Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  11.04.2017р. зміна типу акціонерного товариства


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

06.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34497042

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

bgp@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 68 бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

10.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://exgp.fbp.com.ua

в мережі Інтернет

11.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

05.04.2017

Публiчне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива»

Приватне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива»

Зміст інформації:

17.03.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi – Товариство), протокол вiд 17.03.2017р. б/н, прийнято рiшення: змiнити тип та найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (до змiни) на Приватне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива» (пiсля змiни). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 05.04.2017р.

 

ProEmitent.INFO