Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  13.12.2013р. розміщення ЦП


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива»; організаційно-правова форма:  акціонерне товариство; код ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739793; електронна поштова адреса: dom_invest@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

2. Текст повідомлення :

Відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів б/н від 12.12.2013р. ПАТ «БГП» (далі – Товариство) прийнято рішення: 1. Збільшити Статутний капітал Товариства з 437 500  (чотирьохсот тридцяти семи тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок на 185 000 000 (сто вісімдесят п’ять мільйонів) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків           2. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Товариства в бездокументарній формі у кількості  185 000 000 (сто вісімдесят п’ять мільйонів) штук номінальною вартістю 01 (одна) гривня   00 (нуль) копійок на загальну суму 185 000 000 (сто вісімдесят п’ять мільйонів) гривень 00 копійок. Запропонована ціна 1 (одна) гривеня 00 копійок за 1 (одну) просту іменну акцію визначена Наглядовою Радою Товариства (протокол б/н від 06.12.2013 р.) на підставі довідки ПАТ «ФБ «Перспектива» вих. №13/11/11-04 від 11.11.2013р.  Розміщення акцій може призвести до зміни власників великих  пакетів акцій. На момент прийняття рішення власниками є 2 (дві)  «фізичні особи», що володіють по 213 750 штук простих іменних акцій, тобто по 50% статутного капіталу Товариства. Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у безготівковій формі в національній валюті України (гривні), шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства.  Мета розміщення акцій та напрями використання отриманих коштів – збільшення статутного капіталу Товариства для забезпечення статутної діяльності та розвитку Товариства. Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій в обсязі 185 000 000 (сто вісімдесят п’ять мільйонів) гривень 00 копійок, планується спрямувати на підтримання ліквідності Товариства та здійснення поточної діяльності  з метою подальшого розвитку Товариства, отримання прибутку і задоволення інтересів акціонерів. Інформація про те, чи будуть члени уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів придбавати цінні папери, що розміщуються на момент прийняття рішення відсутня. Права, які отримують інвестори шляхом придбання акцій, що розміщуються: 1) брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених законом; 2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; 4) на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про розміщення акцій;5) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 6) одержувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; 7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом. Співвідношення  суми цінних паперів, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу на дату прийняття рішення  становить 42 285,7142857%; акції, які знаходяться в обігу, складають 100% зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Конвертація цінних паперів умовами приватного розміщення не передбачена. Іншої суттєвої інформації немає. 

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «БГП»                                                          Філіпська І.В.

13.12.2013 р.

ProEmitent.INFO