску). Свiдо цтво про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ "Дом-Iнвест" на загальну суму 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) грн., номiнальною вартiстю  01 (одна) гривня кожна, у кiлькостi 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) штук простих iменних акцiй, видане Днiпррпетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний №18/04/1/10, дата реєстрацiї 14.05.2010р.

      Iнших важливих подiй у розвитку Товариства протягом 2010 року не вiдбувалось.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство; тип - публiчне акцiонерне товариство. Вищим органом управлiння ПАТ <Дом - Iнвест> є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ <Дом - Iнвест>. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана облiкова полiтика  вiдповiдає  вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2010 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996 -XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку та наказу "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку у ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ" в 2010 роцi." вiд  04.01.10р. №1.  Прийнята облiкова полiтика протягом 2010 року не змiнювалась.

     Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв    здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 "Основнi засоби". Основними засобами  визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше  1 000 грн.

     Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за прямолiнiйним методом.

               Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше  1 000 грн. Нарахування амортизацiї по групi "Iншi необоротнi матерiальнi активи" проводяться в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi.

              Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюються прямолiнiйним методом. Амортизацiя НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА.

              Метод оцiнки  вартостi запасiв  - метод iдентiфiкованої собiвартостi.

              Метод оцiнки  фiнансових iнвестицiй  - по собiвартостi.

     При визначеннi доходу та витрат  в звiтному перiодi використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.

     Витрати  у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здiйсненi.

              На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп'ютерної програми "1С-бухгалтерiя".

 

Текст аудиторського висновку

Товариством в фiнансовiй звiтностi за звiтний рiк  вiдображено витрати попереднiх звiтних перiодiв в сумi 909,1 тис.грн.

На думку аудитора, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питання, про яке йдеться у попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ДОМ-IНВЕСТ"    складена вiдповiдно до законодавства України та справедливо i достовiрно вiдображає iнформацiю щодо фiнансового стану Товариства станом на 31 грудня 2010 року та результатiв дiяльностi  Товариства за рiк, що минув на зазначену дату.

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ

Аудитор висловлює свою думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 "Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку".

1. Активи

За станом на 31.12.2010р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2010 року суттєво (в 6,2 разiв) збiльшились i, вiдповiдно, складають 159 679,5 тис. грн.

Збiльшення активiв вiдбулося за рахунок зростання залишкiв фiнансових iнвестицiй, поточної дебiторської заборгованостi.

На думку аудитора, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

2. Зобов'язання 

Станом на 31.12.2010р. загальнi зобов'язання Товариства  за 2010 рiк  збiльшились до рiвня 159 240,2 тис. грн.

Зростання зобов'язань вiдбулось за рахунок збiльшення поточних зобов'язань.

На думку аудитора, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

3. Власний капiтал

На думку аудитора, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та  у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кiнець року, тис.грн.

Статутний капiтал

437,5

Нерозподiлений прибуток

1,8

Всього

439,3

4. Вартiсть чистих активiв

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2010р. становить 439,3 тис.грн.

Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного фонду

На думку аудитора, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2010 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.

Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту (затвердженого рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, Протокол б/н  вiд 05.04.2010р., зареєстровано 30.04.2010р.)

Вiдповiдно до зазначеної редакцiї статуту статутний фонд Товариства становить 437 500 (Чотириста тридцять сiм тисяч п`ятсот) гривень. Статутний фонд подiляється на 437 500 штук простих  iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1 (Одна) гривня.

Протягом звiтного перiоду  змiн у розмiрi статутного капiталу не вiдбувалося.

6. Фiнансовий результат за звiтний перiод

Чистий збиток за звiтний перiод складає 1 461,3 тис. грн.

За 2010 р. Товариством отримано доходiв у сумi 183 579,0 тис.грн., що складаються з iнших доходiв.

Витрати Товариства за 2010 рiк складають 185 040,3 тис. грн.

Основними складовими витрат є iншi звичайнi витрати,  iншi операцiйнi витрати.

З винятком впливу на фiнансовий результат iнформацiї, про яку йдеться у пояснювальному параграфi перед думкою аудитора, iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства "обсяг чистого прибутку(збитку)" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

Iнша iнформацiя

7. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку.

8.1. Станом на 31 грудня 2010 року випуск власних цiнних паперiв Товариством не здiйснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2010 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi.

9. Протягом 2010 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.

10. Станом на 31 грудня 2010 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.

11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

Протягом 2010 року вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":

 

ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ

ЗМIСТ IНФОРМАЦIЇ

1

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО РОЗМIЩЕННЯ ЦIННИХ ПАПЕРIВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВIДСОТКIВ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ

_____

2

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ВИКУП ВЛАСНИХ АКЦIЙ

_____

3

ФАКТИ ЛIСТИНГУ/ДЕЛIСТИНГУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ НА ФОНДОВIЙ БIРЖI

_____

4

ОТРИМАННЯ ПОЗИКИ АБО КРЕДИТУ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВIДСОТКIВ АКТИВIВ ЕМIТЕНТА

_____

5

ЗМIНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСIБ ЕМIТЕНТА

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОМ - IНВЕСТ" (далi-Товариство) (Протокол б/н вiд 20.09.2010 р.):

1. з 20.09.2010 року, на пiдставi заяви вiд 06.09.2010 р., вiдкликано з посади Директора Товариства Городецьку Ольгу Павлiвну (паспорт серiї АН 270000, виданий Красногвардiйським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 05.08.2004 р.). Вказану посаду займала з 21.06.2010 р. Городецька О.П. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями в статутному капiталi емiтента не володiє.

2. з 21.09.2010 р. призначено (безстроково) на посаду Директора (за сумiсництвом) Фiлiпську Iрину Вiкторiвну (паспорт серiї АЕ № 900431, виданий 21.11.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: економiст фiнансового вiддiлу, фахiвець I категорiї вiддiлу кредитних ресурсiв та розмiщення цiнних паперiв, провiдний фахiвець того ж вiддiлу, начальник вiддiлу того ж вiддiлу, начальник вiддiлу ресурсiв, начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами, начальник центра бюджетних залiкiв Управлiння цiнних паперiв, начальник Вексельного центру управлiння цiнних паперiв, начальник управлiння iнвестицiйної дiяльностi дирекцiї банку, начальник вiддiлу цiнних паперiв, начальник вiддiлу цiнних паперiв фiлiї банку, начальник управлiння цiнних паперiв, начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, заступник директора з фiнансiв, директор. Фiлiпська I.В. володiє 25 % статутного капiталу Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6          ЗМIНУ ВЛАСНИКIВ АКЦIЙ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ 10 I БIЛЬШЕ ВIДСОТКIВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ           Публiчне акцiонерне товариство "ДОМ - IНВЕСТ" (далi - Товариство) повiдомляє, що 05.04.2010р. вiд реєстратора ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", який здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства (лiцензiя АВ №498080 вiд 30.11.2009р.), було отримано повiдомлення про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй "фiзична особа" зменшився до 303 125 (триста три тисячi сто двадцять п'ять) штук простих iменних акцiй, що становить 69,2857142857% голосуючих акцiй. Пакет власника акцiй "фiзична особа" збiльшився до 109 375 (сто дев'ять тисяч триста сiмдесят п'ять) штук простих iменних акцiй, що становить 25% голосуючих акцiй.

7

РIШЕННЯ ЕМIТЕНТА ПРО УТВОРЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ФIЛIЙ, ПРЕДСТАВНИЦТВ

_____

8

РIШЕННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ ЕМIТЕНТА ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ           

_____

9

ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО ЕМIТЕНТА, ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ПРО ЙОГО САНАЦIЮ

_____

10

РIШЕННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ ЕМIТЕНТА АБО СУДУ ПРО ПРИПИНЕННЯ АБО БАНКРУТСТВО ЕМIТЕНТА

_____

                       

                        Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основнi види дiяльностi ПАТ "Дом - Iнвест": - iншi види оптової торгiвлi. Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня  кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi  Товариства.

       Серед основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можливо видiлити наступii:- ризик змiни правового середовища; - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. - макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом звiтного перiоду Товариство не придбавало та не вiдчужувало активiв.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На балансi пiдприємства станом на 31 грудня 2010 року основнi засоби не облiковуються

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори: - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори та чинне законодавство;- нестабiльнiсть в податковiй сферi, частi змiни i доповнення до неї призводять до нестабiльностi у виробництвi, до значних збиткiв i штрафних санкцiй;- високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв;- низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв Товариства.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2010 роцi штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства Товариство не отримувало та не виплачувало.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на госпрозрахунку та самофiнансуваннi. Товариство здiйснює свою  дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Невиконанi договори - 12

Сума невиконаних договорiв - 58 629 718,0 грн.

Очiкуванi прибутки - 0 грн.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Витрати на дослiдження та розробки не передбаченi.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Протягом звiтного перiоду Емiтент виступав стороню у наступних судових справах:

-           Господарський суд Днiпропетровської областi, справа №2/207-10 за позовом ПАТ "Дом-Iнвест" до ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс" про визнання недiйсним договору iпотеки. Дата вiдкриття провадження по справi 20.08.2010р. Станом на кiнець звiтного перiоду справу розглянуто.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя вiдсутня.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

439,300

1 900,600

Статутний капітал (тис. грн.)

437,500

437,500

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

437,500

437,500

Опис

Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України  N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.

2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:

2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):

нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070.

Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220.

2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270

3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:

3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460

3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.

- короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530,

- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610.

3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430.

3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630.

4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

 

Висновок

Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2010 року складає 439,3 тис.грн., статутний капiтал складає 437,5 тис.грн.  Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства визначена згiдно з методичними рекомендацiями, схваленими Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485 та вiдповiдає вимогам законодавства. Власний капiтал за пiдсумками 2010 року бiльший за розмiр зареєстрованного Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.

Чистi активи на початок перiоду становили  1 900,6 тис.грн., на кiнець перiоду 439,3 тис.грн.  Чистi активи протягом року зменшились 1 461,3 тис.грн.  Чистi активи перевищують статутний капiтал на 1,8 тис грн.

       

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,000

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

0,000

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

159 238,700

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за сертификатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за векселями (всього)

X

36 242,400

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

X

 

Податкові зобов’язання

X

0,000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,000

X

X

Інші зобов’язання

X

1,500

X

X

Усього зобов’язань

X

159 240,200

X

X

Опис

Зобов'язання за векселями становлять на кiнець 2010 року 36242,4 тис. грн. Iншi зобов'язання складають 1,5 тис. грн.       

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

05.04.2010

07.04.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

20.09.2010

21.09.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2008

1

0

2

2009

2

0

3

2010

3

2

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) так

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено

       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інші (запишіть)

 

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

4

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

5

Граничний вік

 

X

6

Відсутні будь-які вимоги

X

 

7

Інші (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

так

ні

ні

2

Загальний відділ

ні

ні

ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

4

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

5

Секретар правління

ні

ні

ні

6

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

7

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

8

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

10

Інше (запишіть)

 

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

2

Положення про наглядову раду

 

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

 

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть)

Iншi документи  вiдсутнi

         

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

 Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

3

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

так

ні

ні

4

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

ні

так

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi

       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi  вiдсутнi

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

 

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з переведенням акцiй Товариства у бездокументарну форму.

       

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?

 


 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2010

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМ-IНВЕСТ"

за ЄДРПОУ

34497042

Територія

Дніпропетровська область, БАБУШКIНСЬКИЙ

за КОАТУУ

1210136600

Форма власності

 

за КОПФГ

120

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Інші види оптової торгівлі

за КВЕД

51.90.0

Середня кількість працівників (чол.)

0

Контрольна сума

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса:  Дніпропетровська обл.  49000 Днiпропетровськ Ленiна, буд.30

 

Баланс

на 31.12.2010 p.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

0

0

    первісна вартість

031

0

0

    знос

032

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

17892,8

48827,8

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

17892,8

48827,8

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

0,1

0,4

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

0

6282,5

    первісна вартість

161

0

6282,5

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

0

0,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2006,8

59634,4

Поточні фінансові інвестиції

220

5649,8

44934,3

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

0,4

0

    в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

7657,1

110851,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

25549,9

159679,5

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

437,5

437,5

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1463,1

1,8

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

1900,6

439,3

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

7216,3

11843,1

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

    з бюджетом

550

0,7

0

    зі страхування

570

0,2

0

    з оплати праці

580

0,4

0,7

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

16431,7

147396,4

Усього за розділом IV

620

23649,3

159240,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

25549,9

159679,5

Примітки: Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на кiнець 2010 року становлять 48827,8 тис.грн. Виробничi запаси на кiнець 2010 року становлять 0,4 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець 2010 року становить 59634,4 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї на кiнець 2010 року становлять 44934,3 тис.грн. тис.грн.

Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2010 року вiдповiдає установчим документам i сплачений повнiстю у встановлений законодавством термiн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на кiнець 2010 року становить 1,8 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги становить 11843,1 тис.грн. Поточнi зобов'язання  Товариства станом на кiнець року становили 159 240,2 тис.грн. Залишок по статтi "Iншi поточнi зобов'язання" станом на 31.12.2010р. становить 147 396,4 тис.грн. та складається iз заборгованостi за  придбанi фiнансовi iнвестицiї.

Непередбачених зобов'язань пiдприємство не має.

 

Керівник                                              Фiлiпська I.В.

Головний бухгалтер                         Кравчук Я.В


Звіт про фінансові результати

за 2010 рік

 

Форма N 2-м

 

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

0

0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

0

0

Інші операційні доходи

040

0

0

Інші звичайні доходи

050

183579

25305

Надзвичайні доходи

060

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

183579

25305

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

0

0

Матеріальні затрати

090

( 0 )

( 0 )

Витрати на оплату праці

100

( 11,1 )

( 5,6 )

Відрахування на соціальні заходи

110

( 4,1 )

( 2,1 )

Амортизація

120

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

130

( 16 )

( 8,9 )

    у тому числі:

131

( 0 )

( 0 )

 

140

( 0 )

( 0 )

Інші звичайні витрати

150

( 185009,1 )

( 24183,6 )

Надзвичайні витрати

160

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток

170

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)

180

( 185040,3 )

( 24200,2 )

Чистий прибуток (збиток) (070-180)

190

-1461,3

1104,8

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

           

Примітки: Iншi звичайнi доходи на 31.12.2010р. становлять 183579,0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати на 31.12.2010р. становлять 185009,1 тис.грн.Iншi звичайнi витрати на 31.12.2009р. становлять 24183,6 тис.грн.

 

Керівник                                              Фiлiпська I.В.

Головний бухгалтер                         Кравчук Я.В

 

ProEmitent.INFO