Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  25.04.2017р. Річний звіт емітента за 2016 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" (змiна типу на Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" з 05.04.2017р.)

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

34497042

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

5. Міжміський код, телефон та факс

(056)373-97-93 (056)373-97-93

6. Електронна поштова адреса

bgp@academy.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://exgp.fbp.com.ua

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
17.03.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi – Товариство), протокол вiд 17.03.2017р. б/н, прийнято рiшення: змiнити тип та найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (до змiни) на Приватне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива» (пiсля змiни). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 05.04.2017р.
п.1. Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю не заповнено, у зв’язку з вiдсутнiстю цих даних у виписцi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв ПАТ "БГП" (надалi – Емiтент), виданої державним реєстратором 21.04.2015р.; Емiтент як акцiонерне товариство не заповнює iнформацiю про органи управлiння;
п.2. Дiяльнiсть Емiтента не потребує лiцензування, тому iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) не заповнено;
п.4. У Емiтента не призначено корпоративного секретаря;
п.5. Визначення рейтингової оцiнки згiдно з Законом України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" для емiтента не є обов'язковим. Емiтент не користується послугами рейтингового агентства.
п.10. Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не сплачувались;
п.12 пп.2, 3, 4, 5. Емiтент протягом звiтного перiоду не випускав облiгацiї, iншi цiннi папери та не має похiдних цiнних паперiв; викупу власних акцiй не було;
п.14 пп.1. Основнi засоби на балансi пiдприємства не облiковуються;
п.14 пп.4. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, оскiльки Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
п.14 пп.5. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
п.14 пп.7. Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному перiодi не приймалось;
п.14 пп.8. Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у звiтному перiодi Емiтентом не приймалось.
п. 15. Протягом звiтного року Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв;
п.17. Звiт про корпоративне управлiння не заповнено, оскiльки ПАТ "БГП" не є фiнансовою установою;
п.18 - 27. Iнформацiя не заповнена з причини вiдсутностi випуску iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, випуску не було. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, випуску iпотечних облiгацiй не було. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, iпотечнi сертифiкати не випускались. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, сертифiкати ФОН не випускались. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН вiдсутнi.;
п.28. Вiдомостi про аудиторський висновок заповнюються емiтентами з приватним розмiщенням цiнних паперiв;
п.30. Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами, оскiльки перейшов на мiжнароднi;
п.32. Не заповнюється, оскiльки випуску боргових цiнних паперiв не вiдбувалось
п.33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнено, оскiльки Емiтент не випускав цiльовi облiгацiї.
Протягом звiтного перiоду Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
У таблицi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" вказуються особи, якi заснували Товариство, та частки, якими вони володiють станом на 31.12.2016р.
В iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента вказується iнформацiя згiдно реєстру власникiв станом на 31.12.2016р.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" (змiна типу на Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" з 05.04.2017р.)

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

26.06.2006

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

185437500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у.

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

2) МФО банку

380946

3) поточний рахунок

26006000100001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Актив"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37213045

4) місцезнаходження

49000 м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30

5) опис

30.07.2010 р. установчими зборами ТОВ "Фондовий Актив" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про заснування суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. Засновником Товариства, Публiчним акцiонерним товариством "Дом - Iнвест" (з 05.12.2013 р. перейменован у ПАТ "Бiржова Група Перспектива") було внесено до статутного капiталу Товариства грошовими коштами 300000,00 грн., що становило 100 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства.
Станом на 31.12.2016 р. Емiтенту не належить часток у статутному капiталi ТОВ "Фондовий Актив".

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiдер Iнвест"

33074158

49000Україна м. Днiпро вул. Ленiна, буд. 30

0.000000000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Система Трейдiнг"

33074184

49000Україна м. Днiпро вул. Артема, буд. 94

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 безстроково

9) Опис

Як Директор має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПАТ "БГП".
До компетенцiї Директора вiдноситься:
керiвництво роботою Товариства;
затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
подання загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства;
затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства;
подання на затвердження загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;
затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу;
прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень;
внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
органiзацiя скликання чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 8770,6 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "БГП" вiд 14.04.2015 р. Фiлiпську Iрину Вiкторiвну було призначено безстроково директором Товариства з 15.04.2015 р.
Директор протягом звiтного перiоду не змiнювався.
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади:
директора ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» по 10.04.2015,
директора Бiржової Групи «Перспектива» з 15.04.2015р. по теперiшнiй час (основне мiсце),з 18.02.2016 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ "Сплiт 2016" (за сумiсництвом) (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 30).
Фiлiпська I.В. володiє 50% акцiй Товариства (92718750 шт. на загальну суму 92718750,00 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лобова Оксана Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "МТ" провiдний фахiвець вiддiлу торгiвлi цiнними паперами з 06.03.2012р. по 29.01.2016р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 1 рiк

9) Опис

Як Голова Наглядової ради має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПАТ "БГП".
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.4. Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п.9.7. Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi Товариства.
Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився.
У зв’язку iз поданням заяв членами Наглядової ради Товариства Лiтвiновою Ю.Л. та Сосною С.О. про дострокове припинення їх повноважень як членiв Наглядової ради Товариства, прийнято рiшення з 18.03.2016р. припинити повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi та обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб, а саме: Лобову Оксану Петрiвну обрано строком на 1 рiк на посаду Члена Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради вiд 18.03.2016р. Лобову О.П. обрано Головою Наглядової Ради на строк дiї повноважень НР. В звiтному перiодi Лобова О.П. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: юриста ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" з 03.06.2011р. по 05.03.2012р., провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ "МТ" з 06.03.2012р. по 29.01.2016р. Станом на 31.12.2016р. обiймає посаду юриста юридичного вiддiлу ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" (49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вул.Воскресенська (Ленiна), буд.30, код ЄДРПОУ 35985756) (основне мiсце).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Середа Володимир Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1970

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фармвестплюс", iнженер з програмного забезпечення комп’ютерiв з 26.05.2010 до 14.02.2013

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 1 рiк

9) Опис

Як Член Наглядової ради має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПАТ "БГП".
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.4. Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п.9.7. Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi Товариства.
Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився.
У зв’язку iз поданням заяви членами Наглядової ради Товариства Лiтвiновою Ю.Л. та Сосною С.О. про дострокове припинення їх повноважень як членiв Наглядової ради Товариства, прийнято рiшення з 18.03.2016р. припинити повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi та обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб, а саме: Середу Володимира Григоровича обрано строком на 1 рiк на посаду Члена Наглядової ради Товариства. В звiтному перiодi Середа В.Г. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 26 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: iнженера з програмного забезпечення комп’ютерiв ТОВ «Фармвестплюс» з 26.05.2010 по 14.02.2013, з 29.05.2013 iнженер – програмiст ТОВ «Бiт Продакшн». Станом на 31.12.2016р обiймає посаду iнженер – програмiст ТОВ «Бiт Продакшн» (49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вул. Воскресенська, буд.30, код ЄДРПОУ 34560779) (основне мiсце).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузьменко Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1971

5) освіта**

повна середня

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест", менеджер з адмiнiстративної дiяльностi з 22.01.2015р по 30.07.2015р

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2016 1 рiк

9) Опис

Як Член Наглядової ради має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПАТ "БГП".
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.4. Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п.9.7. Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi Товариства.
Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився.
У зв’язку iз поданням заяви членами Наглядової ради Товариства Лiтвiновою Ю.Л. та Сосною С.О. про дострокове припинення їх повноважень як членiв Наглядової ради Товариства, прийнято рiшення з 18.03.2016р. припинити повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi та обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб, а саме: Кузьменка Сергiя Миколайовича обрано строком на 1 рiк на посаду Члена Наглядової ради Товариства. В звiтному перiодi Кузьменко С.М. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 22 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: менеджера ПАТ «Дом Iнвест» з 27.07.2010 р. по 21.01.2015 р, з 22.01.2015 р. по 30.07.2015р. менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест», з 31.07.2015р фахiвець з органiзацiйної дiяльностi ТБ «Перспектива Коммодiтi». Станом на 31.12.2016р обiймає посаду фахiвця з органiзацiйної дiяльностi ТБ «Перспектива Коммодiтi» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна (Воскресенська), буд. 30, код ЄДРПОУ 37732456) (основне мiсце)
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гуржий Наталiя Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 06.08.2009 р.по 01.03.2011 р. - головний бухгалтер ПАТ "ФБ "Перспектива"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2016 3 роки

9) Опис

Ревiзор має повноваження вiдповiдно до Статуту. Вiдповiдно до Статуту Товариства Ревiзора обрано для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
Протягом звiтного перiоду змiнився Ревiзор.
У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Коваленко Юрiєм Володимировичем заяви про дострокове припинення його повноважень як Ревiзора Товариства, прийнято рiшення з 18.03.2016 припинити повноваження Ревiзора Товариства, покладенi на Коваленко Юрiя Володимировича, з 18.03.2016 року. Перебував на посадi 1 рiк.
Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрано строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Гуржий Наталiї Анатолiївни з 21.03.2016.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримувала.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
З 02.03.2011р. та станом на 31.12.2016р. працювала в Асоцiацiї «Українськi фондовi торговцi» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30) головним бухгалтером (основне мiсце), з 01.08.2016 р. по теперiшнiй час - президент Асоцiацiї «Українськi фондовi торговцi» (основне мiсце), з 05.05.2016р. по теперiшнiй час - директор ПАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технологiї" (за сумiсництвом), 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

д/н д/н д/н

92718750

50

92718750

0

0

0

Усього

92718750

50

92718750

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

фiзична особа

д/н д/н д/н

92718750

50

50

92718750

0

0

0

фiзична особа

д/н д/н д/н

92718749

49.999999

49.999999

92718749

0

0

0

Усього

185437499

99.999999

99.999999

185437499

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

18.03.2016

Кворум зборів**

100

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк.
4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк
9 питання: Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10 питання: Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
12 питання: Припинення повноважень Ревiзора Товариства.
13 питання: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
15 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
16 питання: Про визначення порядку пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за наслiдками дiяльностi у 2016 роцi.
Iнших пропозицiй не надiйшло. Рiшення про проведення загальних зборiв та затвердження порядку денного приймалось Наглядовою радою Товариства. Всi питання розглянутi - рiшення прийнятi.
Результати розгляду питань:
1. Рiшення з першого питання порядку денного:
Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Лобову Оксану Петрiвну, Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Москвич Людмилу Вiкторiвну.
2. Рiшення з другого питання порядку денного:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Подгорна Вiкторiя Вiталiївна;
Член лiчильної комiсiї: Скiчко Iван Юрiйович.
3. Рiшення з третього питання порядку денного:
1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк;
2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
4. Рiшення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
5. Рiшення з п’ятого питання порядку денного:
Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк.
6. Рiшення з шостого питання порядку денного:
Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 фiнансовий рiк.
7. Рiшення з сьомого питання порядку денного:
затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.
8. Рiшення з восьмого питання порядку денного:
1. Сто вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого у 2015 роцi, направити на формування Резервного капiталу Товариства.
2. Дивiденди за акцiями Товариства не нараховувати та не сплачувати.
9. Рiшення з дев’ятого питання порядку денного:
Припинити з 18.03.2016 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi:
Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрiвна;
Член Наглядової ради – Лiтвiнова Юлiя Леонiдiвна;
Член Наглядової ради – Сосна Сергiй Олегович.
10. Рiшення з десятого питання порядку денного:
1. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб:
Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрiвна;
Член Наглядової ради – Середа Володимир Григорович;
Член Наглядової ради – Кузьменко Сергiй Миколайович.
2. Ухвалили рiшення про те, що згiдно з ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада Товариства у новому складi приймає на себе обов’язки з 18.03.2016 року.
11. Рiшення з одинадцятого питання порядку денного:
1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити директора Товариства Фiлiпську I.В. на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
12. Рiшення з дванадцятого питання порядку денного:
Припинити з 18.03.2016 року повноваження Ревiзора Товариства Коваленко Юрiя Володимировича.
13. Рiшення з тринадцятого питання порядку денного:
1.Обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Гуржий Наталiї Анатолiївни.
2.Ухвалили рiшення про те, що Ревiзор Товариства приймає на себе обов’язки з 21.03.2016 року.
14. Рiшення з чотирнадцятого питання порядку денного:
1.Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства.
2.Уповноважити директора Товариства Фiлiпську I.В. на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
15. Рiшення з п'ятнадцятого питання порядку денного:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень.
2. Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.
16. Рiшення з шiстнадцятого питання порядку денного:
1) Пiд час пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за наслiдками дiяльностi у 2016 роцi Товариство має керуватися чинною на момент проведення таких зборiв акцiонерiв редакцiєю Закону України «Про акцiонернi товариства» та статутом Товариства у частинi, що не суперечить вказаному закону;
2) Пiд час проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за наслiдками дiяльностi у 2016 роцi, голосування (в тому числi кумулятивне) з усiх питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування (в тому числi кумулятивного) має мiстити усi вiдомостi, передбаченi Законом України «Про акцiонернi товариства», в редакцiї чиннiй на момент проведення таких зборiв.
Бюлетень для голосування (в тому числi кумулятивного) засвiдчується пiдписом директора та печаткою Товариства пiсля затвердження форми та тексту такого бюлетеня Наглядовою радою Товариства, але не пiзнiше нiж за один день до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

       

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

0444825207

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального Депозитарiю

Опис

Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а саме: вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул.Воскресенська (Ленiна), буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263270

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.09.2013

Міжміський код та телефон

0563739792

Факс

0563739792

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги:
- вiдкриття рахункiв у цiнних паперах;
- депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги органiв державної влади;
- надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдними договорами з емiтентами та не забороненi законодавством;
- iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД №075819

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.09.2012

Міжміський код та телефон

0563739792

Факс

0563739792

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть

Опис

Надання послуг на фондовому ринку стосовно цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iструментiв (в подальшому ЦП/IФI) на пiдставi разових замовлень, а саме
-виконання доручень по купiвлi, продажу чи обмiну ЦП/IФI
- здiйснення представництва по дорученню
- iншi операцiї, незабороненi дiючим законодавством України

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнекс- Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32237449

Місцезнаходження

61022 Україна Харківська - м. Харкiв вул. Чайковська,5/7/9, 1 пов., оф. 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3095

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2002

Міжміський код та телефон

(057) 720-99-29

Факс

(057) 720-99-29

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги

Опис

ТОВ АФ "Фiнекс-Аудит" проводило аудиторську перевiрку за 2015р., 2016р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

4900 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро Воскресенська (Ленiна), 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД №075820

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.09.2012

Міжміський код та телефон

(056)3739792

Факс

(056)3739792

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерська дiяльнiсть

Опис

Надання послуг з купiвлi/продажу цiнних паперiв

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.01.2014

08/1/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000070197

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.000

185437500

185437500.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, процедуру лiстингу/делiстингу не проходили. Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" повiдомляє, що вiдповiдно до протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв б/н вiд 12.12.2013р. ПАТ "БГП" (далi – Товариство) прийнято рiшення: 1. Збiльшити Статутний капiтал Товариства з 437 500 (чотирьохсот тридцяти семи тисяч п’ятсот) гривень 00 копiйок на 185 000 000 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 2. Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй Товариства в бездокументарнiй формi у кiлькостi 185 000 000 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок на загальну суму 185 000 000 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Запропонована цiна 1 (одна) гривня 00 копiйок за 1 (одну) просту iменну акцiю визначена Наглядовою Радою Товариства (протокол б/н вiд 06.12.2013 р.) на пiдставi довiдки ПАТ "ФБ "Перспектива" вих. №13/11/11-04 вiд 11.11.2013р. Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами у безготiвковiй формi в нацiональнiй валютi України (гривнi), шляхом перерахування коштiв на поточний рахунок Товариства. Мета розмiщення акцiй та напрями використання отриманих коштiв – збiльшення статутного капiталу Товариства для забезпечення статутної дiяльностi та розвитку Товариства. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй в обсязi 185 000 000 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок, планується спрямувати на пiдтримання лiквiдностi Товариства та здiйснення поточної дiяльностi з метою подальшого розвитку Товариства, отримання прибутку i задоволення iнтересiв акцiонерiв.

 


XI. Опис бізнесу

Закрите акцiонерне товариство "Дом - Iнвест" (далi по тексту - Товариство) було зареєстровано державним реєстратором виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради 26.06.2006 року, номер запису 12241020000027579. Статутний капiтал Товариства складав 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок, подiлений 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 08/04/1/07, дата реєстрацiї 01 березня 2007 року, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку).
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.05.2009 року) Закрите акцiонерне товариство "Дом - Iнвест" було перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство "Дом - Iнвест", номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю 12241050005027579, дата замiни свiдоцтва 13.07.2009 року.
Протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дом-Iнвест" вiд 05.04.2010р. оформлене рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iсування (дематерiалiзацiя випуску). Свiдо цтво про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ "Дом-Iнвест" на загальну суму 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) грн., номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня кожна, у кiлькостi 437 500 (чотириста тридцять сiм тисяч п'ятсот) штук простих iменних акцiй, видане Днiпррпетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний №18/04/1/10, дата реєстрацiї 14.05.2010р.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дом-Iнвест" вiд 14.02.2012р.прийнято рiшення змiнити найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства "Дом-Iнвест" на Приватне акцiонерне товариство "Дом-Iнвест".
Вiдповiдно до протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв б/н вiд 05.12.2013р. ПрАТ «Дом-Iнвест» (далi – Товариство) прийнято рiшення змiнити тип та найменування Товариства з Приватного акцiонерного товариства «Дом-Iнвест» на Публiчне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива».
Вiдповiдно до протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв б/н вiд 12.12.2013р. ПАТ «БГП» (далi – Товариство) прийнято рiшення: 1. Збiльшити Статутний капiтал Товариства з 437 500 (чотирьохсот тридцяти семи тисяч п’ятсот) гривень 00 копiйок на 185 000 000 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 14.05.2010р., реєстрацiйний номер 18/04/1/10, дата видачi 19.12.2013 року, видане ДТУ НКЦПФР втратило чиннiсть. Публiчному акцiонерному товариству "Бiржова Група Перспектива" Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 08/1/2014, дата реєстрацiї 22.01.2014р. на загальну суму 185437500,00 грн., номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна, у загальнiй кiлькостi 185437500 штук простих iменних акцiй.
Iншi важливi подiї розвитку не видiлялись.

 

Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство; тип - публiчне акцiонерне товариство. Вищим органом управлiння є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.
У вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi, а саме: станом на початок звiтного перiоду штатний розпис передбачав - директор, заступник директора iз зв’язкiв з громадскiстю i пресою, економiст, провiдний фахiвець, фахiвець, юрист, начальник адмiнiстративного вiддiлу, 3 посади - фахiвця з органiзацiйної дiяльностi. Протягом року було вилучено самостiйну посаду - юрист з одночасним введенням нової самостiйної посади - фахiвець, яку в подальшому також було вилучено. Тобто, на кiнець звiтного перiоду штатний розпис наступний: директор, заступник директора iз зв’язкiв з громадскiстю i пресою, економiст, провiдний фахiвець, фахiвець, начальник адмiнiстративного вiддiлу, 3 посади - фахiвця з органiзацiйної дiяльностi.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 10
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 5
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) -10
Фонд оплати працi за 2016р. – 62 353,25 грн.
Вiдносно попереднього року розмiр фонду оплати працi збiльшився за рахунок збiльшення розмiру посадових окладiв.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Кадрова полiтика ПАТ "БГП" спрямована на створення високопрофесiйного та згуртованого колективу, який спроможний успiшно реалiзовувати цiлi пiдприємства, на всебiчний розвиток та реалiзацiю професiйного потенцiалу працiвникiв. Ефективно дiє система навчання працiвникiв, яка грунтується на принципi передачi знань вiд бiльш досвiдчених та пiдготовлених фахiвцiв молодим спецiалiстам.

 

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.

 

Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансовiй звiтностi.
Нематерiальнi активи
Витрати на створення та придбання нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї будуть використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Програмне забезпечення 10
Лiцензiї 3-10
Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах.
Основнi засоби
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнщик. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 50 – 100 рокiв.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується:
- початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником;
- початком реконструкцiї з метою продажу, при перекладi з переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв;
- завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або
- початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi.
Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення;
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв.
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв.
Справедлива вартiсть
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася в цiй звiтностi.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї:
- вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;
- зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками;
- фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 31 грудня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або
- передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати.
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї.
Протягом звiтних перiодiв, якi представленi у данiй звiтностi, Компанiї не здiйснювала будь-яких операцiй в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
Запаси
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Аванси, отриманi
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Державний пенсiйний план з фiксованими внесками
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї.
Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов:
- Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця;
- Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i
- Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Чистi фiнансовi витрати
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку.
Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки.
Вiдкладений податок
Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, якй дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.
4. ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї визначення оцiнок та припущень, що впливають на суму активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань станом на звiтну дату, а також суми доходiв та витрат за звiтний перiод. Визначення таких оцiнок включає суб’єктивнi фактори та залежить вiд минулого досвiду, поточних та очiкуваних економiчних умов та iншої доступної iнформацiї. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок.
Найбiльш iстотними областями, що вимагають використання оцiнок та припущень керiвництва, представленi наступним чином:
• термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв;
• оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi;
• резерв сумнiвних боргiв;
• визнання вiдстрочених податкових активiв
• виплати по пенсiйному забезпеченню працiвникiв
Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв
Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання даних активiв.
Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв.
Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi
Компанiя повинна перiодично, як це встановлено керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними стандартами оцiнки, такими як: метод облiку за вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), дохiдний метод.
Крiм того основнi засоби Компанiї аналiзуються на предмет виявлення ознак зменшення корисностi. При визначеннi ознак зменшення корисностi, активи, що не генерують незалежнi грошовi потоки, вiдносяться до вiдповiдної одиницi, що генерує грошовi потоки. Керiвництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при вiднесеннi активiв, що не генерують незалежнi грошовi потоки, до вiдповiдних генеруючи одиниць, а також при оцiнцi термiнiв та величини вiдповiдних грошових потокiв в рамках розрахунку вартостi активу у використаннi.
Резерв сумнiвних боргiв
Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв.
Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих клiєнтiв.
Визнання вiдстрочених податкових активiв
Чистий вiдстрочений актив з податку на прибуток, вiдображений у звiтi про фiнансовий стан, визнається щодо доходiв i витрат, якi можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Вiдкладенi податковi активи визнаються тiльки у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть реалiзацiї вiдповiдного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначеннi майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керiвництво покладається на свої професiйнi судження i використовує оцiночнi данi, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останнiх рокiв i очiкувань щодо оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, якi є обґрунтованими в обставинах, що склалися.
5. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., була вперше пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Компанiя пiдготувала фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно вимогам МСФЗ, якi застосовнi до звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiзнiше.
При першому застосуваннi МСФЗ, у Компанiї не було необхiдностi в застосуваннi виняткiв з вимог стандартiв, якi передбаченi МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
6. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Станом на 31 грудня 2016 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї включають частки в статутному капiталi українських пiдприємств та призначенi для здобуття вигоди в результатi дiяльностi об’єкту iнвестування:
2016 2015
ПАТ «КФЦ» 56027 56024
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» 66748 66705
ПАТ «ФК «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» 20178 20173
ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДIТI» 34851 34697
Разом 177804 177599
Компанiя утримує довгостроковi фiнансовi iнвестицiї з невизначеним термiном по методу участi у капiталi.

7. ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2016р. поточна дебiторська заборгованiсть включає:
2016 2015
За товари, роботи, послуги 178 -
За виданими авансами 2 42
З бюджетом - -
Разом 180 42
8. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2016р. iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає:
2016 2015
Нарахованi штрафнi санкцiї за договорами оренди - -
За проданi необоротнi активи - -
За операцiї з цiнними паперами 2333 8030
Iншi - -
Резерв сумнiвних боргiв - -
Разом 2333 8030
Станом на 31 грудня 2016р., згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення iншої дебiторської заборгованостi (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв):
2016 2015
до 3-х мiсяцiв 180 8030
вiд 3-х мiсяцiв до року 1333 -
бiльше року 1000 -
Разом 2513 8030
Резерв сумнiвних боргiв не створювався у зв’язку з вiдсутнiстю сумнiвною заборгованостi.
9. ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Станом на 31 грудня 2016 року поточнi фiнансовi складають:
2016 2015
Акцiї українських компанiй, що не мають ринкових котирувань (за собiвартiстю) 5558 -
Разом 5558 -
Компанiя утримувала цiннi папери українських пiдприємств з метою подальшого продажу з невизначеним термiном. На звiтну дату проводиться аналiз котирувань цiнних паперiв на пiдставi даних про бiржовi торги на ФБ «Перспектива» та iнших бiржах, крiм акцiї приватних акцiонерних товариств.
Змiни вартостi котирувань вiдображаються через iншi сукупнi прибутки та збитки.
Цiннi папери, що не мають ринкових котирувань облiковуються по собiвартостi їх придбання. Компанiя щорiчно аналiзує вартiсть цiнних паперiв на наявнiсть ознак знецiнення, й при необхiдностi коригує їх вартiсть через прибутки та збитки.
10. ГРОШI ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня 2016 р. грошi та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках банкiв:
2016 2015
Українськi гривнi - 1
Долари США - -
Разом - 1
11. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2016 року статутний капiтал Компанiї становить 185437500 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв чотириста тридцять сiм тисяч п`ятсот) гривень. Вiн подiляється на 185437500 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв чотириста тридцять сiм тисяч п`ятсот) акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1 (одна) гривня. Всi акцiї Компанiї простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй формi.
Держателi простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю. Дивiденди акцiонерам оголошуються та затверджуються на щорiчних загальних зборах акцiонерiв. За результатами дiяльностi за роки, що скiнчились 31 грудня 2015р., Компанiя не оголошувала дивiденди до виплати.
Структура акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня 2016 р. є наступною:
2016 2015
Кiлькiсть акцiй, шт. % Кiлькiсть акцiй, шт. %
Акцiонери, що володiють пакетом бiльш нiж 10 %
Антонов Сергiй Михайлович 92718749 49,9999 92718749 50,00
Фiлiпська Iрина Вiкторiвна 92718750 50,00 92718750 50,00
ПрАТ КУА "АКАДЕМIЯ IНВЕСТМЕНТС" - - 1 -
Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 10 % - - - -
Разом 185437500 100 185437500 100
12. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ
Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення покриття збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного капiталу становить не менше 25 % статутного капiталу. Його формування проводилося, починаючи з 2011 року, шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi 100 % вiдсоткiв прибутку Компанiї.
13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ
Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки.
Забезпечення виплат невикористаних вiдпусток у 2016 роцi сформовано не було у зв’язку з несуттєвiстю розрахункової суми забезпечення.
14. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2016 р. поточнi зобов'язання включають:
2015 2015
Короткостроковi кредити банкiв - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3 3
Векселi виданi - -
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 1
Зобов’язання за розрахунками з оплати працi 2 2
Зобов’язання за розрахунками зi страхування 1 3
Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - -
Iншi - -
Разом 6 9
15. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
За рiк, що скiнчився 31 грудня 2016 р. доходи вiд основних операцiй за категорiями включають:
2015 2015
Надання послуг 178 -
Iншiй - -
Разом 178 -
16. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
За рiк, що скiнчився 31 грудня 2016 р. адмiнiстративнi витрати включають:
2016 2015
Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 87 69
Податки - -
Послуги стороннiх органiзацiй 48 118
Амортизацiя - -
Iншi 42 -
Разом 177 187
17. IНШI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За рiк, що скiнчився 31 грудня 2016 р. iншi прибутки та збитки включають:
2016 2015
Прибутки вiд продажу фiнансових iнвестицiй
Дохiд вiд продажу - 185
Собiвартiсть продажу - -
Всього - 185
Дохiд вiд участi в капiталi 205 231
Iншi фiнансовi доходи - -
Витрати вiд участi в капiталi - -
Фiнансовi витрати - 55
Всього 205 176
Разом 205 361
18. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Ставка оподаткування, яка застосовувалася до Компанiї протягом звiтного перiоду була на рiвнi 18%.
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають:
2016 2015
Поточний податок - 1
Разом - 1
19. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами.
Пов’язаними сторонами Компанiї виступають:
- Антонов Сергiй Михайлович, якому належить 50,00 % акцiй Компанiї.
- Фiлiпська Iрина Вiкторiвна, якiй належить 50,00 % акцiй Компанiї.
Залишки розрахункiв по операцiям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2016 року вiдсутнi.
20. ПОДАЛЬШI ПОДIЇ
Чи вiдбулися будь-якi подiї пiсля звiтної дати, якi могли би вплинути на фiнансову звiтнiсть за звiтний перiод:
Подiя 2017 року Вiдповiдь Компанiї
Чи з’явилися новi зобов’язання, новi позики або новi гарантiї нi
Чи були будь-якi активи вiдчуженi урядом або знищенi, наприклад через пожежу або повiнь нi
Чи були зробленi або чи передбачаються будь-якi незвичайнi облiковi коригування нi
Чи планує Компанiя продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi так
21. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Податкова система
Податки та нарахування, що сплачуються Компанiєю, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. На даний момент в Українi дiє Податковий кодекс. Вiн вступив в силу з 1-го сiчня 2011 року. Даний нормативний документ повнiстю змiнив принцип нарахування податку на прибуток та внiс значнi змiни до норм, якi регулюють справляння iнших податкiв та обов’язкових платежiв. Значна кiлькiсть змiн, внесена в Податковий кодекс України пiсля набрання ним чинностi, спричиняє зростання податкових ризикiв.
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя не має справу з судовими позовами i претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi є наслiдком таких позовiв або претензiй, у разi виникнення такої вiдповiдальностi, понад вже визнаною у фiнансовiй звiтностi, не матиме iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
22. ЧИННИКИ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ
Чинники фiнансових ризикiв
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають iншi поточнi зобов’язання, що виникають у ходi звичайної дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, наприклад: дебiторську заборгованiсть за операцiями з цiнними паперами поточнi iнвестицiї, грошовi кошти.
Основними видами ризикiв, на якi в своїй дiяльностi наражається Компанiя, є кредитний ризик, ризик лiквiдностi, операцiйний та правовий ризики. Компанiя постiйно монiторить, оцiнює ризики та здiйснює заходи з їх мiнiмiзацiї, якi в тому числi включають:
- обмеження перелiку власних операцiй, за якими можуть виникнути зобов’язання виключно розмiром власного капiталу;
- використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, запровадження механiзму квитування та звiрки операцiй з клiєнтами, проведення регламентної та позапланової архiвацiї iнформацiї щодо фiнансових операцiй;
- здiйснення заходiв щодо додержання правил доступу до iнформацiї, щостановить комерцiйну таємницю таконфiденцiйну iнформацiю та правил iнформацiйної безпеки;
- контроль за неухильним виконанням клiєнтами Компанiї умов укладених договорiв;
- проведення постiйного монiторингу змiн до законодавства України та приведення внутрiшнiх нормативних документiв у вiдповiднiсть до дiючого законодавства.
Управлiння капiталом
Компанiя розглядає власний капiтал як основне джерело формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу.

 

Основнi види дiяльностi ПАТ "Бiржова Група Перспектива ": неспецiалiзована оптова торгiвля, надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у., консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування. Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства.
Серед основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можливо видiлити наступii:- ризик змiни правового середовища; - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. - макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Емiтент застосовує низку заходiв щодо зменшення зазначених ризикiв, а саме постiйний монiторинг законодавства, а також слiдкує за виконанням укладених договорiв клiєнтами.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку вiдсутнi, оскiльки емiтент не займається виробництвом.
Щодо каналiв збуту й методiв продажу, емiтент не займається виробництвом та продажiв товарiв, емiтент надає iнформацiйнi послуги. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України.
Щодо планiв розвитку емiтент не визначився. Постачальники сировини та матерiалiв не зазначаються, оскiльки емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Станом на 31 грудня 2016 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї включають частки в статутному капiталi українських пiдприємств та призначенi для здобуття вигоди в результатi дiяльностi об’єкту iнвестування:
2016 2015
ПАТ «КФЦ» 56027 56024
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» 66748 66705
ПАТ «ФК «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» 20178 20173
ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДIТI» 34851 34697
Разом 177804 177599
Компанiя утримує довгостроковi фiнансовi iнвестицiї з невизначеним термiном по методу участi у капiталi.
Станом на 31 грудня 2015 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї включають частки в статутному капiталi українських пiдприємств та призначенi для здобуття вигоди в результатi дiяльностi об’єкту iнвестування:
2015 2014
ПАТ «КФЦ» 56024 55976
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» 66705 66500
ПАТ «ФК «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» 20173 13953
ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДIТI» 34697 34592
Разом 177599 171021
Компанiя утримує довгостроковi фiнансовi iнвестицiї з невизначеним термiном по методу участi у капiталi.
Станом на 31 грудня 2014 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї включають частки в статутному капiталi українських пiдприємств та призначенi для здобуття вигоди в результатi дiяльностi об’єкту iнвестування (у тисячах):
2014 2013
ПАТ «КФЦ» 55976 14307
ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» 66500 92516
ПАТ «ФК «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» 13953 23236
ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДIТI» 34592 -
Разом 171021 130059
Компанiя утримує довгостроковi фiнансовi iнвестицiї з невизначеним термiном по методу участi у капiталi.
Станом на 31 грудня 2014 р. iншi фiнансовi iнвестицiї включають незначну частку в статутному капiталi українського пiдприємства, яка облiковується по собiвартостi.
2014 2013
ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИЗ» 5899 5899
Разом 5899 5899
З планами на будь-якi значнi iнвестицiї або придбання пов’язанi з господарською дiяльнiстю Товариство не визначилось.

 

У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами.
Пов’язаними сторонами Компанiї станом на 31.12.2016р.виступають:
- Антонов Сергiй Михайлович, якому належить 49,999999 % акцiй Компанiї.
- Фiлiпська Iрина Вiкторiвна, якiй належить 50,00 % акцiй Компанiї.
Залишки розрахункiв по операцiям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2016 року вiдсутнi.
Правочинiв з членами Наглядової Ради, Директором, афiлiйованими особами не було. Дочiрнiх/залежних пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв емiтент не укладалось.

 

На балансi пiдприємства станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби не облiковуються.

 

На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори:
- полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори та чинне законодавство;
- нестабiльнiсть в податковiй сферi, частi змiни i доповнення до неї призводять до нестабiльностi у дiяльностi, до значних збиткiв i штрафних санкцiй;
- високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв;
- низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв Товариства.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень середнiй.

 

У 2016 роцi штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства Товариство не отримувало та не виплачувало.

 

Товариство знаходиться на госпрозрахунку та самофiнансуваннi. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Опитування фахiвцiв з метою визначення шляхiв покращення лiквiдностi не проводилось.
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають iншi поточнi зобов’язання, що виникають у ходi звичайної дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, наприклад: дебiторську заборгованiсть за операцiями з цiнними паперами поточнi iнвестицiї, грошовi кошти.
Основними видами ризикiв, на якi в своїй дiяльностi наражається Компанiя, є кредитний ризик, ризик лiквiдностi, операцiйний та правовий ризики. Компанiя постiйно монiторить, оцiнює ризики та здiйснює заходи з їх мiнiмiзацiї, якi в тому числi включають:
- обмеження перелiку власних операцiй, за якими можуть виникнути зобов’язання виключно розмiром власного капiталу;
- використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, запровадження механiзму квитування та звiрки операцiй з клiєнтами, проведення регламентної та позапланової архiвацiї iнформацiї щодо фiнансових операцiй;
- здiйснення заходiв щодо додержання правил доступу до iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю та правил iнформацiйної безпеки;
- контроль за неухильним виконанням клiєнтами Компанiї умов укладених договорiв;
- проведення постiйного монiторингу змiн до законодавства України та приведення внутрiшнiх нормативних документiв у вiдповiднiсть до дiючого законодавства.

 

Укладенi, але не виконанi, договори станом на 31.12.2016р. вiдсутнi.

 

Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв.

 

Витрати на дослiдження та розробки не передбаченi. Дослiдження та розробки не проводяться.

 

Емiтент, його посадовi особи не виступали стороною у будь-яких судових справах.

 

Компанiя розглядає власний капiтал як основне джерело формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

185869

185663

Статутний капітал (тис. грн.)

185438

185438

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

185438

185438

Опис

Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.
2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):
нематерiальнi активи - р.1000, незавершенi капiтальнi iнвестицiї -р. 1005, основнi засоби - р.1010, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р.1030, iншi фiнансовi iнвестицiї - р.1035, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р.1040, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi активiзацiйнi витрати -р.1090 + р.1060.
Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р.1100, векселi одержанi - р.1020, дебiторська заборгованiсть - р. 1125,1130,1135, 1140, 1145,1155, поточнi фiнансовi iнвестицiї - р.1160.
2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 1170
3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 1500, 1510, 1515
3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.
- короткостроковi кредити банкiв - р.1600, поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р.1610, виданi векселi - р. 1605, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р.1615,
- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 1635, з бюджетом - р.1620, зi страхування - р.1625, з оплати працi - р.1630, з учасниками - р.1640, iз внутрiшнiх розрахункiв - р.1645, iншi поточнi зобов'язання - р. 1690.
3.3.Поточнi забезпечення - р.1660.
3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р.1665.
4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2016 року складає 185869 тис.грн., статутний капiтал складає 185438 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України. Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства визначена згiдно з методичними рекомендацiями, схваленими Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485 та вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

6

X

X

Усього зобов'язань

X

6

X

X

Опис:

Податковi зобов’язання 0 тис. грн., iншi зобов’язання за 2016 рiк становлять 6 тис. грн., в т.ч. поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3 тис. грн., розрахунками зi страхування 1 тис. грн., розрахунками з оплати працi 2 тис. грн. Усього зобов’язань 6 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

18.03.2016

700000

185672

377

Опис

Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв було прийнято 18.03.2016 р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Бiржова Група Перспектива». Згiдно вказаному рiшенню предметом правочинiв може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 185 672 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 377 %, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 185 437 500 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 185 437 500 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 185 437 500 , «проти» - немає.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.03.2016

21.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.01.2016

12.01.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ АФ "Фiнекс-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32237449

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м.Харкiв, вул. Чайковська,5/7/9, 1 пов., оф. 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3095 26.12.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

48 П 000048 до 27.09.2017р.

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»
Цей Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) адресується:
- Акцiонерам та Наглядовiй радi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»;
- Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»;
- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою «ФIНЕКС-АУДИТ» (надалi за текстом – Аудитор) був проведений аудит рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, що додається, ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (надалi за текстом – ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА») у складi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2016 року; Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма № 2); Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма № 3); Звiт про власний капiтал (форма № 4); Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12. 2016 рiк (надалi за текстом – Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк).
Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» складена за концептуальною основою загального призначення, а саме – за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Датою першого застосування МСФЗ для складання фiнансової звiтностi ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА » є 01 сiчня 2013 р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу товариства за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» несе вiдповiдальнiсть за складання Фiнансової звiтностi за 2016 рiк у вiдповiдностi до МСФЗ, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки на пiдставi проведеного аудиту Фiнансової звiтностi за 2016 рiк ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА ». Аудиторська перевiрка проведена згiдно Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародного стандарту аудиту 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора» .
Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур, якi направленi на отримання достатнiх аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитором було розглянуто заходи внутрiшнього контролю ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» щодо пiдготовки та складання Фiнансової звiтностi за 2016 рiк з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА». Аудит також включав оцiнку вiдповiдностi використання окремих положень облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання Фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв був визначений вiдповiдно до професiйної думки Аудитора у розмiрi не бiльше 5% вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов’язань i власного капiталу.
Аудитор вважає, що отриманi достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Пiд час проведення аудиту iснували певнi обмеження обсягу перевiрки, зокрема Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю, оскiльки ця дата передувала датi укладання договору на проведення аудиту. Але, на думку Аудитора, зазначенi обмеження не призведуть до суттєвого перекручування Фiнансової звiтностi за 2016 рiк i не зроблять значного впливу на фiнансовий стан ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА».
Умовно-позитивна думка
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки», Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2016 р., фiнансовi результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2016 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Додатки:
- Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА».
Цей Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) складений i пiдписаний 14 лютого 2017 року у мiстi Харковi, Україна.
Аудитор
Мозгова I.Є.


Директор Крiмерман Л.О.
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «ФIНЕКС-АУДИТ»
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3095, видане за рiшенням Ау¬диторської Палати України № 118 вiд 26.12.. 2002 р., дiю подовжено до 27.09. 2017 р.

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, Свiдоцтво № 48, серiя та номер П 000048, внесено за рiшенням НКЦПФР вiд 12.03.2013 р. (дiйсне до 27.09.2017 р.)
Сертифiкат аудитора Мозгової Iрини Євгенiвни серiя А № 006621, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 176/10 вiд 26.04.2007 р., термiн чинностi продовжено до 26.04.2017 р

Сертифiкат аудитора Крiмерман Лади Олександрiвни серiя А № 006274, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 176/10 вiд 26.04.2007 р., термiн чинностi продовжено до 26.04.2017 р.

-

-

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

3

2

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): iнше вiдсутнє

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликались

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

не проводила

 

не проводилась

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

7

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

не проводилась

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Ознайомився пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Вищезазначенi та iншi положення не затверджувались.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено, Товариство не має кодексу корпоративного управлiння

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не прийнято. ПАТ "БГП" є акцiонерним товариством, статутнi документи якого мають досить високий рiвень корпоративного управлiння вiдповiдно до законодавства.

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" (змiна типу на Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" з 05.04.2017р.)

за ЄДРПОУ

34497042

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

63.99

Середня кількість працівників

10

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

0

0

0

первісна вартість

1011

0

0

0

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


177599


177804


186008

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

1000

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

1001

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

177599

177804

188009

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

1063

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

178

40

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


42


2


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

8030

2333

51

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

5558

1421

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

0

1421

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

1

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

8073

8071

2575

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

185672

185875

190584

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

185438

185438

438

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

20

194

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

205

237

33

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

185663

185869

472

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

179221

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

179221

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

13014

0

0

Векселі видані

1605

0

0

1547

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

3

3

0

за розрахунками з бюджетом

1620

1

0

1

за у тому числі з податку на прибуток

1621

1

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

3

1

0

за розрахунками з оплати праці

1630

2

2

1

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

9342

Усього за розділом IІІ

1695

9

6

10891

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

185672

185875

190584

 

Примітки

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств станом на 31.12.2016р. 177804тис. грн., iншi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016р. складають 0,00 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець 2016 року становить 2333 тис.грн., поточнi фiнансовi iнвестицiї на кiнець 2016 року становлять 5558 тис.грн.
Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2016 року вiдповiдає установчим документам i сплачений повнiстю у встановлений законодавством термiн. Нерозподiлений прибуток на кiнець 2016 року становить 237 тис.грн.

Керівник

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" (змiна типу на Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" з 05.04.2017р.)

за ЄДРПОУ

34497042

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

178

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


178


0

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 177 )

( 187 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


1


0

 збиток

2195

( 0 )

( 187 )

Дохід від участі в капіталі

2200

205

231

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

185

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 55 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


206


174

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-1

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


206


173

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

206

173

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

62

43

Відрахування на соціальні заходи

2510

24

26

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

91

118

Разом

2550

177

187

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

185437500

185437500

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

185437500

185437500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.00111

0.00093

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.00111

0.00093

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на 31.12.2016р. становить 178,00 тис.грн., валовий прибуток на 31.12.2016р. становить178,00 тис.грн., адмiнiстративнi витрати на 31.12.2016р. становлять 177 тис.грн., фiнансовий прибуток вiд операцiйної дiяльностi станом на 31.12.2016р. становить 1 тис. грн., iншi доходи станом на 31.12.2016р. - 0,00 тис. грн., чистий прибуток станом на 31.12.2016р. становить 206 тис. грн.

Керівник

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" (змiна типу на Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" з 05.04.2017р.)

за ЄДРПОУ

34497042

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


53

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 43 )


( 45 )

Праці

3105

( 51 )

( 33 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 26 )

( 25 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 13 )

( 7 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 1 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 6 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 41 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 7 )

( 80 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-140

-178

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

7196

12185

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик