Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  26.04.2018р. Річний звіт емітента за 2017 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Глазунова Олена Євгенiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

34497042

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

5. Міжміський код, телефон та факс

(056)373-97-93 (056)373-97-93

6. Електронна поштова адреса

bgp@academy.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 81

 

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://exgp.fbp.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
17.03.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi – Товариство), протокол вiд 17.03.2017р. б/н, прийнято рiшення: змiнити тип та найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (до змiни) на Приватне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива» (пiсля змiни). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 05.04.2017р.
п.1. Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю не заповнено, у зв’язку з вiдсутнiстю цих даних у виписцi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв ПАТ "БГП" (надалi – Емiтент), виданої державним реєстратором 08.12.2017 р.; Емiтент як акцiонерне товариство не заповнює iнформацiю про органи управлiння;
п.2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 приватнi акцiонернi товариства не розкривають таку iнформацiю.
п.7 пп.2 Посадовi особи Емiтента акцiями Емiтента не володiють;
п.10. Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не сплачувались;
п.12 пп.2, 3, 4, 5. Емiтент протягом звiтного перiоду не випускав облiгацiї, iншi цiннi папери та не має похiдних цiнних паперiв; викупу власних акцiй не було;
п. 13 приватнi акцiонернi товариства не розкривають таку iнформацiю;
п.14 пп.1. Основнi засоби на балансi пiдприємства не облiковуються;
п.14 пп.4. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, оскiльки Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
п.14 пп.5. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
п.14 пп.7. Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному перiодi не приймалось;
п.14 пп.8. Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у звiтному перiодi Емiтентом не приймалось.
п. 15. Протягом звiтного року Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв;
п.17. Звiт про корпоративне управлiння не заповнено, оскiльки ПрАТ "БГП" не є фiнансовою установою;
п.18 - 27 Iнформацiя не заповнена з причини вiдсутностi випуску iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, випуску не було. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, випуску iпотечних облiгацiй не було. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, iпотечнi сертифiкати не випускались. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, сертифiкати ФОН не випускались. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН вiдсутнi.;
п. 29 заповнюється публiчними акцiонерними товариствами;
п.30. Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами, оскiльки перейшов на мiжнароднi;
п.32. Не заповнюється, оскiльки випуску боргових цiнних паперiв не вiдбувалось
п.33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнено, оскiльки Емiтент не випускав цiльовi облiгацiї.
Протягом звiтного перiоду Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
В iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента вказується iнформацiя згiдно реєстру власникiв станом на 31.12.2017р.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

26.06.2006

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

185437500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у.

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

2) МФО банку

380946

3) поточний рахунок

26006000100001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глазунова Олена Євгенiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТБ «Перспектива-Коммодiтi», начальник вiддiлу торгiвлi з 22.04.2013 р. по 16.04.2015 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.12.2017 безстроково

9) Опис

Як Директор має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "БГП".
До компетенцiї Директора вiдноситься:
керiвництво роботою Товариства;
затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства;
затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства;
подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;
затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу;
прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень;
внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
брати участь у загальних зборах акцiонерiв, учасникiв, членiв, тощо, пiдприємств, акцiями, частками у статутному капiталi яких володiє Товариство, виключно у межах наданих Директору Товариства Загальними зборами акцiонерiв Товариства повноважень згiдно п.9.4.26. Статуту.
вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "БГП" вiд 06.12.2017р. б/н Глазунову Олену Євгенiївну обрано з 07.12.2017р. безстроково директором Товариства за сумiсництвом.
Директор протягом звiтного перiоду змiнювався. Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ «Бiржова Група Перспектива» вiд 06.12.2017р. б/н припинено з 06.12.2017р. повноваження директора Товариства, покладенi на Фiлiпську Iрину Вiкторiвну. Перебувала на данiй посадi 2 роки 7 мiсяцiв (з 15.04.2015р.).
Протягом останнiх 5 рокiв Глазунова О.Є. займала посади:
начальника вiддiлу Павлоградського механiчного заводу ДПВО «Пiвденний машинобудiвний завод iм. О.М. Макарова» з 02.04.2007 р. по 16.04.2013 р.
начальника вiддiлу торгiвлi ТБ «Перспектива-Коммодiтi» з 22.04.2013 р. по 16.04.2015 р.
директора ТБ «Перспектива-Коммодiтi» з 16.04.2015 р. по теперiшнiй час (основне мiсце).
Глазунова О.Є. акцiями (часткою) Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лобова Оксана Петрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "МТ" провiдний фахiвець вiддiлу торгiвлi цiнними паперами з 06.03.2012 по 29.01.2016 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.03.2017 1 рiк

9) Опис

Як Голова Наглядової ради має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "БГП".
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6 Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
У зв’язку iз закiнченням строку, на який було обрано Наглядову раду Товариства, прийнятi рiшення припинити з 17.03.2017 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi та обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб, а саме: Лобову Оксану Петрiвну обрано строком на 1 рiк на посаду Члена Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради вiд 17.03.2017 р. Лобову О.П. обрано Головою Наглядової Ради на строк дiї повноважень НР. В звiтному перiодi Лобова О.П. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: юриста ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" з 03.06.2011р. по 05.03.2012р., провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ "МТ" з 06.03.2012р. по 29.01.2016р. З 01.02.2016 р. та станом на 31.12.2017 р. обiймає посаду юриста юридичного вiддiлу ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" (49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вул.Воскресенська, буд.30, код ЄДРПОУ 35985756) (основне мiсце).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Середа Володимир Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1970

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фармвестплюс", iнженер з програмного забезпечення комп’ютерiв з 26.05.2010 до 14.02.2013

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.03.2017 1 рiк

9) Опис

Як Член Наглядової ради має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "БГП".
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6 Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Протягом звiтного перiоду у зв’язку iз закiнченням строку, на який було обрано Наглядову раду Товариства, прийнятi рiшення припинити з 17.03.2017 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi та обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб, а саме: Середу Володимира Григоровича обрано строком на 1 рiк на посаду Члена Наглядової ради Товариства. В звiтному перiодi Середа В.Г. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: iнженера з програмного забезпечення комп’ютерiв ТОВ «Фармвестплюс» з 26.05.2010 по 14.02.2013, з 29.05.2013 по теперiшнiй час iнженер – програмiст ТОВ «Бiт Продакшн». Станом на 31.12.2017р обiймає посаду iнженер – програмiст ТОВ «Бiт Продакшн» (49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вул. Воскресенська, буд.30, код ЄДРПОУ 34560779) (основне мiсце).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузьменко Сергiй Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1971

5) освіта**

повна середня

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест", менеджер з адмiнiстративної дiяльностi з 22.01.2015р по 30.07.2015р

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.03.2017 1 рiк

9) Опис

Як Член Наглядової ради має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "БГП".
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6 Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Протягом звiтного перiоду у зв’язку iз закiнченням строку, на який було обрано Наглядову раду Товариства, прийнятi рiшення припинити з 17.03.2017 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi та обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб, а саме: Кузьменка Сергiя Миколайовича обрано строком на 1 рiк на посаду Члена Наглядової ради Товариства. В звiтному перiодi Кузьменко С.М. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 23 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: менеджера ПАТ «Дом Iнвест» з 27.07.2010 р. по 21.01.2015 р, з 22.01.2015 р. по 30.07.2015р. менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест», з 31.07.2015р по теперiшнiй час - фахiвець з органiзацiйної дiяльностi ТБ «Перспектива Коммодiтi». Станом на 31.12.2017 р. обiймає посаду фахiвця з органiзацiйної дiяльностi ТБ «Перспектива Коммодiтi» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна (Воскресенська), буд. 30, код ЄДРПОУ 37732456) (основне мiсце).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гуржий Наталiя Анатолiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2016 3 роки

9) Опис

Ревiзор має повноваження вiдповiдно до Статуту. Вiдповiдно до Статуту Товариства Ревiзора обрано для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
Протягом звiтного перiоду Ревiзор не змiнювався.
З 21.03.2016 року обрано строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Гуржий Наталiї Анатолiївни.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримувала.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
З 02.03.2011р. по 01.08.2016 року працювала в Асоцiацiї «Українськi фондовi торговцi» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30) головним бухгалтером (основне мiсце), з 01.08.2016 р. по теперiшнiй час - президент Асоцiацiї «Українськi фондовi торговцi» (основне мiсце), з 05.05.2016р. по теперiшнiй час - директор ПАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технологiї" (за сумiсництвом), 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30.
Загальний стаж роботи 21 рiк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

фiзична особа

92718749

49.999999

92718749

0

фiзична особа

92718749

49.999999

92718749

0

Усього

185437498

99.999998

185437498

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

17.03.2017

Кворум зборів**

100

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк
9 питання: Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10 питання: Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства
12 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
13 питання: Змiна типу та найменування Товариства.
14 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй не надiйшло. Рiшення про проведення загальних зборiв та затвердження порядку денного приймалось Наглядовою радою Товариства. Всi питання розглянутi - рiшення прийнятi.
Результати розгляду питань:
1. Рiшення з першого питання порядку денного:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Маслєннiкова Олена Олегiвна;
Член лiчильної комiсiї: Чернобровська Каролiна Миколаївна.
2. Рiшення з другого питання порядку денного:
Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Лобову Оксану Петрiвну, Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Середу Володимира Григоровича.
3. Рiшення з третього питання порядку денного:
1) Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк;
2) Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
4. Рiшення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
5. Рiшення з п’ятого питання порядку денного:
Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6. Рiшення з шостого питання порядку денного:
Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
7. Рiшення з сьомого питання порядку денного:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
8. Рiшення з восьмого питання порядку денного:
1. Сто вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого у 2016 роцi, направити на формування Резервного капiталу Товариства.
2. Дивiденди за акцiями Товариства не нараховувати та не сплачувати.
9. Рiшення з дев’ятого питання порядку денного:
Припинити з 17.03.2017 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi:
Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрiвна;
Член Наглядової ради – Середа Володимир Григорович;
Член Наглядової ради – Кузьменко Сергiй Миколайович.
10. Рiшення з десятого питання порядку денного:
1. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб в наступному складi:
Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрiвна;
Член Наглядової ради – Середа Володимир Григорович;
Член Наглядової ради – Кузьменко Сергiй Миколайович.
2. Ухвалили рiшення про те, що згiдно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада Товариства приймає на себе обов’язки з 17.03.2017 року.

11. Рiшення з одинадцятого питання порядку денного:
1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi.
2. Уповноважити директора Товариства Фiлiпську I.В. на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
12. Рiшення з дванадцятого питання порядку денного:
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень.
2. Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.
13. Рiшення з тринадцятого питання порядку денного:
Змiнити тип та найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» на Приватне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива» та визначити:
1.Повне найменування Товариства:
українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»;
росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИРЖЕВАЯ ГРУППА ПЕРСПЕКТИВА»;
англiйською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «EXCHANGE GROUP PERSPEСTIVA».
2.Скорочене найменування Товариства:
українською мовою: ПрАТ «БГП»;
росiйською мовою: ЧАО «БГП»;
англiйською мовою: «EXGP» PrJSC.
14. Рiшення з чотирнадцятого питання порядку денного:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї, що враховує змiну найменування вулицi, на якiй зареєстровано мiсцезнаходження Товариства (з вулицi Ленiна на вулицю Воскресенська), змiни до Закону України «Про акцiонернi товариства» та змiну типу та найменування Товариства.
2. Надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї – Середi Володимиру Григоровичу.
3. Надати повноваження щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї Старенко Т.М. та Тарановiй О.Ю., а також на здiйснення iнших заходiв щодо реєстрацiї змiн, що вiдбулись, в органi на який покладено функцiї з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

       

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

11.12.2017

Кворум зборів**

100

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
3 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй не надiйшло. Рiшення про проведення загальних зборiв та затвердження порядку денного приймалось Наглядовою радою Товариства. Всi питання розглянутi - рiшення прийнятi.
Результати розгляду питань:
1. Рiшення з першого питання порядку денного:
Вирiшили: Обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Лобову Оксану Петрiвну, Секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Середу Володимира Григоровича.
2. Рiшення з другого питання порядку денного:
Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Маслєннiкова Олена Олегiвна;
Член лiчильної комiсiї: Чернобровська Каролiна Миколаївна.
3. Рiшення з третього питання порядку денного:
Вирiшили:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї, що враховує змiни в повноваженнях директора Товариства.
2. Надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї – Середi Володимиру Григоровичу.
3. Надати повноваження щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства – Артемову Артему Олексiйовичу, а також на здiйснення iнших заходiв щодо реєстрацiї змiн, що вiдбулись, в органi на який покладено функцiї з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

       

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.01.2014

08/1/2014

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000070197

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.000

185437500

185437500.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, процедуру лiстингу/делiстингу не проходили. Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" повiдомляє, що вiдповiдно до протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв б/н вiд 12.12.2013р. ПАТ "БГП" (далi – Товариство) прийнято рiшення: 1. Збiльшити Статутний капiтал Товариства з 437 500 (чотирьохсот тридцяти семи тисяч п’ятсот) гривень 00 копiйок на 185 000 000 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 2. Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй Товариства в бездокументарнiй формi у кiлькостi 185 000 000 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок на загальну суму 185 000 000 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Запропонована цiна 1 (одна) гривня 00 копiйок за 1 (одну) просту iменну акцiю визначена Наглядовою Радою Товариства (протокол б/н вiд 06.12.2013 р.) на пiдставi довiдки ПАТ "ФБ "Перспектива" вих. №13/11/11-04 вiд 11.11.2013р. Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами у безготiвковiй формi в нацiональнiй валютi України (гривнi), шляхом перерахування коштiв на поточний рахунок Товариства. Мета розмiщення акцiй та напрями використання отриманих коштiв – збiльшення статутного капiталу Товариства для забезпечення статутної дiяльностi та розвитку Товариства. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй в обсязi 185 000 000 (сто вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок, планується спрямувати на пiдтримання лiквiдностi Товариства та здiйснення поточної дiяльностi з метою подальшого розвитку Товариства, отримання прибутку i задоволення iнтересiв акцiонерiв.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

185946

185869

Статутний капітал (тис. грн.)

185438

185438

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

185438

185438

Опис

Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.
2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):
нематерiальнi активи - р.1000, незавершенi капiтальнi iнвестицiї -р. 1005, основнi засоби - р.1010, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р.1030, iншi фiнансовi iнвестицiї - р.1035, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р.1040, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi активiзацiйнi витрати -р.1090 + р.1060.
Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р.1100, векселi одержанi - р.1020, дебiторська заборгованiсть - р. 1125,1130,1135, 1140, 1145,1155, поточнi фiнансовi iнвестицiї - р.1160.
2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 1170
3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 1500, 1510, 1515
3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.
- короткостроковi кредити банкiв - р.1600, поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р.1610, виданi векселi - р. 1605, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р.1615,
- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 1635, з бюджетом - р.1620, зi страхування - р.1625, з оплати працi - р.1630, з учасниками - р.1640, iз внутрiшнiх розрахункiв - р.1645, iншi поточнi зобов'язання - р. 1690.
3.3.Поточнi забезпечення - р.1660.
3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р.1665.
4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2017 року складає 185946 тис.грн., статутний капiтал складає 185438 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України. Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства визначена згiдно з методичними рекомендацiями, схваленими Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485 та вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

1

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

16

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

17

X

X

Опис:

Податковi зобов’язання 1 тис. грн., iншi зобов’язання за 2017 рiк становлять 16 тис. грн., в т.ч. поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13 тис. грн., розрахунками зi страхування 1 тис. грн., розрахунками з оплати працi 2 тис. грн. Усього зобов’язань 17 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

17.03.2017

Черговi загальнi збори акцiонерiв

700000

185875

376.597

Предметом правочинiв може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги.

20.03.2017

http://exgp.fbp.com.ua

Опис:

17.03.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi – Товариство), протокол вiд 17.03.2017р. б/н, прийнято рiшення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 185875 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 376,597%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 185437500 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 185437500 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 185437500 шт., «проти» - 0 шт.

2

07.04.2017

Наглядова рада

95000

185875

51.11

Предметом правочинiв може бути майно або послуги, вартiсть яких становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу товарiв (послуг), цiнних паперiв, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi (перелiк не є виключним).

10.04.2017

http://exgp.fbp.com.ua

Опис:

07.04.2017р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi – Товариство), протокол вiд 07.04.2017р. б/н, прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно або послуги, вартiсть яких становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу товарiв (послуг), цiнних паперiв, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi (перелiк не є виключним). Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 95000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 185875 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 51,11%. На засiданнi були присутнi члени Наглядової ради Товариства у складi 3 осiб, що складає 100% присутностi. Проголосували «за» прийняття рiшення – 3 голоси, «проти» - немає.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

06.02.2017

07.02.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

17.03.2017

20.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

17.03.2017

20.03.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

05.04.2017

06.04.2017

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

07.04.2017

10.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

24.11.2017

27.11.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

06.12.2017

07.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35531560

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 10

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4082 13.12.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

197 П № П 000197 24.02.2014 27.07.2022

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0387
26.09.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Довгостроковi цiннi папери Товариства, що включенi до статтi «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан у сумi 185 338 тис. грн. i оцiнюються як довгостроковi фiнансовi активи за методом участi в капiталi. За звiтний перiод Товариством отримано дохiд вiд участi в капiталi 243 тис. грн., який розраховано з вартостi чистих активiв вiдповiдних Товариств за 2017 рiк, iнформацiя про якi розкрита в Примiтках до фiнансової звiтностi (примiтки 6,16). Проте Товариством не проведено тест на можливе знецiнення довгострокових фiнансових iнвестицiй як того вимагає МСФО 36 «Зменшення корисностi активiв» i ми не змогли розрахувати суму можливих коригувань балансової вартостi даного активу станом на 31.12.2017 року.

Номер та дата договору на проведення аудиту

25/01/2018-2
25.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

25.01.2018
09.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

09.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

20000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): iнше вiдсутнє

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): iнше вiдсутнє

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

не проводила

 

не проводилась

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

9

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

не проводилась

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Ознайомився пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Вищезазначенi та iншi положення не затверджувались.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено, Товариство не має кодексу корпоративного управлiння

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не прийнято. ПрАТ "БГП" є акцiонерним товариством, статутнi документи якого мають досить високий рiвень корпоративного управлiння вiдповiдно до законодавства.

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

за ЄДРПОУ

34497042

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

63.99

Середня кількість працівників

8

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

0

0

0

первісна вартість

1011

0

0

0

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


177804


185338


186008

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

1000

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

1001

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

177804

185338

188009

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

1063

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

178

85

40

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


2


2


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2333

538

51

Поточні фінансові інвестиції

1160

5558

0

1421

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

1421

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

8071

625

2575

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

185875

185963

190584

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

185438

185438

438

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

194

398

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

237

110

33

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

185869

185946

472

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

179221

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

179221

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

1547

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

3

13

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

1

1

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

1

0

за розрахунками зі страхування

1625

1

1

0

за розрахунками з оплати праці

1630

2

2

1

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

9342

Усього за розділом IІІ

1695

6

17

10891

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

185875

185963

190584

 

Примітки

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств станом на 31.12.2017р. 185 338 тис. грн., iншi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 р. складають 0,00 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець 2017 року становить 538 тис.грн., поточнi фiнансовi iнвестицiї на кiнець 2017 року становлять 0 тис.грн.
Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2017 року вiдповiдає установчим документам i сплачений повнiстю у встановлений законодавством термiн. Нерозподiлений прибуток на кiнець 2017 року становить 110 тис.грн.

Керівник

Глазунова Олена Євгенiївна

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

за ЄДРПОУ

34497042

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

85

178

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


85


178

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 250 )

( 177 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


1

 збиток

2195

( 165 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

243

205

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


78


206

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


77


206

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

77

206

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

124

62

Відрахування на соціальні заходи

2510

48

24

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

78

91

Разом

2550

250

177

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

185437500

185437500

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

185437500

185437500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.00042

0.00111

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.00042

0.00111

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на 31.12.2017 р. становить 85,00 тис.грн., валовий прибуток на 31.12.2017 р. становить 85,00 тис.грн., адмiнiстративнi витрати на 31.12.2017 р. становлять 250 тис.грн., фiнансовий прибуток вiд операцiйної дiяльностi станом на 31.12.2017 р. становить 0 тис. грн., фiнансовий збиток вiд операцiйної дiяльностi станом на 31.12.2017 р. становить 165 тис.грн., iншi доходи станом на 31.12.2017 р. - 0,00 тис. грн., чистий прибуток станом на 31.12.2017 р. становить 77 тис. грн.

Керівник

Глазунова Олена Євгенiївна

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

за ЄДРПОУ

34497042

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


178


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

11

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 62 )


( 43 )

Праці

3105

( 107 )

( 51 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 47 )

( 26 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 18 )

( 13 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 555 )

( 7 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-600

-140

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

2333

7196

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 1733 )

( 7057 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

600

139

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

-1

Залишок коштів на початок року

3405

0

1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

 

Примітки

Витрачання на оплату: товарiв (робiт, послуг) станом на 31.12.2017 р. 62 тис. грн., працi 107 тис. грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи 47 тис. грн.,зобов'язань з податкiв i зборiв - 18 тис.грн., iншi витрачання 555 тис. грн., надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2017 р.2 333 тис. грн., витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2017 р. 1733 тис. грн., залишок коштiв на кiнець звiтного року 0 тис. грн.

Керівник

Глазунова Олена Євгенiївна

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

за ЄДРПОУ

34497042

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності