Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  22.03.2018р. зміна складу посадових осіб (НР)


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Глазунова Олена Євгенiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

19.03.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34497042

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

bgp@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.03.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 55 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

21.03.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://exgp.fbp.com.ua

в мережі Інтернет

22.03.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.03.2018

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Лобова Оксана Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради (далi – НР) Товариства, припинити з 16.03.2018 року повноваження членiв НР Товариства у попередньому складi: Член (Голова) НР Лобова Оксана Петрiвна, перебувала на посадi з моменту останнього обрання 1 рiк. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

16.03.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Середа Володимир Григорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради (далi – НР) Товариства, припинити з 16.03.2018 року повноваження членiв НР Товариства у попередньому складi: Член НР Середа Володимир Григорович, перебував на посадi з моменту останнього обрання 1 рiк. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

16.03.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Кузьменко Сергiй Миколайович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради (далi – НР) Товариства, припинити з 16.03.2018 року повноваження членiв НР Товариства у попередньому складi: Член НР Кузьменко Сергiй Миколайович, перебував на посадi з моменту останнього обрання 1 рiк. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

16.03.2018

обрано

Член Наглядової ради

Лобова Оксана Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати (з 16.03.2018р.) строком на три роки НР Товариства у кiлькостi 3 осiб в наступному складi: Член НР Лобова Оксана Петрiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, начальника юридичного вiддiлу ПрАТ «МТ», юриста юридичного вiддiлу ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест», фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ «МА-2», члена (голови) НР ПАТ «БГП». Лобова О.П. є представником акцiонера фiзичної особи. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

16.03.2018

обрано

Член Наглядової ради

Середа Володимир Григорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати (з 16.03.2018р.) строком на три роки НР Товариства у кiлькостi 3 осiб в наступному складi: Член НР Середа Володимир Григорович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: iнженера-програмiста ТОВ «Бiт Продакшн», iнженера-програмiста, директора ПАТ «КФЦ», члена НР ПАТ «БГП». Середа В.Г. є представником акцiонера фiзичної особи. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

16.03.2018

обрано

Член Наглядової ради

Кузьменко Сергiй Миколайович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (далi - Товариство) вiд 16.03.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати (з 16.03.2018р.) строком на три роки НР Товариства у кiлькостi 3 осiб в наступному складi: Член НР Кузьменко Сергiй Миколайович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ «БГП», члена НР ПАТ «Ребус Україна», менеджера, фахiвця з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ «Хiммет», члена НР ПрАТ «Сплiт», фахiвця з адмiнiстративної дiяльностi ТБ «Перспектива-Коммодiтi», члена НР ПАТ «БГП». Кузьменко С.М. є представником акцiонера фiзичної особи. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

16.03.2018

обрано

Голова Наглядової ради

Лобова Оксана Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання НР Товариства вiд 16.03.2018р. Лобову О.П. обрано Головою НР Товариства на строк дiї повноважень НР. Лобова Оксана Петрiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, начальника юридичного вiддiлу ПрАТ «МТ», юриста юридичного вiддiлу ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест», фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ «МА-2», члена (голови) НР ПАТ «БГП». Лобова О.П. є представником акцiонера фiзичної особи. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO