Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт емітента за 2011 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМ-IНВЕСТ"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

34497042

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

немає, Бабушкiнський, 49000, Днiпропетровськ, Ленiна, буд.30

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(056) 373-97-93 373-97-93

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

dom_invest@academy.in.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР №79

 

26.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

dom-invest.proemitent.info

в мережі Інтернет

10.05.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Примiтки: п.1.Основнi вiдомостi про емiтента: - г') iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) натокремi види дiяльностi - емiтент лiцензiй не має; -д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об`єднань пiдприємств - не належить; -е) iнформацiя про рейтингове агенство - не користується; - є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється акцiонерними товариствами; 4 iнформацiя про посадових осiб емiтента: -б) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - поле "дата внесення до реєстру" посадових осiб Кравчук Я.В., Сироти Т.М., Лобової О.П., Ганжи В.А., Рудоквас Ю.А. не заповнено оскiльки вони не полодiють акцiями емiтента п.7. Iнформацiя про дивiденди: - в звiтному перiодi Емiтентом дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися; п.9 Вiдомостi про цiннi папери емiтента: -б) iнформацiя про облiгацiї - в звiтному перiодi облiгацiї не випускались - в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - в звiтному перiодi iншi цiннi папери не випускались; - г) iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери не випускались; - г') iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - власнi акцiї не викуповувалися; - д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не має. п.11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово - господарську дiяльнiсть емiтента: -а) iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю) - основнi засоби станом на 31.12.2011р. на балансi пiдприємства не облiковуються - г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також- г') iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; п.12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи - гарантiї вiдсутнi; п.15-п.24 Iнформацiя не наведена з причини вiдсутностi iпотечного покриття та сертифiкатiв ФОН; п.28. Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; п.29.Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не складено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацiй. Iнформацiя про Товариство зазначається станом на кiнець звiтного року. У лютому 2012р. Публiчне акцiонерне товариство "Дом-Iнвест" було перейменовано у Приватне акцiонерне товариство "Дом-Iнвест" у зв?язку з чим було отримано новi документи, а саме: -Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв серiє ААБ №964038 -Довiдка з єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй україни (ЄДРПОУ) з новими видами за КВЕД-2010: 46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля, 63.99. надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у., 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування - отримано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, дата реєстрацiї не змiнилась, номер теж не змiнився, змiнився тiльки орган, що зареєстрував випуск - Днiпровське ТУ НКЦПФР -В аудиторському висновку зазначено вже нове найменування Звiт про корпоративне управлiння* не заповнювався оскiльки ПАТ "Дом-Iнвест" не є фiнансовою установою.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМ-IНВЕСТ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

49000

3.1.5. Область, район

немає, Бабушкiнський

3.1.6. Населений пункт

Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

Ленiна, буд.30

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ, 964237

3.2.2. Дата державної реєстрації

26.06.2006

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

437500.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

437500.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ВIЕЙБI БАНК"

3.3.2. МФО банку

380537

3.3.3. Поточний рахунок

26002030000604

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

-

 

3.3.5. МФО банку

 

-

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

-

 

 

3.4. Основні види діяльності

51.90.0

iншi види оптової торгiвлi

 

 

 

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiдер Iнвест"

33074158

49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд.30

0.000000000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Система Трейдiнг"

33074184

49000 м. Днiпропетровськ вул. Артема, буд. 94

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 5 з них: Осiб, якi працюють за сумiсництвом -2. Усi працiвники працюють на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати працi - 20913,48 грн. Змiна чисельностi працiвникiв протягом року не є суттєвою. Розмiр фонду оплати працi збiльшено вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня. Кiлькiсть працiвникiв та рiвень їх квалiфiкацiї вiдповiдає потребам Товариства.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ КУА "Академiя Iнвестментс", заступник директора з фiнансiв

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до Статуту. До компетенцiї Директора вiдноситься: керiвництво роботою Товариства; затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань; подання загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства; затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; подання на затвердження загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу; прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень; внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом; органiзацiя скликання чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом; забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; вiдкриття рахункiв в банкiвських установах; вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. У звiтному перiодi вiд емiтента отримала 1455,40 грн. винагороди у виглядi заробiтної плати. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: економiст фiнансового вiддiлу, фахiвець I категорiї вiддiлу кредитних ресурсiв та розмiщення цiнних паперiв, провiдний фахiвець того ж вiддiлу, начальник вiддiлу того ж вiддiлу, начальник вiддiлу ресурсiв, начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами, начальник центра бюджетних залiкiв Управлiння цiнних паперiв, начальник Вексельного центру управлiння цiнних паперiв, начальник управлiння iнвестицiйної дiяльностi дирекцiї банку, начальник вiддiлу цiнних паперiв, начальник вiддiлу цiнних паперiв фiлiї банку, начальник управлiння цiнних паперiв, начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, заступник директора з фiнансiв, директор. Обiймає посаду: ПрАТ "КУА" Академiя Iнвестментс", (м. Днiпропетровськ, Ленiна, буд. 30), директор, основне мiсце роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравчук Яна Валерiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

6.1.8. Опис

Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi товариства i технологiї оброблення облiкових даних. Також органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Складає фiнансовi звiти. У звiтному перiодi вiд емiтента отримала 1447,97 грн. винагороди у виглядi заробiтної плати. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: бухгалтера ТОВ "Бiзнес Менеджмент Груп" (2004-2006р.р.), головного бухгалтера ЗАТ "Альфа-Iнвест" (2006р.), головного бухгалтера ПП "Рекламне агентство "Реклама-Центр" (2006-2007р.р.), головного бухгалтера ТОВ "Капiтал-Майстер" (2007р.), головного бухгалтера ЗАТ "ДОМ IНВЕСТ" (2007-2008 рр.), головний бухгалтер ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз" (2008-2011рр) Обймає посаду: ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива", вул. Ленiна, буд. 30, головний бухгалтер. (основне мiсце роботи). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сирота Тетяна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз", начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами.

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства . До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов?язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення повноважень Директора Товариства та iншi. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримувала. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади головного бухгалтера, менеджера, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами. Обiймає посаду: ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива", вул. Ленiна, 30, головний фахiвець вiддiлу забезпечення клiрингу та розрахункiв Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лобова Оксана Петрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "ЮК" Правозахист ?нвест", юрист

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади юриста-консультанта, юриста, провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами Обiймає посаду: ПАТ "Дом-Iнвест", вул. Ленiна, 30, провiдний фахiвець Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ганжа Вiталiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ АКБ "Конкорд", начальник вiддiлу безпеки

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади менеджера, начальника вiддiлу безпеки. Обiймає посаду: ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", вул.Ленiна, 30, менеджер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудоквас Юлiя Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", юрист

6.1.8. Опис

Ревiзор має повноваження вiдповiдно до Статуту. Вiдповiдно до Статуту Товариства Ревiзора обрано для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримувала. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади юриста консультанта, юриста, начальника юридичного вiддлу. Зараз обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу ПАТ "ФБ" Перспектива" (4900, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

директор

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

д/н д/н д/н

31.05.2007

0

25.00000000000

109375

0

0

0

головний бухгалтер

Кравчук Яна Валерiївна

д/н д/н д/н

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Сирота Тетяна Миколаївна

д/н д/н д/н

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Лобова Оксана Петрiвна

д/н д/н д/н

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Ганжа Вiталiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Ревiзор

Рудоквас Юлiя Анатолiївна

д/н д/н д/н

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

0

25.00000000000

109375

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

фiзична особа

д/н д/н д/н

05.04.2010

303125

69.28570000000

303125

0

0

0

фiзична особа

д/н д/н д/н

31.05.2007

109375

25.00000000000

109375

0

0

0

Усього

412500

94.28570000000

412500

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

08.04.2011

Кворум зборів**

100.000000000000

Опис

Порядок денний: 1 питання: Обрання секретаря засiдання загальних зборiв Товариства. 2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства. 3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2010рiк. 5 питання: Про розгляд висновку незалежного аудитора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 фiнансовий рiк. 6 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк. 7 питання: Створення резервного капiталу Товариства. 8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк 9 питання: Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 10 питання: Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11 питання: Затвердження умов цивiльно ? правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно ? правових договорiв з членами Наглядової ради. 12 питання: Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства 13 питання: Затвердження умов цивiльно ? правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно ? правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. 14 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 15 питання: Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї. Iнших пропозицiй не надiйшло. Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi.

       

 


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 М.Київ - м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)279-12-13

Факс

(044)377-70-16

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiїї до 19.09.2016р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498072

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.11.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-92

Факс

(056) 373-97-92

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 07.09.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Гузь Ганна Олександрiвна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

310013

Місцезнаходження

87548 Донецька - м. Марiуполь вул. Громової, буд 50, кв. 22

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4104

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.01.2008

Міжміський код та телефон

(056)798-02-45

Факс

(056)798-02-45

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Термiн дiї свiдоцтва - до 25 березня 2015 року. Договiр укладено 27.09.2010р. Гузь Г.О. проводила перевiрку за результатами 2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35281710

Місцезнаходження

49000 Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Московська, буд. 7, офiс 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4028

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.09.2007

Міжміський код та телефон

(056) 7448914

Факс

(056) 7448914

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги

Опис

Термiн дiї свiдоцтва до 27.09.2012р., договiр №71-2011-А вiд 01.11.2011р.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.05.2010

18/04/1/10

Днiпрпетровське ТУ ДКЦПФР

UA 40000070197

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

1.000

437500

437500.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, процедуру лiстингу/делiстингу не проходили, додаткової емiсiї не було.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Закрите акцiонерне товариство "Дом - Iнвест" (далi по тексту - Товариство) було зареєстровано державним реєстратором виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради 26.06.2006 року, номер запису 12241020000027579. Статутний капiтал Товариства складав 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок, подiлений 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 08/04/1/07, дата реєстрацiї 01 березня 2007 року, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку). Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.05.2009 року) Закрите акцiонерне товариство "Дом - Iнвест" було перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство "Дом - Iнвест", номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю 12241050005027579, дата замiни свiдоцтва 13.07.2009 року. Протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дом-Iнвест" вiд 05.04.2010р. оформлене рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iсування (дематерiалiзацiя випуску). Свiдо цтво про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ "Дом-Iнвест" на загальну суму 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) грн., номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня кожна, у кiлькостi 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) штук простих iменних акцiй, видане Днiпррпетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний №18/04/1/10, дата реєстрацiї 14.05.2010р. Iнших важливих подiй у розвитку Товариства протягом 2011 року не вiдбувалось.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство; тип - публiчне акцiонерне товариство. Вищим органом управлiння ПАТ <Дом - Iнвест>є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ <Дом - Iнвест>. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2011 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України ?Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi? вiд 16.07.99р. № 996 ?XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. Метод нарахування амортизацiї об?єктiв основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання. Метод нарахування амортизацiї по групi ?Iншi необоротнi матерiальнi активи? проводяться: - прямолiнiйним методом - в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi. Метод оцiнки вартостi запасiв - метод iдентiфiкованої собiвартостi. Метод оцiнки фiнансових iнвестицiй - по собiвартостi. Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп?ютерної програми ?1С-бухгалтерiя?.

Текст аудиторського висновку

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ДОМ-IНВЕСТ? (далi - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату та примiтки до фiнансових звiтiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб?єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ДОМ-IНВЕСТ? станом на 31 грудня 2011р. та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями). ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 ?Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку? та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 ?Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)? 1. Активи За станом на 31.12.2011 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011 року збiльшились на 15,8% i вiдповiдно складають 184911,1 тис. грн. Збiльшення активiв вiдбулося за рахунок збiльшення суми поточних фiнансових iнвестицiй на 89942,3 тис.грн. На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 2. Зобов'язання Станом на 31.12.2011р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011р. збiльшились до рiвня 184471,1 тис. грн., тобто в 1,2 рази. Збiльшення зобов'язань вiдбулось за рахунок збiльшення iнших поточних зобов?язань на 37073,3 тис.грн. На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 3. Власний капiтал На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1. Таблиця 1. Стаття Залишок на кiнець року, тис.грн. Статутний капiтал 437,5 Нерозподiлений прибуток 2,5 Збiльшення власного капiталу, вiдбулось за рахунок отримання Товариством у поточному роцi прибутку. 4. Вартiсть чистих активiв Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. становить 440 тис.грн. Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням ?Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств? (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485). 5. Сплата статутного капiталу На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно. Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй (станом на 31 грудня 2011 року) редакцiї Статуту (затвердженого рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, Протокол б/н вiд 08.04.2011 р., зареєстровано 04.07.2011р. № 1 224 105 0010 027579). Вiдповiдно до зазначеної редакцiї статуту статутний фонд Товариства становить 437 500 (Чотириста тридцять сiм тисяч п`ятсот) гривень. Статутний фонд подiляється на 437 500 штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1 (Одна) гривня. Протягом звiтного перiоду змiн у розмiрi статутного капiталу не вiдбувалося. 6. Фiнансовий результат за звiтний перiод За 2011р. Товариством отримано доходiв у сумi 226726,3 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй ? 226695,8 тис.грн. Витрати Товариства за 2011 рiк складають 226725,6 тис. грн., Основними складовими витрат є iншi витрати, а саме витрати вiд операцiй з цiнними паперами ? 226682,2 тис.грн., iншi операцiйнi витрати ? 43,1 тис.грн. Сума податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi складає 0,3 тис.грн. На нашу думку iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства ?обсяг чистого прибутку(збитку)? за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, у суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. По результатам фiнансово-господарської дiяльностi 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумi 0,7 тис.грн. Iнша iнформацiя 7. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку. 8.1. Протягом 2011 року випуск власних цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. 8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi. 9. Протягом 2011 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. 10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку, iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом року, що закiнчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок?, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Протягом 2011 року вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок?: № п/п Особлива iнформацiя Змiст iнформацiї 1 прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу - 2 прийняття рiшення про викуп власних акцiй - 3 факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi - 4 отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента - 5 змiну складу посадових осiб емiтента Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв б/н вiд 08.04.2011р. ПАТ ?Дом-Iнвест? (далi ? Товариство): 1. У зв?язку iз поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Єремєєвої Катерини Вiталiївни вiд 29 березня 2011 року про припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства вiдкликано з 08.04.2011 року членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: - Сирота Тетяна Миколаївна (паспорт АК № 388659 виданий 20.11.1998р. Кiровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi). Перебувала на данiй посадi 1 рiк 10 мiсяцiв. - Ганжа Вiталiй Анатолiйович (паспорт АЕ № 334923 виданий 14.06.1996р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi). Перебував на данiй посадi 1 рiк 10 мiсяцiв. - Єремєєва Катерина Вiталiївна (паспорт АН № 391123 виданий 17.06.2005р. Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi). Перебувала на данiй посадi 1 рiк 10 мiсяцiв. 2. З 11.04.2011р. обрано строком на три роки членiв Наглядової ради Товариства у наступному складi: - Сирота Тетяна Миколаївна (паспорт АК № 388659 виданий 20.11.1998р. Кiровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi); протягом своєї дiяльностi обiймала посади головного бухгалтера, менеджера, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами. - Ганжа Вiталiй Анатолiйович (паспорт АЕ № 334923 виданий 14.06.1996р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi); протягом своєї дiяльностi обiймав посади менеджера, начальника вiддiлу безпеки. - Лобова Оксана Петрiвна (паспорт серiї АМ № 914634, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 19 жовтня 2001 року), протягом своєї дiяльностi обiймала посади юрисконсульта. 3. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв?язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв з 11.04.2011р. обрано строком на три роки на посаду Ревiзора Рудоквас Юлiю Анатолiївну (паспорт АЕ № 336181 виданий 12.07.1996 р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), представника ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс". Рудоквас Ю.А. протягом своєї дiяльностi обiймала посади юриста, начальника юридичного вiддiлу. Всi зазначенi особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 6 змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй - 7 рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв - 8 рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу - 9 порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю - 10 рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента - 12. На нашу думку вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. 13. На нашу думку стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства?. 14. За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства. 15. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". На нашу думку прийняття рiшення про виконання значного правочину протягом звiтного перiоду здiйснювалося Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". За даними Товариства протягом 2011 року Товариством виконано наступнi значнi правочини: № п/п Змiст значного правочину Змiст iнформацiї Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (15 967 950,00) Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину 1. Д-1459/11 вiд 28.02.11 придбання акцiй 23 300 003,10 (14,6%) Наглядова рада 2. Д-2633/11 вiд 28.02.11 продаж акцiй 23 300 003,10 (14,6%) Наглядова рада 3. Д-1739/11 вiд 11.03.11 придбання акцiй 20 070 150,00 (12,57%) Наглядова рада 4. Д-2183/11 вiд 28.03.11 придбання акцiй 16 801 680,00 (10,52%) Наглядова рада 5. Д-172/150911/122 вiд 15.09.11 придбання векселiв 18 604 915,00 (11,65%) Наглядова рада 6. Д-176/210911/02 вiд 21.09.11 придбання акцiй 16 428 965,52 (10,29%) Наглядова рада 7. Д-8881/11 вiд 26.09.11 продаж акцiй 22 788 565,12 (14,27%) Наглядова рада 8. Д-19136/11 вiд 26.09.11 придбання акцiй 16 680 530,00 (10,45%) Наглядова рада 9. Д-222/231111/104 вiд 23.11.11 придбання облiгацiй 18 375 879,98 (11,51%) Наглядова рада 10. Д-23092/11 вiд 24.11.11 продаж облiгацiй 18 376 500,00 (11,51%) Наглядова рада

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основнi види дiяльностi ПАТ "Дом - Iнвест": - iншi види оптової торгiвлi. Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства. Серед основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можливо видiлити наступii:- ризик змiни правового середовища; - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. - макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Емiтентом застосовує низку заходiв щодо зменшення зазначених ризикiв, а саме постiйний монiторинг законодавства, а також слiдкує за виконанням укладених договорiв клiєнтами. За 2011р. Товариством отримано доходiв у сумi 226726,3 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй ? 226695,8 тис.грн. Витрати Товариства за 2011 рiк складають 226725,6 тис. грн., Основними складовими витрат є iншi витрати, а саме витрати вiд операцiй з цiнними паперами ? 226682,2 тис.грн., iншi операцiйнi витрати ? 43,1 тис.грн. Сума податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi складає 0,3 тис.грн. Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом звiтного перiоду Товариство не придбавало та не вiдчужувало активiв. На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2011 р. нематерiальнi активи не облiковуються. з планами на будь-якi значнi iнвестицiї або придбання Товариство не визначилось.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На балансi пiдприємства станом на 31 грудня 2011 року основнi засоби не облiковуються

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори: - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори та чинне законодавство; - нестабiльнiсть в податковiй сферi, частi змiни i доповнення до неї призводять до нестабiльностi у дiяльностi, до значних збиткiв i штрафних санкцiй; - високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв; - низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв Товариства. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень середнiй.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2011 роцi штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства Товариство не отримувало та не виплачувало.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на госпрозрахунку та самофiнансуваннi. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.Опитування фахiвцiв з метою визначення шляхiв покращення лiквiдностi не проводилось.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку дебiторської заборгованостi, а саме розрахунки за операцiями з цiнним паперами 1173,1 тис.грн., та 0,8 тис.грн. розрахунки за iншими операцiями.До складу статтi "Iншi поточнi зобов?язання" станом на 31.12.2011 р. включенi зобов?язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку:розрахунки по операцiях з цiнними паперами 184469,7 тис грн.Непередбачених зобов?язань пiдприємство не має. Очiкуванi прибутки 0.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Витрати на дослiдження та розробки не передбаченi.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Емiтент не виступав стороною у будь-яких судових справах.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За пiдсумками дiяльностi за 2011 р. пiдприємством отримано прибуток у розмiрi 0,7 тис. грн. Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

440.000

439.300

Статутний капітал (тис. грн.)

437.500

437.500

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

437.500

437.500

Опис

Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2011 року складає 440,0 тис.грн., статутний капiтал складає 437,5 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства визначена згiдно з методичними рекомендацiями, схваленими Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485 та вiдповiдає вимогам законодавства. Власний капiтал за пiдсумками 2011 року бiльший за розмiр зареєстрованного Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавств

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

28610.600

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

28610.600

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

155860.500

X

X

Усього зобов'язань

X

184471.100

X

X

Опис:

Зобов?язання за цiнними паперами, а саме за векселями (всього) станом на 31.12.2011р. складають 28610.600 тис. грн., iншi зобов?язання станом на 31.12.2011р. складають 155860.500 тис. грн., усього зобов?язань станом на 31.12.2011р. становлять 184471.100 тис. грн.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

08.04.2011

11.04.2011

Зміна складу посадових осіб емітента


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2009

2

1

3

2010

3

2

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного з першого по дев'яте, одинадцятого та тринадцятого питання вiдкрите та проводиться шляхом пiдрахунку голосiв, що зазначенi на картках, якi були наданi акцiонерам (представникам акцiонерiв) пiд час реєстрацiї, за принципом: одна проста iменна акцiя - один голос. Голосування з десятого, дванадцятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв, якi були наданi акцiонерам (представникам акцiонерiв) пiд час реєстрацiї.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори протягом звiтного перiоду не скликались

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

?нше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): ?нше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Ознайомився пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): За зберiгання протоколiв вiдповiдає виконавчий орган, тобто Директор

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

?нше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Ротацiя аудиторiв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi вiдсутнi

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзора обрано у 2011 роцi. Планову перевiрку буде проведено за результатами 2011р.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з переведенням акцiй Товариства у бездокументарну форму.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 22.03.2012 ; яким органом управління прийнятий: Не оприлюднено, товариство не має кодексу

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднено

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс у Товариствi не затверджено

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 


Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМ-IНВЕСТ"

за ЄДРПОУ

34497042

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

-

Вид економічної діяльності

iншi види оптової торгiвлi

за КВЕД

51.90.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

49000 Днiпропетровськ Ленiна, буд.30

Середня кількість працівників

5

 

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

0.0

0.0

- первісна вартість

031

0.0

0.0

- знос

032

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

48827.8

48827.8

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

48827.8

48827.8

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

0.4

0.6

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

6282.5

30.5

- первісна вартість

161

6282.5

30.5

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0.1

0.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

59634.4

1173.9

Поточні фінансові інвестиції

220

44934.3

134876.6

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0.0

1.7

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

0.0

0.0

Усього за розділом II

260

110851.7

136083.3

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

159679.5

184911.1

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

437.5

437.5

Додатковий вкладений капітал

320

0.0

0.0

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1.8

2.5

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

439.3

440.0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

11843.1

0.0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

0.0

0.4

- зі страхування

570

0.0

0.3

- з оплати праці

580

0.7

0.7

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

147396.4

184469.7

Усього за розділом IV

620

159240.2

184471.1

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

159679.5

184911.1

 

Примітки

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011р. становить 48827.8 тис. грн., виробничi запаси станом на 31.12.2011р. становлять 0.6 тис. грн., iнша поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. складає 1173,9 тис. грн.поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011р. становлять 134876,6 тис. грн.

Керівник

Фiлiпська I.В.

Головний бухгалтер

Кравчук Я.В


Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

30.5

0.0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

30.5

0.0

Інші операційні доходи

040

0.0

0.0

Інші доходи

050

226695.8

183579.0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

226726.3

183579.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

0.0

0.0

Інші операційні витрати

090

( 43.1 )

( 31.2 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

 

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 226682.2 )

( 185009.1 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 226725.3 )

( 185040.3 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

( 1.0 )

( 1461.3 )

Податок на прибуток

140

( 0.3 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

( 0.7 )

( 1461.3 )

Забезпечення матеріального заохочення

160

( 0.0 )

( 0.0 )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

( 0.0 )

( 0.0 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод складає 30.5 тис. грн., iншi доходи за звiтний перiод складають 226695.8 тис. грн., iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод складають 43.1 тис. грн., iншi витрати за звiтний перiод склали 226682.2 тис. грн., разом витрат за звiтний перiод 226725.3 тис. грн., чистий прибуток за звiтний перiод склав 0,7 тис. грн.

Керівник

Фiлiпська I.В.

Головний бухгалтер

Кравчук Я.В

 

ProEmitent.INFO