Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  12.12.2017р. зміна директора, призначення Глазунової О.Є.


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Глазунова Олена Євгенiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

07.12.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34497042

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

bgp@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.12.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 235 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

11.12.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://exgp.fbp.com.ua

в мережі Інтернет

12.12.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.12.2017

припинено повноваження

Директор

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

д/н д/н
д/н

49.999999

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 06.12.2017р. б/н прийнято рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Фiлiпської Iрини Вiкторiвни про припинення за власним бажанням, покладених на неї повноважень директора Товариства, припинити 06.12.2017р. повноваження директора Товариства, покладенi на Фiлiпську I.В. Перебувала на данiй посадi 2 роки 7 мiсяцiв (з 15.04.2015р.). Фiлiпська I.В. володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 49,999999%.
Зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.12.2017

обрано

Директор

Глазунова Олена Євгенiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 06.12.2017р. б/н прийнято рiшення: 2. Обрати з 07.12.2017р. безстроково директором Товариства за сумiсництвом Глазунову Олену Євгенiївну, з встановленням їй неповного робочого часу на пiдставi її заяви. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: заступника начальника вiддiлу Павлоградського механiчного заводу ДПВО «Пiвденний машинобудiвний завод», начальника вiддiлу торгiвлi, директора ТБ «Перспектива-Коммодiтi», фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ «Фондовий Трейдер» (сумiсн.), директора ПАТ «БГП» (сумiсн.). Глазунова О.Є. акцiями (часткою) Товариства не володiє.
Зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO