Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  04.03.2015р. зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Глазунова Олена Євгенiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

02.03.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34497042

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

bgp@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.03.2015

 

(дата)

2. Повідомлення

№43 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

04.03.2015

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

bgp.proemitent.info

в мережі Інтернет

04.03.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

 27.02.2015

припинено повноваження

Ревiзор

Варяничко Катерина Геннадiївна

МВ №204681
28.11.2003 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi- Товариство) вiд 27.02.2015р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Варяничко Катериною Геннадiївною (паспорт серiї МВ №204681, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 28.11.2003р.) заяви про дострокове припинення її повноважень як Ревiзора Товариства вiдкликати Варяничко К.Г. з 27.02.2015 року з займаної посади Ревiзора Товариства. Перебувала на посадi 1 рiк 2 мiсяцi. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 27.02.2015

обрано

Ревiзор

Коваленко Юрiй Володимирович

АЕ №455984
20.01.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обалстi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi- Товариство) вiд 27.02.2015р. прийнято наступнi рiшення: 2. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Коваленко Юрiя Володимировича (паспорт серiї АЕ №455984, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 20.01.1997р.). Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: технiчного директора ПП Лопушанський А.Г., економiст, професiонал з торгiвлi ТОВ «Приднiпровська фондова компанiя», головний економiст вiддiлу органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв ПАТ «ФБ «Перспектива». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

ProEmitent.INFO