Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  24.03.2016р. зміна посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.03.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34497042

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

bgp@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.03.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№56 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

23.03.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

bgp.proemitent.info

в мережі Інтернет

24.03.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.03.2016

припинено повноваження

Ревiзор

Коваленко Юрiй Володимирович

АЕ №455984
20.01.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 18.03.2016р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Коваленко Юрiєм Володимировичем (паспорт серiї АЕ №455984, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 20.01.1997р.) заяви про дострокове припинення його повноважень як Ревiзора Товариства вiдкликати Коваленко Ю.В. з 18.03.2016 року з займаної посади Ревiзора Товариства. Перебував на посадi 1 рiк. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.03.2016

обрано

Ревiзор

Гуржий Наталiя Анатолiївна

АЕ №361146
12.08.1996 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 18.03.2016р. прийнято наступнi рiшення:2. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Гуржий Наталiї Анатолiївни (паспорт серiї АЕ №361146, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 12.08.1996р.). Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду головного бухгалтера Асоцiацiї «УФТ». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.03.2016

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Лобова Оксана Петрiвна

АМ №914634
19.10.2001 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 18.03.2016р. прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз поданням членами Наглядової Ради Товариства Лiтвiновою Ю.Л., Сосною С.О. заяв про дострокове припинення повноважень, припинити повноваження членiв Наглядової Ради у попередньому складi: Члена (Голови) Наглядової Ради Лобової Оксани Петрiвни (паспорт серiї АМ914634, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 19.10.2001р.), перебувала на посадi з моменту останнього обрання 1 р. 7 мiс. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.03.2016

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Лiтвiнова Юлiя Леонiдiвна

АК №575222
01.10.1999 Красногвардiйський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 18.03.2016р. прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз поданням членами Наглядової Ради Товариства Лiтвiновою Ю.Л., Сосною С.О. заяв про дострокове припинення повноважень, припинити повноваження членiв Наглядової Ради у попередньому складi: Члена Наглядової Ради Лiтвiнової Юлiї Леонiдiвни (АК№575222, виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 01.10.1999р), перебувала на посадi з моменту останнього обрання 1 р. 7 мiс.Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.03.2016

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Сосна Сергiй Олегович

АЕ №355492
25.12.1996 Нiкопольський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 18.03.2016р. прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз поданням членами Наглядової Ради Товариства Лiтвiновою Ю.Л., Сосною С.О. заяв про дострокове припинення повноважень, припинити повноваження членiв Наглядової Ради у попередньому складi: Члена Наглядової Ради Сосна Сергiй Олегович (паспорт серiї АЕ 355492, виданий Нiкопольським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 25.12.1996р.), перебував на посадi 1 р. 7 мiс. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.03.2016

обрано

Член Наглядової Ради

Лобова Оксана Петрiвна

АМ №914634
19.10.2001 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 18.03.2016р. прийнято наступнi рiшення: 4. Обрати строком на три роки Наглядову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб Член Наглядової ради Лобова Оксана Петрiвна (АМ914634, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 19.10.2001р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади юриста ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», юриста ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест», провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, начальника юридичного вiддiлу, юриста юридичного вiддiлу ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.03.2016

обрано

Член Наглядової Ради

Середа Володимир Григорович

АК №565185
03.06.1999 Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 18.03.2016р. прийнято наступнi рiшення: 4. Обрати строком на три роки Наглядову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб Член Наглядової Ради Середа Володимир Григорович (паспорт серiї АК№565185 виданий 03.06.1999р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади iнженера програмного забезпечення комп’ютерiв ТОВ «Фармвест-плюс», iнженера-програмiста ТОВ «Бiт Продакшн». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.03.2016

обрано

Член Наглядової ради

Кузьменко Сергiй Миколайович

АМ №667348
29.05.2002 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 18.03.2016р. прийнято наступнi рiшення: 4. Обрати строком на три роки Наглядову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб Член Наглядової Ради Кузьменко Сергiй Миколайович (паспорт серiї АМ№667348, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 29.05.2002р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ «БГП», фахiвця з адмiнiстративної дiяльностi ТБ «Перспектива-Коммодiтi». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.03.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Лобова Оксана Петрiвна

АМ №914634
19.10.2001 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Лобову О.П. вiдповiдно до Протоколу Наглядової ради вiд 18.03.2016р. обрано Головою Наглядової ради на строк дiї Наглядової Ради. Лобова Оксана Петрiвна (паспорт серiї АМ914634, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 19.10.2001р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади юриста ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», юриста ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест», провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, начальника юридичного вiддiлу, юриста юридичного вiддiлу ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

ProEmitent.INFO