Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  23.03.2017р. зміна складу посадових осіб (НР)


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

20.03.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34497042

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

bgp@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.03.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 55 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

22.03.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://exgp.fbp.com.ua

в мережі Інтернет

23.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.03.2017

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Лобова Оксана Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 17.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 17.03.2017 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової ради Лобова Оксана Петрiвна. Перебувала на данiй посадi з моменту останнього обрання 1 рiк. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

17.03.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Середа Володимир Григорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 17.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 17.03.2017 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Середа Володимир Григорович. Перебував на посадi 1 рiк. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

17.03.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Кузьменко Сергiй Миколайович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 17.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 17.03.2017 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Кузьменко Сергiй Миколайович. Перебував на посадi 1 рiк. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

17.03.2017

обрано

Член Наглядової ради

Лобова Оксана Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 17.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi 3 осiб в наступному складi: Член Наглядової ради Лобова Оксана Петрiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, начальника юридичного вiддiлу ПрАТ «МТ», юриста юридичного вiддiлу ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест». Лобова О.П. є представником акцiонера фiзичної особи. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

17.03.2017

обрано

Член Наглядової ради

Середа Володимир Григорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 17.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi 3 осiб в наступному складi: Член Наглядової ради Середа Володимир Григорович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: iнженера програмного забезпечення комп’ютерiв ТОВ «Фармвест-плюс», iнженера-програмiста ТОВ «Бiт Продакшн», iнженера-програмiста ПАТ «КФЦ». Середа В.Г. є представником акцiонера фiзичної особи. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

17.03.2017

обрано

Член Наглядової ради

Кузьменко Сергiй Миколайович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 17.03.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi 3 осiб в наступному складi: Член Наглядової ради Кузьменко Сергiй Миколайович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ «БГП», фахiвця з адмiнiстративної дiяльностi ТБ «Перспектива-Коммодiтi». Кузьменко С.М. є представником акцiонера фiзичної особи. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

17.03.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Лобова Оксана Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 17.03.2017р. Лобову О.П. обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень Наглядової ради. Лобова Оксана Петрiвна протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, начальника юридичного вiддiлу ПрАТ «МТ», юриста юридичного вiддiлу ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест». Лобова О.П. є представником акцiонера фiзичної особи. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO