Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  12.10.2018р. (о 12:00 год.) зміна директора, призначення Антонова С.М.


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Антонов Сергiй Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

10.10.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34497042

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

bgp@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.10.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№196 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

12.10.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://exgp.fbp.com.ua

в мережі Інтернет

12.10.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

09.10.2018

припинено повноваження

директор

Глазунова Олена Євгенiївна

-

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далi - Товариство) вiд 09.10.2018р. б/н прийнято рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Глазуновою Оленою Євгенiївною заяви про припинення повноважень директора за власним бажанням, припинити 09.10.2018р. повноваження директора Товариства, покладенi на Глазунову О.Є. Перебувала на данiй посадi 10 мiсяцiв (з 07.12.2017р.). Глазунова О.Є. акцiями (часткою) Товариства не володiє.
Зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

09.10.2018

обрано

директор

Антонов Сергiй Михайлович

-

49.999999

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далi - Товариство) вiд 09.10.2018р. б/н прийнято рiшення: 2. Обрати з 10.10.2018р. безстроково директором Товариства за сумiсництвом Антонова Сергiя Михайловича, з встановленням йому неповного робочого часу на пiдставi його заяви. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: голови Наглядової ради ПрАТ «МТ», начальника вiддiлу iз зберiгання активiв IСI ТОВ «МТ». Антонов С.М. володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 49,999999%.
Зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO