Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  17.04.2015р. зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

15.04.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34497042

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

bgp@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

17.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

bgp.proemitent.info

в мережі Інтернет

17.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.04.2015

звільнено

Директор

Глазунова Олена Євгенiївна

АК 479680
31.03.1999 Павлоградський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 14.04.2015р. прийнято рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Глазунової Олени Євгенiївни (паспорт серiї АК номер 479680, виданий Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 31.03.1999 року) про звiльнення з посади директора Товариства за власним бажанням, звiльнити її з посади директора Товариства з 14.04.2015 року. Перебувала на данiй посадi 1 рiк. Глазунова О.Є. акцiями (часткою) Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14.04.2015

призначено

Директор

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

АЕ №900431
21.11.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

49

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 14.04.2015р. прийнято рiшення: 2. З 15.04.2015 року призначити безстроково Фiлiпську Iрину Вiкторiвну (паспорт серiї АЕ №900431, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 21.11.1997р) на пiдставi її заяви директором Товариства, за основним мiсцем з встановленням їй неповного робочого часу. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади директора ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс». Фiлiпська I.В. володiє 49% акцiй Товариства (90864375 шт. на загальну суму 90864375 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

ProEmitent.INFO